Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon

Fra 1. januar 2011 åpnes det for mulighet til å kunne ta ut hel eller delvis alderspensjon fra fylte 62 år, og pensjonen kan kombineres med fortsatt arbeidsinntekt uten at den avkortes. I det nye pensjonssystemet gis det pensjonsopptjening for arbeidsinntekt til og med fylte 75 år. Årlig pensjon blir høyere jo senere den tas.

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er fra 2011 gjort om til et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden. I offentlig sektor videreføres dagens brutto tjenestepensjonsordning og dagens AFP med nødvendige tilpasninger til endringene i alderspensjon i folketrygden, det vil si levealdersjustering og ny regulering.

Lovverket for de private tjenestepensjonsordningene skal også tilpasses nye regler om opptjening og fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden. Regjeringen tar sikte på å fremme et lovforslag i løpet av 2010.

Se nærmere omtale i Arbeidsdepartementets fagproposisjon, kapittel 2670 Alderspensjon.

Se også www.pensjonsreformen.no