Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sysselsetting

Sysselsetting måles vanligvis i antall personer eller antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i den uken personene blir spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon med videre, er også definert som sysselsatte. Nasjonalregnskapet gir også tall for sysselsatte personer. Antall utførte timeverk er definert som antall timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid og eksklusive fravær på grunn av ferie, sykdom, permisjon og lignede.

Ifølge nasjonalregnskapet ble antall sysselsatte redusert med nærmere 40000 personer fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2009. Nedgangen i sysselsettingen har avtatt klart i styrke de siste kvartalene. Ifølge nasjonalregnskapet lå sysselsettingsnivået bare 3000-4000 personer lavere i 2. kvartal i år enn i fjor høst. Regjeringen anslår at sysselsettingen på årsbasis avtar med 0,2 prosent fra 2009 til 2010, for så å øke med 0,6 prosent fra 2010 til 2011.

Se også omtale i Nasjonalbudsjettet 2011, kapittel 2.5.