Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole og svømmeanlegg ─ rentekompensasjon

Rentekompensasjonsordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til å bygge nye skoleanlegg og rehabilitere og ruste opp eksisterende anlegg. Ordningen omfatter også offentlige svømmeanlegg som skolen bruker i sin undervisning. Kommuner og fylkeskommuner kan innenfor sin tildelte ramme søke om rentekompensasjon til rehabilitering av skolebygg på vegne av private grunnskoler og private videregående skoler med rett til statstilskudd. Det skal imidlertid ikke kunne søkes om rentekompensasjon for investering i nybygg eller svømmeanlegg for private skoler.

Kommuner og fylkeskommuner har vist stor interesse for ordningen etter at den ble innført i 2002. Ordningen hadde opprinnelig en forutsatt investeringsramme på 15 milliarder kroner. Hele rammen ble faset inn i løpet av ordningens seks første år. Ordningen ble i statsbudsjettet for 2009 utvidet med sikte på en investeringsramme på 15 milliarder kroner fordelt over åtte år. I 2009 og 2010 har Regjeringen lagt til rette for tilskudd til rentekompensasjon tilsvarende investeringsrammer på til sammen 5 milliarder kroner, hvorav 3 milliarder kroner i 2009 og 2 milliarder kroner i 2010.

Regjeringen foreslår at det i 2011 kan gis tilsagn om tilskudd til rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 milliarder kroner.

Det foreslås en samlet bevilgning på 673 millioner kroner i 2011 for å dekke utbetalinger knyttet til tilsagn innvilget i perioden 2002 til 2010, og til tilsagn som gis i 2011.