Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sikkerhetspolitikk og internasjonale operasjoner

Nato-medlemskapet er en hjørnestein i Norges internasjonale engasjement. Regjeringen legger vekt på at NATO evner å møte både utfordringene i sitt nærområde og gjennomføre fredsoperasjoner. NATO vil på toppmøtet i Lisboa i november vedta Alliansens nye strategiske konsept. Fra norsk side har vi lagt stor vekt på at NATO må vie mer oppmerksomhet til kjerneoppgaven, artikkel V og kollektivt forsvar.

Ved siden av NATOs kjerneoppgave, kollektivt forsvar, er ISAF-operasjonen i Afghanistan den mest akutte og høyest prioritet oppgaven NATO står overfor. Omtrent 500 av de 588 norske militære som deltar i operasjoner i utlandet er engasjert i Natos ISAF-operasjon i Afghanistan.

Regjeringen vil videreføre innsatsen for å styrke FNs evne til å planlegge og gjennomføre operasjoner. Vi vil arbeide for å sikre bred deltakelse i FN-ledede operasjoner, både gjennom egne bidrag og støtte til kapasitetsutvikling i andre land, særlig i Afrika. Norsk deltakelse i fredsoperasjoner i regi av NATO, FN, EU eller andre organisasjoner skal være forankret i FN-pakten og ha et klart FN-mandat.

Norge legger vekt på en helhetlig tilnærming til fredsoperasjoner. Det innebærer at militære, sivile, humanitære og økonomiske virkemidler må fungere som en helhet, samtidig som aktørenes egenart respekteres. Regjeringen legger derfor også stor vekt på å styrke samarbeidet mellom FN og regionale organisasjoner som kan bidra til at FN lykkes i sine bestrebelser for internasjonal fred og sikkerhet.

Internasjonal terrorisme, organisert kriminalitet og spredning av masseødeleggelsesvåpen er alvorlige trusler mot fred og sikkerhet, som igjen er viktig for bærekraftig utvikling. Samtidig utsettes de globale avtalene om ikke-sprednings og nedrustning for påkjenninger. Regjeringen vil øke innsatsen for å bekjempe spredning av håndvåpen og bidra til reform av sikkerhetssektoren i utviklingsland. Videre vil vi styrke Norges engasjement for å bidra til økt internasjonal konsensus om kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning.

Asias raske fremvekst medfører store geopolitiske endringer. UD har styrket arbeidet med å analysere eventuelle konsekvenser av dette for Norge og identifisere mulig samarbeid og dialog med de mest sentrale landene i Asia, blant annet på det sikkerhetspolitiske området.