Forslagtil vedtak om statsbudsjettet for budsjettåret 2012

I

Oversikt over utgifter og inntekter i statsbudsjettet for budsjetterminen 2012

        i 1000 kroner
Utgifter
  Samlede utgifter Drifts - utgifter Nybygg, anlegg mv. Overfør-inger til andre Utlån, gjelds- avdrag mv.
Det kongelige hus 190 640 17 725 - 172 915 -
Regjering 310 200 310 200 - - -
Stortinget og underliggende institusjoner 1 656 400 1 281 300 212 000 163 100 -
Høyesterett 80 808 80 808 - - -
Utenriksdepartementet 32 632 899 4 959 853 35 398 26 849 788 787 860
Kunnskapsdepartementet 41 102 443 3 198 535 23 977 37 879 931 -
Kulturdepartementet 8 858 852 1 575 618 34 029 7 249 205 -
Justis- og politidepartementet 29 126 107 24 976 027 1 569 884 2 580 196 -
Kommunal- og regionaldepartementet 153 954 771 343 454 1 000 153 610 317 -
Arbeidsdepartementet 49 035 030 22 067 657 441 956 11 325 417 15 200 000
Helse- og omsorgsdepartementet 115 077 031 4 109 942 18 003 110 940 086 9 000
Barne- likestillings- og inkluderings- departementet 31 691 738 6 615 787 67 955 25 007 996 -
Nærings- og handelsdepartementet 6 022 138 1 717 438 71 900 4 232 800 -
Fiskeri- og kystdepartementet 4 505 696 3 171 393 666 917 667 386 -
Landbruks- og matdepartementet 16 514 893 1 535 641 9 553 14 969 699 -
Samferdselsdepartementet 31 750 100 13 950 600 11 702 200 6 097 300 -
Miljøverndepartementet 4 881 463 2 641 445 503 284 1 736 734 -
Fornyings-, administrasjons- og kirke- departementet 5 873 824 3 959 809 684 764 1 229 251 -
Finansdepartementet 40 675 600 8 574 900 235 300 31 865 400 -
Forsvarsdepartementet 40 563 187 29 960 726 9 975 821 626 640 -
Olje- og energidepartementet 6 462 220 2 356 070 10 000 4 096 150 -
Ymse utgifter 11 350 000 11 350 000 - - -
Statsbankene 92 635 854 638 167 175 374 12 279 746 79 542 567
Statlig petroleumsvirksomhet 25 002 300 2 300 25 000 000 - -
Statens forretningsdrift 2 184 464 -381 895 2 566 359 - -
Folketrygden 349 473 455 - - 349 473 455 -
Statens pensjonsfond utland 351 690 700 - - 351 690 700 -
Sum utgifter 1 453 302 813 149 013 500 54 005 674 1 154 744 212 95 539 427
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet Folke- trygden Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og

overføringer fra Statens pensjonsfond utland)

988 882 118 248 633 800 1 237 515 918
2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.) 1 008 289 931 349 473 455 1 357 763 386

Driftsutgifter

149 013 500 - 149 013 500

Nybygg anlegg mv.

54 005 674 - 54 005 674

Overføringer til andre

453 580 057 349 473 455 803 053 512

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

351 690 700 - 351 690 700

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring

fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-19 407 813 -100 839 655 -120 247 468
4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland 120 247 468 - 120 247 468
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) 100 839 655 -100 839 655 -

           
           
