Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utleieboliger - tilskudd

Tilskudd til utleieboliger blir tildelt av Husbanken til kommuner, stiftelser og andre aktører som etablerer utleieboliger for vanskeligstilte.

Tilskuddsutmålingen skal gjennomsnittlig være rundt 20 prosent av investeringskostnadene. I enkelte prosjekt kan det imidlertid gis tilskudd inntil 40 prosent av investeringskostnadene. I slike tilfeller skal plan for oppfølgingstjenester foreligge.

Regjeringen ønsker å styrke kommunenes arbeid med bosetting av flyktninger, særlig enslige mindreårige. For å stimulere kommunene til å framskaffe flere utleieboliger til denne gruppen foreslår Regjeringen å øke tilsagnsrammen for utleieboliger med 69,6 millioner kroner i 2011. Dette vil gi rom for anslagsvis om lag 160 boenheter til denne gruppen.

For nærmere omtale av bosetting av flyktninger, se Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, Programkategori 11.05 Integrering og mangfold.

Regjeringen foreslår at det kan gis tilsagn om tilskudd til utleieboliger på til sammen 404,6 millioner kroner i 2011.