Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tjenestereiser

Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. frikobles fra det som normalt omtales som ”statens satser” fra 2011. Dette gjelder blant annet kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil ved arbeidsreiser. Gjeldende skattemessige beløpsgrenser videreføres i 2011.

For nærmere omtale vises det til Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt 3.2.3.