        i 1 000 kroner
Inntekter
  Samlede inntekter Drifts- inntekter Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. Skatter, avgifter og andre over føringer Tilbake- betalinger mv.
Skatt på formue og inntekt 228 850 000 - - 228 850 000 -
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 246 700 000 - - 246 700 000 -
Tollinntekter 2 395 000 - - 2 395 000 -
Merverdiavgift 222 300 000 - - 222 300 000 -
Avgifter på alkohol 12 450 000 - - 12 450 000 -
Avgifter på tobakk 8 220 000 - - 8 220 000 -
Avgifter på motorvogner 33 642 000 - - 33 642 000 -
Andre avgifter 45 900 372 - - 45 900 372 -
Sum skatter og avgifter 800 457 372 - - 800 457 372 -
Renter av statens forretningsdrift 83 940 - - 83 940 -
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift 1 808 200 500 1 789 200 18 500 -
Sum inntekter av statens forretningsdrift 1 892 140 500 1 789 200 102 440 -
Renter fra statsbankene 9 695 976 - - 9 695 976 -
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer 9 942 263 - - 9 942 263 -
Utbytte ekskl. Statoil 14 273 955 - - 14 273 955 -
Renteinntekter og utbytte (eksl. statens forretningsdrift og Statoil) 33 912 194 - - 33 912 194 -
Inntekter under departementene 24 561 212 17 600 663 270 419 6 791 130 -
Overføring fra Norges Bank - - - - -
Tilbakeføring av midler fra Statens bank- sikringsfond - - - - -
Sum andre inntekter 24 561 212 17 600 663 270 419 6 791 130 -
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet 135 600 000 111 400 000 17 300 000 6 900 000 -
Skatt og avgift på utvinning av petroleum 227 740 000 - - 227 740 000 -
Aksjeutbytte fra Statoil 13 353 000 - - 13 353 000 -
Sum petroleumsinntekter 376 693 000 111 400 000 17 300 000 247 993 000 -
Tilbakebetalinger 153 402 199 - - - 153 402 199
Statens pensjonsfond utland 120 247 468 - - 120 247 468 -
Sum inntekter 1 511 165 585 129 001 163 19 359 619 1 209 503 604 153 402 199
Statsbudsjettet Folketrygden ikke medregnent Folke- trygden Statsbudsjettet medregnet Folketrygden
Lånetransaksjoner:
6. Utlån gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt 95 539 427 - 95 539 427

Utlån til statsbanker

79 542 567 - 79 542 567

Gjeldsavdrag

- - -

Andre utlån, aksjetegning mv.

15 996 860 - 15 996 860
7. Tilbakebetalinger mv. 153 402 199 - 153 402 199
8. Utlån mv. (netto) (6 - 7) -57 862 772 - -57 862 772

9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning

og lånemidler (8 - 5)

