Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skattebegrensingsregelen

Skattebegrensningsregelen er en spesiell ordning for blant annet uførepensjonister og enslige forsørgere med overgangsstønad. Den gir skattefritak eller skattereduksjon dersom pensjonistens nettoinntekt er under nærmere angitte grenser. Regjeringen foreslår at skattebegrensningsregelen videreføres for disse gruppene, men endres slik at ektefellers inntekt skal fastsettes hver for seg, og ikke samlet som i dag, ved beregning av skattebegrensningen. For uførepensjonister med ektefelletillegg foreslås det at skattebegrensningen fortsatt skal beregnes under ett for ektefellene.

Se også Pensjon – endringer i skattereglene for pensjonister.