Statsbudsjettet på 1-2-3

Et budsjett for å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd

 • Budsjettet er tilpasset den økonomiske situasjonen med stor internasjonal uro
 • Normalvekst i bruken av oljepenger
 • Budsjettet vil virke normalt på økonomien

 

Norsk økonomi klarer seg bra – men noen utfordringer

 • Konkurranseutsatt sektor er sårbar
 • Husholdningenes gjeld har økt mye
 • Aldringen i befolkningen setter generasjonskontrakten på prøve

 

Et nytt tilbakeslag internasjonalt vil påvirke oss

 • Lavere eksport gir lavere aktivitet i konkurranseutsatte næringer
 • Uro i finansmarkedene kan spre seg raskt og også ramme norske banker
 • Lavere oljepris kan dempe investeringsviljen på norsk sokkel

 

Et budsjetttilpasset den økonomiske situasjonen

 • Strukturelt, oljekorrigert underskudd: 120 milliarder kroner
 • Underskudd i underkant av 4-prosentbanen
 • Underliggende, reell utgiftsvekst: 2,1 prosent

 

Velferden trygges

Sykehusenes økonomi styrkes

 • 1,4 mrd mer til drift – aktivitetsvekst på 1,4 prosent
 • Investeringslån til Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Samhandlingsreformen følges opp

Et bedre tilbud til eldre

 • 1500 flere sykehjems- og omsorgsplasser
 • Dagtilbud til 5000 personer med demens

 

God inntektsvekst for kommunene

 • Realvekst i samlede inntekter: 5 mrd kroner
 • Realvekst i frie inntekter: 3,75 mrd kroner

 

Satsing på fremtidens arbeidskraft

Målrettede arbeidsmarkedstiltak:

 • 71200 tiltaksplasser
 • 500 tiltaksplasser knyttet til jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Økt grunnkompetanse:

 • Innføring av valgfag på 8. trinn høsten 2012
 • Øke innsatsen på ungdomstrinnet mot frafall i videregående opplæring

Høyere utdanning:

 • 2600 nye studieplasser i 2012
 • 1000 nye studentboliger

 

Bedre infrastruktur og økt verdiskaping

Samferdsel

 • Bevilgningene til vei økes med 1,2 mrd og jernbane med 1 mrd
 • Nye kjøpsavtaler med Hurtigruten og NSB

Næringslivet

 • Investinors egenkapital økes: 1,5 mrd kroner
 • MAG-prosjektet i Skatteetaten: 44 millioner
 • Altinn II-prosjektet: 162 millioner
 • IKT-modernisering i NAV: 220 millioner

 

Skattesystemet omfordeler

 • Satsen i minstefradraget økes fra 36 til 38 prosent
 • Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 700000 til 750000 kroner

 

Lettelser i bilavgiftene

 • Forsterker miljøprofilen i engangsavgiften
 • Varsler en generell vegbruksavgift
 • Reduserer omregistreringsavgiften

 

Andre skatte- og avgiftsendringer

 • Øke matmomsen fra 14 til 15 prosent
 • Fase ut særfradraget for store sykdomsutgifter – bevilgninger til formål på utgiftssiden økes tilsvarende
 • Øke grense for høy sats i reisefradraget fra 35000 til 50000 km
 • Øke fradraget for fagforeningskontingent til 3 750 kr

  Endre reglene knyttet til eiendomsskatt for kraftverk


 

Et godt skatteopplegg for næringslivet

 • Følger opp evalueringsmeldingen med forenklinger og systemforbedringer
 • Reduserer det overprisede gebyret for tollkredittdeklarasjoner
 • Øker avskrivningssatsen for visse produksjonsinnretninger
 • Fjerner avgiftene i matforvaltningen
 • Lettelser til landbruket

 

Angrepene 22. juli

 • Konsekvenser for 2012-budsjettet: 674 millioner kroner til oppfølging

 

Andre satsinger

 • Økte bevilgninger til politi og påtalemyndighet: 532 mill. kroner
 • Nominell videreføring av foreldrebetaling for barnehageplass – økt rammetilskudd: 383 mill. kroner
 • Økte bevilgninger til Kulturløftet: 537 mill. kroner
 • Langtidsplanen for Forsvaret følges opp: 283 mill. kroner
 • Økte driftsbevilgninger til IKT i NAV: 200 mill. kroner
 • Nasjonalparkplanen: 100 mill. kroner
 • Redningshelikoptre: 90 mill. kroner
 • Tilskudd til barnevern i kommunene (50 mill. kroner)