-158 702 427 100 839 655 -57 862 772

 
Kap. Post     Kroner   Kroner
Utgifter:
Det kongelige hus
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen:
1 Apanasje 9 674 000
50 Det kongelige hoff 150 635 000
51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff 5 610 000 165 919 000
2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:
1 Apanasje 8 051 000
50 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. 16 670 000 24 721 000
Sum Det kongelige hus 190 640 000
Regjering
20 Statsministerens kontor:
1 Driftsutgifter 92 800 000
21 Spesielle driftsutgifter, 22. juli-kommisjonen, kan overføres 12 000 000 104 800 000
21 Statsrådet:
1 Driftsutgifter 139 100 000 139 100 000
24 Regjeringsadvokaten:
1 Driftsutgifter 51 400 000
21 Spesielle driftsutgifter 14 900 000 66 300 000
Sum Regjering 310 200 000
Stortinget og underliggende institusjoner
41 Stortinget:
1 Driftsutgifter 741 800 000
32 Kjøp av leiligheter, kan overføres 90 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 122 000 000
70 Tilskudd til partigruppene 149 200 000
72 Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek 1 400 000
73 Kontingenter, internasjonale delegasjoner 12 500 000 1 116 900 000
42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:
1 Driftsutgifter 6 300 000 6 300 000
43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen:
1 Driftsutgifter 52 200 000 52 200 000
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:
1 Driftsutgifter 9 200 000 9 200 000
51 Riksrevisjonen:
1 Driftsutgifter 471 800 000 471 800 000
Sum Stortinget og underliggende institusjoner 1 656 400 000
Høyesterett
61 Høyesterett:
1 Driftsutgifter 80 808 000 80 808 000
Sum Høyesterett 80 808 000
Utenriksdepartementet
Administrasjon av utenrikstjenesten
100 Utenriksdepartementet:
1 Driftsutgifter 1 749 965 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 11 795 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 16 058 000
70 Erstatning av skader på utenlandske ambassader 878 000
71 Diverse tilskudd 18 585 000
72 Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn 149 000
90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn 360 000 1 797 790 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon:
1 Driftsutgifter 45 805 000 45 805 000
104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:
1 Driftsutgifter 8 779 000 8 779 000
Sum administrasjon av utenrikstjenesten 1 852 374 000
Utenriksformål
115 Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 29 664 000
70 Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1 74 212 000 103 876 000
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner:
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 1 261 698 000 1 261 698 000
117 EØS-finansieringsordningene:
72 EØS-finansieringsordningen 2004-2009, kan overføres 155 936 000
73 Den norske finansieringsordningen 2004-2009, kan overføres 150 961 000
75 EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres 436 500 000
76 Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres 382 200 000 1 125 597 000
118 Nordområdetiltak m.v.:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 10 000 000
70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1 343 624 000
71 Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres 65 006 000
76 Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres 35 839 000 454 469 000
Sum utenriksformål 2 945 640 000
Administrasjon av utviklingshjelpen
140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:
1 Driftsutgifter 1 094 150 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 19 340 000 1 113 490 000
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):
1 Driftsutgifter 202 360 000 202 360 000
144 Fredskorpset:
1 Driftsutgifter 52 650 000 52 650 000
Sum administrasjon av utviklingshjelpen 1 368 500 000
Bilateral bistand
150 Bistand til Afrika:
78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres 2 675 300 000 2 675 300 000
151 Bistand til Asia:
72 Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres 574 500 000
78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres 370 000 000 944 500 000
152 Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika:
78 Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres 500 000 000 500 000 000
153 Bistand til Latin-Amerika:
78 Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres 190 500 000 190 500 000
Sum bilateral bistand 4 310 300 000
Globale ordninger
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling:
1 Driftsutgifter 33 500 000
70 Sivilt samfunn, kan overføres 1 308 000 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres 91 000 000
72 Demokratistøtte/partier, kan overføres 8 000 000
73 Kultur, kan overføres 106 000 000
75 Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres 172 500 000
77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres 135 000 000 1 854 000 000
161 Næringsutvikling:
70 Næringsutvikling, kan overføres 309 000 000
75 NORFUND - tapsavsetting 262 500 000
95 NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland 787 500 000 1 359 000 000
162 Overgangsbistand (gap):
70 Overgangsbistand (gap), kan overføres 390 000 000 390 000 000
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:
70 Naturkatastrofer, kan overføres 500 000 000
71 Humanitær bistand, kan overføres 2 216 200 000
72 Menneskerettigheter, kan overføres 260 000 000 2 976 200 000
164 Fred, forsoning og demokrati:
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres 648 000 000
71 ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres 450 000 000
72 Utvikling og nedrustning, kan overføres 175 000 000
73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres 340 000 000 1 613 000 000
165 Forskning, kompetanseheving og evaluering:
1 Driftsutgifter 139 000 000
70 Forskning og høyere utdanning, kan overføres 333 000 000
71 Faglig samarbeid, kan overføres 400 000 000 872 000 000
166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.:
1 Driftsutgifter 51 000 000
70 Ymse tilskudd, kan overføres 6 700 000
71 Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres 33 000 000
72 Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres 235 000 000
