Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatteetatens kontorstruktur

Skatteetaten har en struktur med mange små kontorer. Dette er utfordrende både faglig og kostnadsmessig. For å sikre et tilfredsstillende tjenestetilbud til alle skattytere, herunder ensartet behandling av like saker, og en effektiv ressursbruk, har Skattedirektoratet fått fullmakt til å legge ned mindre skattekontorer. De fleste av disse kontorene har to eller færre ansatte. Ved nedlegging av kontor skal etaten legge opp til å styrke nærliggende kontor. Nedleggelse av disse mindre kontorene vil i liten grad påvirke tjenestetilbudet i berørte kommuner fordi skattyter kan benytte gode tjenester gjennom andre etablerte kanaler. Nedleggelse skal ikke føre til økt sentralisering til de største byene.

Se også Prop. 1 S (2010-2011) for Finansdepartementet, kapittel 1618 Skatteetaten, avsnittet ”Organisering”.