Skattesatser for 2012

Tabellen viser skattesatser og beløpsgrenser for 2012. Tabellen viser også reglene for 2011 og endringene i prosent fra 2011 til 2012. Ved lønns- eller prisjustering fra 2011 til 2012 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra de anslåtte lønns- og prisvekstene på henholdsvis 4 pst. og 1,6 pst. 

2011-regler

2012-regler

Endring 2011–2012

Skatt på alminnelig inntekt

     

Personer 1

28 pst.

28 pst.

-

Bedrifter

28 pst.

28 pst.

-

       

Toppskatt

     

Trinn 1

     

Innslagspunkt

471 200 kr

490 000 kr

4 pst.

Sats 2

9,0 pst.

9,0 pst.

-

Trinn 2

     

Innslagspunkt

765 800 kr

796 400 kr

4 pst.

Sats

12,0 pst.

12,0 pst.

-

       

Trygdeavgift

     

Nedre grense for å betale trygdeavgift

39 600 kr

39 600 kr

-

Opptrappingssats

25,0 pst.

25,0 pst.

-

Sats

     

Lønnsinntekt

7,8 pst.

7,8 pst.

-

Primærnæringsinntekt 3

7,8 pst.

11,0 pst.

3,2 pst.poeng

Annen næringsinntekt

11,0 pst.

11,0 pst.

-

Pensjonsinntekt mv.

4,7 pst.

4,7 pst.

-

 

Arbeidsgiveravgift

     

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia 4

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0,0 pst.

0,0 pst.

-

       

Maksimale effektive marginale skattesatser

     

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

47,8 pst.

47,8 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

54,3 pst.

54,3 pst.

-

Pensjonsinntekt 5

44,7 pst.

44,7 pst.

-

Primærnæringsinntekt 3

47,8 pst.

51,0 pst.

3,2 pst.poeng

Annen næringsinntekt

51,0 pst.

51,0 pst.

-

Utbytte og uttak 6

48,2 pst.

48,2 pst.

-

       

Personfradrag

     

Klasse 1

43 600 kr

45 350 kr

4 pst.

Klasse 2 7

87 200 kr

90 700 kr

4 pst.

       

Minstefradrag i lønnsinntekt

     

Sats

36,0 pst.

38,0 pst.

2 pst.poeng

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense 8

75 150 kr

78 150 kr

4 pst.

       

Minstefradrag i pensjonsinntekt

     

Sats

26,0 pst.

26,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

62 950 kr

65 450 kr

4 pst.

       

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt 9

31 800 kr

31 800 kr

-

       

Særfradrag for uførhet mv.

32 000 kr

32 000 kr

-

       

Særskilt skattefradrag for pensjonister

     

Maksimalt beløp

28 150 kr

29 300 kr

4 pst.

Nedtrapping, trinn 1

     

Innslagspunkt

158 650 kr

165 000 kr

4 pst.

Sats

15,3 pst.

15,3 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

     

Innslagspunkt

242 000 kr

251 700 kr

4 pst.

Sats

6,0 pst.

6,0 pst.

-

       

Skattebegrensningsregelen for uførepensjonister mv. 10

     

Avtrappingssats

55,0 pst.

55,0 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

     

Enslig

117 400 kr

122 100 kr

4 pst.

Gift 11

106 700 kr 12

112 200 kr

5,2 pst.

Formuestillegget

     

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

       

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

     

Klasse 1

15 000 kr

15 000 kr

-

Klasse 2

30 000 kr

30 000 kr

-

       

Sjømannsfradraget

     

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

       

Fiskerfradraget

     

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

150 000 kr

150 000 kr

-

       

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

     

Inntektsuavhengig fradrag

54 200 kr

63 500 kr

17,2 pst.

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

32,0 pst.

38,0 pst.

6 pst.poeng

Maksimalt samlet fradrag

142 000 kr

166 400 kr

17,2 pst.

       

Særfradrag for store sykdomsutgifter

     

Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

       

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

15 000 kr

15 000 kr

-

       

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

     

Sats per km 13

1,50/0,70 kr

1,50/0,70 kr

-

Nedre grense for fradraget

13 950 kr

13 950 kr

-

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

12 000 kr

12 000 kr

-

 

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 660 kr

3 750 kr

2,5 pst.

       

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

     

Sats for skattefradrag

20,0 pst.

20,0 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

20 000 kr

20 000 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

150 000 kr

150 000 kr

-

       

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

     

Øvre grense

     

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

       

Skattefri kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil 14

     

Sats per kilometer til og med 10 000 km

3,65 kr

3,90 kr

6,8 pst.

Sats per kilometer over 10 000 km

3,00 kr

3,25 kr

8,3 pst.

       

Formuesskatt 15

     

Kommune

     

Innslagspunkt

700 000 kr

750 000 kr

7,1 pst.

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

     

Innslagspunkt

700 000 kr

750 000 kr

7,1 pst.

Sats

0,4 pst.

0,4 pst.

-

       

Arveavgift

     

Innslagspunkt

     

Trinn 1

470 000 kr

470 000 kr

-

Trinn 2

800 000 kr

800 000 kr

-

Satser

     

Barn og foreldre

     

Trinn 1

6 pst.

6 pst.

-

Trinn 2

10 pst.

10 pst.

-

Andre mottakere

     

Trinn 1

8 pst.

8 pst.

-

Trinn 2

15 pst.

15 pst.

-

Aksjerabatt 16

40 pst.

40 pst.

-

       

Lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med ansatte

15,0 pst.

-

Utgår

 

Avskrivingssatser

     

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) 17,18

4 (8) pst.

4 (6/10) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 24,5 pst. 
2) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst. i trinn 1.
3) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) vil fremdeles ha 7,8 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 7,8 pst. og 11 pst. trygdeavgift. 
4)  I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. I 2012 er fribeløpet 530 000 kroner per foretak. For veitransportforetak i sone Ia er fribeløpet 265 000 kroner.
5) For uførepensjonister mv. som skatter etter skattebegrensningsregelen, kan den maksimale effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 pst. 
6) Inkludert 28 pst. selskapsskatt. 
7) Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller samt enslige forsørgere skattlegges i klasse 2. 
8) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 78 150 kroner. 
9) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt. 
10) Skattebegrensningsregelen gjelder også enslige forsørgere, men kun dersom de mottar overgangsstønad. 
11) Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 224 400 kroner i 2012. 
12) Dette er gjeldende grense for 2011 vedtatt ifm. budsjettet for 2011. Regjeringen foreslår å øke grensen til 107 600 kroner i 2011. 
13) Satsen er 1,50 kroner per km inntil en kilometergrense og 0,70 kroner per km over kilometergrensen. Kilometergrensen foreslås økt fra 35 000 km til 50 000 km i 2012. 
14) Fra og med 2011 er skattereglene løsrevet fra statens satser for kjøregodtgjørelse mv. 
15) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser. 
16) Rabatten gjelder ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper. Rabatten begrenses til et arveavgiftsgrunnlag for slike aksjer og andeler på 10 mill. kroner per mottaker. 
17) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 8 pst. i 2011 og med 10 pst. med forslaget for 2012. For 2012 foreslås det at satsen på 10 pst. også skal gjelde anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. 
18) For 2012 foreslås det å innføre en forhøyet sats på 6 pst. for husdyrbygg i landbruket.

Kilde:Finansdepartementet.