73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres 2 549 000 000 2 874 700 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):
21 Spesielle driftsutgifter 1 531 185 000 1 531 185 000
168 Kvinner og likestilling:
70 Kvinner og likestilling, kan overføres 307 000 000 307 000 000
169 Globale helse- og vaksineinitiativ:
70 Vaksine og helse, kan overføres 1 190 000 000
71 Andre helse- og aidstiltak, kan overføres 145 000 000
72 Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres 450 000 000 1 785 000 000
Sum globale ordninger 15 562 085 000
Multilateral bistand
170 FN-organisasjoner mv.:
70 FNs utviklingsprogram (UNDP) 830 000 000
71 FNs befolkningsfond (UNFPA) 372 000 000
72 FNs barnefond (UNICEF) 1 070 000 000
73 Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres 145 000 000
74 FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) 290 000 000
75 FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) 150 000 000
76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan over-føres 758 400 000
77 FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres 165 000 000
78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan over-føres 305 600 000
79 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres 67 000 000
81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres 120 000 000
82 FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres 75 000 000 4 348 000 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner:
70 Verdensbanken, kan overføres 814 000 000
71 Regionale banker og fond, kan overføres 762 500 000
72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres 404 500 000 1 981 000 000
172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:
70 Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres 265 000 000 265 000 000
Sum multilateral bistand 6 594 000 000
Sum Utenriksdepartementet 32 632 899 000
Kunnskapsdepartementet
Administrasjon
200 Kunnskapsdepartementet:
1 Driftsutgifter 235 794 000
21 Spesielle driftsutgifter 19 015 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 565 000 257 374 000
Sum administrasjon 257 374 000
Grunnopplæringen
220 Utdanningsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 256 969 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 3 861 000
70 Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 50 232 000 311 062 000
221 Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:
1 Driftsutgifter 13 887 000 13 887 000
222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
1 Driftsutgifter 85 083 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 347 000 86 430 000
223 Sametinget:
50 Tilskudd til Sametinget 36 518 000 36 518 000
224 Senter for IKT i utdanningen:
1 Driftsutgifter 51 393 000
21 Spesielle driftsutgifter 36 165 000 87 558 000
225 Tiltak i grunnopplæringen:
1 Driftsutgifter 152 332 000
60 Tilskudd til landslinjer 178 774 000
62 Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv 20 909 000
63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres 52 487 000
64 Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere 134 822 000
66 Tilskudd til leirskoleopplæring 42 618 000
67 Tilskudd til opplæring i finsk 8 160 000
68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen 225 339 000
69 Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen 246 937 000
70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov 30 480 000
71 Tilskudd til utvikling av musikk- og kultur- skolene 10 006 000
72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram 4 723 000
73 Tilskudd til studieopphold i utlandet 10 032 000
74 Tilskudd til organisasjoner 22 429 000 1 140 048 000
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 103 946 000
50 Nasjonale sentre i grunnopplæringen 57 344 000
60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 36 050 000
71 Tilskudd til vitensentre 23 705 000 1 221 045 000
227 Tilskudd til særskilte skoler:
60 Tilskudd til Moskvaskolen 1 339 000
61 Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune 4 500 000
62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole 5 361 000
70 Tilskudd til Den franske skolen i Oslo 6 660 000
71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole 23 023 000
72 Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College 29 037 000
73 Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia 2 659 000 72 579 000
228 Tilskudd til private skoler mv.:
70 Private grunnskoler, overslagsbevilgning 1 294 934 000
71 Private videregående skoler, overslagsbevilgning 1 230 504 000
72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning 161 008 000
73 Private grunnskoler i utlandet, overslags- bevilgning 88 877 000
74 Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning 21 565 000
75 Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning 184 720 000
76 Andre private skoler, overslagsbevilgning 41 755 000
77 Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning 10 639 000
78 Kompletterende undervisning, overslags- bevilgning 28 534 000
79 Toppidrett 26 358 000
80 Privatskoleorganisasjoner 647 000
81 Elevutveksling til utlandet 1 665 000 3 091 206 000
229 Statens fagskole for gartnere og blomster- dekoratører:
1 Driftsutgifter 21 623 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 046 000 22 669 000
230 Kompetansesentre for spesialundervisning:
1 Driftsutgifter 655 894 000
21 Spesielle driftsutgifter 54 632 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 8 019 000 718 545 000
Sum grunnopplæringen 6 801 547 000
Barnehager
231 Barnehager:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51 131 799 000
50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud 14 179 000
51 Forskning, kan nyttes under post 21 7 750 000
60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning 10 000 000
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning 47 000 000
63 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 122 108 000
64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslags- bevilgning 9 400 000 342 236 000
Sum barnehager 342 236 000
Voksenopplæring m.m.
252 EUs program for livslang læring:
70 Tilskudd 210 207 000 210 207 000
253 Folkehøyskoler:
70 Tilskudd til folkehøyskoler 680 135 000
71 Tilskudd til Folkehøyskolerådet 4 240 000
