Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utdanning og forskning globalt

Utdanning er et viktig virkemiddel for å bekjempe fattigdom og bidra til demokratisk samfunnsutvikling.

Utdanning bidrar også til en demokratisk samfunnsutvikling og bedre helse blant fattige. Innsatsen globalt og i utviklingslandene har ført til at nesten 90 prosent av alle barn i grunnskolealder nå går på skolen. Den største utfordringen er å sikre et godt utdanningstilbud for barn som er vanskelige å nå og som bor i land i konflikt. Norge retter særlig innsatsen mot utdanning i sårbare stater. Derfor er utdanning viktig i norsk bistand til Afghanistan, Det palestinske området og Sudan. Regjeringen vil fortsatt legge særlig vekt på å nå jenter og barn rammet av konflikt i spesielt sårbare situasjoner. Norge støtter også store globale grunnutdannings-programmer i regi av FNs barnefond (Unicef) og Verdensbanken.

En særlig satsing i 2011 er et nytt forskningsprogram om skatteunndragelser og kapitalflukt i utviklingsland.

Høyere utdanning og forskning er viktig for landenes kunnskapsutvikling og økonomisk utvikling. Regjeringen mener at Norge skal støtte forskning i, og forskningssamarbeid med fattige land på en rekke områder, blant annet klima, ren energi og velferd. Regjeringen vil arbeide for å styrke kapasiteten innen høyere utdanning og forskning i utviklingslandene. Det er også viktig å støtte samarbeid mellom institusjoner i utviklingsland og Norge der norske institusjoner og miljøer kan ha særlig kompetanse og erfaringer å dele. Støtte til forskning om utviklingsspørsmål er også viktig, som bidrag til utformingen av utviklingspolitikken og innretningen av samarbeidet med utviklingsland.