Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehus ─ økonomi

Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter får behandling. Det vil samtidig bli stilt krav om at ventetidene skal reduseres. Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet skal styrkes.

Samlet foreslår Regjeringen 970 millioner kroner mer til drift sammenliknet med saldert budsjett 2010. Denne veksten omfatter behandling innen somatikk, psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Beløpet fordeler seg på:

– Generell vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 prosent, tilsvarende 930 millioner kroner

– Tilbud om utvidet nyfødtscreening: 15 millioner kroner

– Pilotprosjekt screening kreft i tykk- og endetarm: 25 millioner kroner.

Etterspørselen etter spesialisthelsetjenester øker, og Regjeringen møter det økte behovet med å styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter kan få behandling og ventetidene reduseres. Budsjettforslaget legger til rette for en gjennomsnittlig vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 prosent i 2011. Innenfor dette legges det opp til en vekst i aktiviteten i poliklinisk virksomhet på om lag 4,5 prosent.

Kreft i tykktarm og endetarm er den hyppigst forekommende krefttypen samlet for begge kjønn i Norge, og forekomsten er økende både for kvinner og menn. Årlig antall nye tilfeller i Norge er om lag 3500 og 90 prosent av tilfellene diagnostiseres etter 50 år. Det foreslås å bevilge 25 millioner kroner til et pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarmskreft i to helseforetak. Pilotprosjektet vil bli evaluert.

I tillegg foreslås opptrappingsplanen for rusfeltet styrket med 100 millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner til tverrfaglig spesialisert behandling i spesialisthelsetjenesten.