Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


rus

Rusfeltet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til rusfeltet med 100 millioner kroner i 2011, til tiltak innen områdene tidlig intervensjon, oppfølging og behandling. Det foreslås blant annet 70 millioner kroner til kommunalt rusarbeid og 20 millioner kroner til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Rusfeltet vil med dette være styrket med vel 1 milliard kroner siden 2005. I tillegg har en styrket økonomi i kommunene og helseforetakene lagt grunnlag for ytterligere utbygging av tjenestetilbudet på rusfeltet.

I opptrappingsplanen for rusfeltet inngår 147 tiltak innen forebygging, behandling, rehabilitering, forskning og kompetansebygging. Tilnærmet alle tiltak vil være påbegynt innen 2010. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om ruspolitikken i løpet av 2011.

Se også Kriminalomsorgen – rusmestring.