Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomsheten (SDØE)

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) ble opprettet med virkning fra 1. januar 1985, ved at de fleste av Statoils utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel ble delt i en direkte økonomisk del til staten (SDØE) og en økonomisk del til Statoil.

SDØE-ordningen er et feltspesifikt virkemiddel ved at andelen blir tilpasset lønnsomheten og ressurspotensialet i den enkelte utvinningstillatelse. Staten forbeholder seg SDØE-andel i forbindelse med konsesjonstildeling av utvinningstillatelser på kontinentalsokkelen. Petoro AS ivaretar SDØE på vegne av staten.

Ordningen innebærer at en fastsatt andel av inntekter, kostnader og investeringer knyttet til de enkelte utvinningstillatelser og felt på kontinentalsokkelen samt tilknyttede anlegg, kanaliseres over statsbudsjettet.

Netto kontantstrøm fra SDØE anslås i budsjettet for 2011 til 101,3 milliarder kroner. Til grunn for anslaget ligger en gjennomsnittlig oljepris i 2011 på 485 kroner per fat. Totale investeringer under SDØE anslås til 25 milliarder kroner. De største prosjektene med hensyn til investeringer i 2011 er Troll, Åsgard, Ormen Lange, Gullfaks, Oseberg, Gassled, Heidrun, Snorre, Visund og Ekofisk.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, del II, budsjettkapittel 2440 og 5440.

Se også Petoro AS.