Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Veibruksavgift på drivstoff

I budsjettet for 2011 blir det ikke gjort endringer i avgiftsgrunnlag eller satser på veibruksavgiftene utover ordinær prisjustering. Dette innebærer at halv avgiftssats for bruk av biodiesel beholdes inntil videre.

Regjeringen vil fortsette omleggingen av bilavgiftene i miljøvennlig retning. Regjeringen ser behov for en helhetlig gjennomgang av avgiftene på både kjøretøy og drivstoff og vil derfor komme tilbake til dette i kommende budsjetter. Det er viktig å gi de enkelte avgiftene en prinsipiell forankring og sikre ulike aktører forutsigbarhet med hensyn til utviklingen i framtidige avgifter.

For nærmere omtale vises det til Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter i 2011, avsnitt 4.5.1. og 4.7.