Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statlig bygge- og eiendomsvirksomhet

Eidsvollsbygningen
Regjeringen foreslår en bevilgning i 2011 på 54,5 millioner kroner til restaurering av Eidsvollsbygningen. Restaureringen vil blant annet omfatte tilbakeføring til 1814-utseendet av hovedbygningen og paviljongene og oppgradering av tekniske anlegg. Videre vil det bli gjennomført bedring av publikumsfunksjonene i hovedbygningen og tiltak knyttet til universell utforming. Restaureringen omfatter også istandsetting av parken. Planlagt oppstart er september 2010, med ferdigstillelse 1. kvartal 2014. Det foreslås en kostnadsramme på 361,5 millioner kroner.

Fengsler
Statsbygg overtok det bygningsmessige ansvaret for fengslene i 2009. Både i 2009 og 2010 er det bevilget ekstraordinære midler for å gjøre noe med det store vedlikeholdsetterslepet. Dette arbeidet videreføres i 2011. Det generelle vedlikeholdsnivået er betraktelig hevet etter at Statsbygg overtok ansvaret. I tillegg til ordinært vedlikehold foreslår Regjeringen å bevilge 30 millioner kroner til ekstraordinære tiltak i 2011.

Nasjonalmuseum
Basert på en internasjonal gjennomført arkitektkonkurranse vil Regjeringen gå videre med forprosjekt for nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen i Oslo. Det foreslås 160 millioner kroner til prosjektering av det nye museet i 2011.

Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Instituttets bygningsmasse på Lindern er ikke tilfredsstillende. Flere av bygningene er om lag 80 år gamle og preges av ombygginger og provisoriske løsninger. Regjeringen foreslår å bevilge 37 millioner kroner til oppstart av prosjektering med sikte på full rehabilitering og nybygging. Forprosjektet vil etter planen bli ferdig i 2013.

Nationaltheatret
I budsjettforslaget for 2011 er det lagt opp til å avsette 10 millioner kroner til å utarbeide forprosjekt for rehabilitering av Nationaltheatret. Bygningen eies, driftes og forvaltes av Nationaltheatret AS, der staten eier alle aksjene. Framtidig bygningsmessig forvaltning vil bli vurdert i samband med et eventuelt større rehabiliteringsprosjekt.

Slottet
Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til oppstart av rehabilitering av taket på Det Kongelige Slott i 2011. Det foreslås en kostnadsramme på 112,6 millioner kroner. Forprosjekt for rehabilitering er utarbeidet i samarbeid med Det Kongelige Hoff og Riksantikvaren. Planlagt oppstart av rehabiliteringen er første halvår 2011, med forventet ferdigstillelse ved årsskiftet 2012/2013.

Se også Kongehuset og Apanasje.

Universitetet i Oslo sentrum
Regjeringen foreslår å sette i gang fase to av restaureringen av Domus Media (Aulaen) og de øvrige sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo. Fase to omfatter utvendige arbeider, istandsetting av Professorboligen og enkelte arbeider i Gymnastikkbygningen. Det foreslås en kostnadsramme på 371,8 millioner kroner. For 2011 foreslår Regjeringen en oppstartsbevilgning på 45 millioner kroner. Planlagt oppstart 1. halvår 2011, med ferdigstillelse 2. halvår 2014.