Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Solidaransvar i bygg- og anleggsbransjen

Skattedirektoratet har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet ulike modeller for innføring av regler om solidaransvar for oppdragstakeres skatter og avgifter for ansatte i bygg- og anleggsbransjen. Dette handler om å gjøre oppdragsgiver ansvarlig for en oppdragstakers mulige framtidige svikt når det gjelder betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift knyttet til oppdraget, altså en ansvarsrisiko for oppdragsiver. Bakgrunnen er ønsket om å gjøre noe med de useriøse forholdene i bygg- og anleggsbransjen. Skatteetatens kontrollerfaringer viser at det forekommer relativt mye skatte- og avgiftsunndragelser i denne bransjen.

Etter grundige vurderinger har Finansdepartementet kommet til at denne typen solidaransvarsregler ikke bør innføres. Hovedbegrunnelsen er at kostnadene knyttet til etableringen og driften av denne typen ordninger viser seg å bli høye, samtidig som det er svært usikkert i hvilken grad de vil føre til reduserte skatteunndragelser og høyere skatteinnbetalinger. Det er imidlertid behov for å skape mer ryddige forhold i bygg- og anleggsbransjen. Det vil derfor bli arbeidet videre for å finne andre hensiktsmessige tiltak for å begrense de useriøse forholdene i denne bransjen. Herunder vil det bli vurdert om en utvidet ordning med id-kort kan ivareta noen av de samme hensyn som en ordning med solidaransvar var ment å ivareta.

Les mer om dette i Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter avsnitt 3.4.