Dokumenter

Om statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten, i flere forskjellige dokumenter:

  • I Nasjonalbudsjettet gir regjeringen en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag. Nasjonalbudsjettet fremmes som en stortingsmelding (Meld. St. 1 (2011-2012) Nasjonalbudsjettet 2012).
  • «Gul bok» inneholder en samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement. Gul bok fremmes som en stortingsproposisjon (Prop. 1 S (2011-2012) Statsbudsjettet).
  • Det fremmes egen proposisjon om skatte- og avgiftsopplegget som gir en nærmere omtale av forslagene til skatter og avgifter (Prop. 1 LS (2011-2012) Skatte- og avgifts- og tollvedtak).
  • I tillegg fremmer hvert departement en egen stortingsproposisjon på sitt område hvor det gis en detaljert beskrivelse av de enkelte budsjettforslagene.

Budsjettdokumentene

3.1 MB

Nasjonalbudsjettet 2012

1.2 MB

Statsbudsjettet 2012

4.0 MB

Skatter og avgifter 2012

Nøkkeltall i budsjettet

1.3 MB

Lommebudsjettet 2012

Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2012 i Excel- og Html-format. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Nasjonalbudsjettet. For å kunne åpne formatet xls må man ha installert programmet Excel.

Det har kan være hensiktsmessig å trekke ut tallene i tabellene som er i budsjettdokumentene på en mer lettvint måte enn å lete seg gjennom alle dokumentene. Siden det er en omfattende jobb å lage slikt uttrekk manuelt, har vi i stedet valgt å bruke litt tid på å lage en tabellgenerator - som automatisk skal trekke ut tabellene i budsjettdokumentene og presentere disse i et regnark o.l. Vi har nå en første versjon av et slikt verktøy klart, og presenterer dette her i en beta-versjon. Vi ber om tilbakemeldinger, tips og hint fra publikum for å gjøre denne bedre.

Tabellgenerator (beta-versjon)

 

29.9 KB

Kapittel 1

242.3 KB

Kapittel 2

271.1 KB

Kapittel 3

27.4 KB

Kapittel 4

59.3 KB

Kapittel 5

102.6 KB

Kapittel 6

Fagdepartementenes proposisjoner

2.6 MB

Arbeidsdepartementet (AD)

2.7 MB

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

1.3 MB

Finansdepartementet (FIN)

3.9 MB

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)

1.5 MB

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)

0.8 MB

Forsvarsdepartementet (FD)

2.6 MB

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

2.1 MB

Justis- og politidepartementet (JD)

1.7 MB

Kommunal og regionaldepartementet (KRD)

1.5 MB

Kulturdepartementet (KUD)

2.3 MB

Kunnskapsdepartementet (KD)

1.1 MB

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

2.8 MB

Miljøverndepartementet (MD)

1.1 MB

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

1.4 MB

Olje og energidepartementet (OED)

1.7 MB

Samferdselsdepartementet (SD)

3.6 MB

Utenriksdepartementet (UD)

Svalbard

0.5 MB

Svalbardbudsjettet

Vedlegg

1.0 MB

Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2012

2.6 MB

Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne

5.3 MB

Norske miljømål

2.5 MB

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2011 (Grønt hefte)

1.7 MB

Særskilt vedlegg til Prop. 1 S (2011-2012) Energi- og vassdragsforvaltning

Om prosessen

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Deretter behandler Stortinget budsjettforslaget fram mot desember.

Stortingets behandling begynner med at finanskomiteen foreslår rammer for 21 ulike utgiftskategorier og 2 rammer for inntektskategorier. Stortinget fatter deretter vedtak om størrelsen på disse rammene og bestemmer det totale nivået for budsjettets utgifter og inntekter.

Etter at utgifts- og inntektsrammene er fastlagt drøfter fagkomiteene hvordan den enkelte utgiftsramme skal fordeles på ulike budsjettkapitler og -poster. Forslagene fra fagkomiteene blir behandlet fortløpende i Stortinget gjennom voteringer i plenum helt til hele budsjettet er vedtatt i løpet av desember. Få uker etter dette, fra 1. januar, skal budsjettet gjennomføres slik Stortinget har vedtatt.

Det gjøres endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for. De mest omfattende endringene skjer normalt i en proposisjon med "Regjeringens forslag til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for inneværende år" i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om våren og ved «nysalderingen» av statsbudsjettet i desember.

Når budsjettåret er over, utarbeider Finansdepartementet statsregnskapet. Det legges fram om våren etter budsjettåret, som Meld. St. 3. Her redegjøres det for hvordan de ulike bevilgningene er brukt.

PDF (Portable Document Format)

PDF-filene må leses ved hjelp av tilleggsprogrammet Adobe Acrobat, som fritt kan lastes ned fra internett. Acrobat gir svært gode utskriftsmuligheter, og brukbar lesbarhet på skjerm, med gjengivelse svært lik originaldokumentet. PDF-filene er utstyrt med et begrenset antall pekere fra innholdfortegnelser til de enkelte deler av dokumentet. Hvis du skal lese større tekstmengder er utskrifter fra Acrobat å anbefale dersom du ikke har tilgang til de trykte dokumentene.

Dersom du har Acrobat Reader installert, kan du enten klikke på pekeren til en PDF-fil for å få opp filen direkte i din nettleser,eller du kan høyreklikke på lenken og lagre filen på din egen maskin for senere lesing og utskrift. Hvis du mangler Acrobat Reader, kan den hentes fra Adobe sentralt. Der finnes også mer informasjon om programmet og installering.

Foxit Reader er et alternativ til Adobe Reader. Den er vesentlig mindre og dermed lettere å laste ned.