Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole – gjennomføring i videregående opplæring Ny GIV

Regjeringen foreslår å bruke om lag 425 millioner kroner til tiltak for økt fullføring i videregående opplæring i 2011.

Satsingen Ny GIV (Gjennomføring i videregående opplæring) blir foreslått styrket med 175 millioner kroner. Midlene skal blant annet benyttes til tiltak rettet mot overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring, til å gi et etterutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet og til å bedre yrkesrettingen av den videregående opplæringen. Regjeringen foreslår at det innenfor bevilgningen til Ny GIV også blir bevilget 10 millioner kroner til lærlinger med særskilte behov.

Regjeringen foreslår å videreføre på samme nivå som det midlertidige tiltaket i tiltakspakken fra 2009 med økt tilskudd til lærebedrifter. Tilskuddet på 195 millioner kroner ligger inne i rammetilskuddet til fylkeskommunene. Det er åpnet for at tilskuddet kan bli brukt slik fylkeskommunene finner det mest formåltjenelig for å stimulere bedriftene til å videreføre eksisterende lærekontrakter og opprette nye læreplasser.