Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår 545 millioner kroner i statlige midler til trafikksikkerhetstiltak i 2011. I tillegg er det lagt til grunn om lag 80 millioner kroner i ekstern finansiering.

Regjeringen foreslår at midlene i hovedsak benyttes til tiltak som hindrer de alvorligste ulykkene som møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsel av myke trafikanter. Prioriterte tiltak er bygging av midtrekkverk og etablering av forsterket midtoppmerking. Andre prioriterte tiltak er blant annet utbedring av sideterreng, vegbelysning, kurve- og kryssutbedringer samt strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner. En vesentlig del av midlene for 2011 skal etter planen benyttes til å videreføre allerede igangsatte tiltak.

Det er behov for midtrekkverk/midtdeler på alle to - eller trefeltsveger utenfor tettbygd strøk med en gjennomsnittlig døgntrafikk over 8 000 kjøretøyer. Midtrekkverk er blant de mest effektive tiltakene for å redusere antall drepte eller hardt skadde i møteulykker. I perioden 2010–2013 er det planlagt å etablere midtrekkverk på 93 kilometer riksveg med to eller tre felt.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet