Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Svalbard – endringer i skattesystemet

Det fremmes forslag om endringer i beskatningen av personer som pendler mellom bolig på fastlandet og arbeid på Svalbard, tiltak for en mer effektiv og korrekt skattlegging av utenlandske skattytere på Svalbard, ulike tekniske justeringer i vilkårene for skatteplikt til Svalbard, samt enkelte justeringer i svalbardskatteloven for øvrig. De fleste endringene skal gjennomføres fra og med inntektsåret 2011, men endringene i pendlerbeskatningen først fra og med 2015.

Les mer om dette i Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter kapittel 11.

Om unntak for Svalbard fra de nye reglene om fastsetting av ligningsverdi på bolig, se Formuesskatt.