Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 LS

(2011–2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Skatter og avgifter 2012

Tilråding fra Finansdepartementet 30. september 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Innholdsfortegnelse