Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole – private grunnskoler

Regjeringen foreslår å innføre ny modell for beregning av tilskudd til private grunnskoler som bedre fanger opp kostnadsstrukturen i den offentlige skolen. Den nye modellen medfører at alle de private grunnskolene får høyere tilskudd i 2011 enn de ville fått med gjeldende modell. Samlet sett gir den nye modellen om lag 43 millioner kroner mer i tilskudd til de private grunnskolene i 2011.

Kunnskapsdepartementet har hatt en grundig gjennomgang av dagens modell. Privatskoleloven slår fast at tilskuddet til de private skolene skal bygge på gjennomsnittlige driftsutgifter per elev i den offentlige skolen. Gjennomgangen har vist at dagens modell fører til at tilskuddet til de private grunnskolene ikke i tilstrekkelig grad gjenspeiler kostnadene til tilsvarende offentlige skoler.

Kunnskapsdepartementet har utformet en ny modell som er mer robust for endringer over tid, og som gir et tilskudd til de private skolene som samsvarer bedre med kostnadene til tilsvarende offentlige skoler.

Privatskoleorganisasjonene har vært involvert i arbeidet.