72 Tilskudd til nordiske folkehøyskoler 1 207 000 685 582 000
254 Tilskudd til voksenopplæring:
70 Tilskudd til studieforbund 184 951 000
71 Tilskudd til nettskoler 13 716 000
73 Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner 9 874 000 208 541 000
255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.:
70 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 26 722 000
71 Falstadsenteret 15 655 000
72 Stiftelsen Arkivet 6 389 000
73 Nansen Fredssenter 5 315 000
74 Narviksenteret 2 110 000
75 Det europeiske Wergelandsenteret 7 130 000
76 Raftostiftelsen 2 062 000 65 383 000
256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk:
1 Driftsutgifter 48 844 000
21 Spesielle driftsutgifter 15 452 000 64 296 000
257 Program for basiskompetanse i arbeidslivet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 5 155 000
70 Tilskudd, kan overføres 83 798 000 88 953 000
258 Tiltak for livslang læring:
1 Driftsutgifter 3 981 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1 47 427 000 51 408 000
Sum voksenopplæring m.m. 1 374 370 000
Høyere utdanning og fagskoleutdanning
260 Universiteter og høyskoler:
50 Statlige universiteter og høyskoler 25 106 655 000
70 Private høyskoler 984 391 000 26 091 046 000
270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter:
71 Tilrettelegging for internasjonal mobilitet 15 128 000
74 Tilskudd til velferdsarbeid 72 427 000
75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres 242 229 000 329 784 000
276 Fagskoleutdanning:
72 Annen fagskoleutdanning 56 868 000 56 868 000
280 Felles enheter:
1 Driftsutgifter 57 407 000
50 Senter for internasjonalisering av høyere utdanning 52 554 000
51 Drift av nasjonale fellesoppgaver 103 121 000
71 Tilskudd til UNIS 105 272 000
72 Tilskudd til UNINETT 23 968 000
73 Tilskudd til NORDUnet, kan overføres 22 359 000 364 681 000
281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 177 646 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 11 000 000
50 Tilskudd til Norges forskningsråd 79 258 000
70 Andre overføringer, kan nyttes under post 1 65 176 000
73 Tilskudd til internasjonale programmer 16 124 000
78 Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet 14 541 000 363 745 000
Sum høyere utdanning og fagskoleutdanning 27 206 124 000
Forskning
283 Meteorologiformål:
50 Meteorologisk institutt 270 030 000
72 Internasjonale samarbeidsprosjekter 57 579 000 327 609 000
285 Norges forskningsråd:
52 Forskningsformål 1 274 025 000
53 Overordnede forskningspolitiske prioriteringer 867 573 000
54 Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse 280 000 000
55 Administrasjon 266 505 000 2 688 103 000
286 Forskningsfond:
60 Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning 219 000 000 219 000 000
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71 13 202 000
53 NUPI 4 203 000
56 Ludvig Holbergs forskningspris 9 100 000
57 Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter 179 093 000
71 Tilskudd til andre private institusjoner 32 916 000
73 Niels Henrik Abels matematikkpris 12 784 000 251 298 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter 7 028 000
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner 218 397 000
73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres 1 376 686 000
74 Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres 14 036 000
75 UNESCO 18 635 000 1 634 782 000
Sum forskning 5 120 792 000
Sum Kunnskapsdepartementet 41 102 443 000
Kulturdepartementet
Administrasjon m.m.
300 Kulturdepartementet:
1 Driftsutgifter 111 350 000
21 Spesielle driftsutgifter 3 712 000 115 062 000
Sum administrasjon m.m. 115 062 000
Samfunns- og frivillighetsformål
310 Tilskudd til trossamfunn m.m.:
70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning 207 616 000
76 Tilskudd til råd for tro og livssyn 5 540 000 213 156 000
314 Kultur og samfunn:
71 Kultur og næringsprosjekter 8 033 000
72 Kultursamarbeid i nordområdene 9 567 000
75 Kultur i inkluderende arbeidsliv 5 485 000
79 Ymse kultur og samfunnsformål 10 768 000 33 853 000
315 Frivillighetsformål:
70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 627 500 000
71 Tilskudd til frivilligsentraler 110 811 000
72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge 50 952 000
73 Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interessepolitiske virksomhet 4 394 000
74 Frivillighetsregister, kan overføres 3 329 000
77 Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 7 073 000
79 Ymse frivillighetsformål 5 414 000
82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 61 850 000 871 323 000
Sum samfunns- og frivillighetsformål 1 118 332 000
Kulturformål
320 Allmenne kulturformål:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 77 112 471 000
21 Forskning og utredning 5 500 000
51 Fond for lyd og bilde 30 530 000
52 Norges forskningsråd 4 910 000
53 Sametinget 70 379 000
55 Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56 45 906 000
56 Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55 22 854 000
60 Den kulturelle spaserstokken og kulturkort for ungdom 19 250 000
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres 168 500 000
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres 218 743 000
75 Kulturprogram, kan overføres 10 977 000
77 Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1 35 360 000
78 Ymse faste tiltak 29 714 000
79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1 7 283 000
82 Nobels fredssenter 26 949 000
84 Pilegrimssatsing 5 315 000 814 641 000
321 Kunstnerformål:
1 Driftsutgifter 14 801 000
72 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning 16 335 000
73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres 121 811 000
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning 111 226 000
75 Vederlagsordninger 147 832 000 412 005 000
322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:
1 Driftsutgifter 14 791 000
50 Kunst i offentlige rom 18 860 000
55 Norsk kulturfond 29 220 000
72 Knutepunktinstitusjoner 5 525 000
73 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 260 239 000
75 Offentlig rom, arkitektur og design 33 139 000
78 Ymse faste tiltak 40 108 000 401 882 000
323 Musikkformål:
1 Driftsutgifter 158 315 000
55 Norsk kulturfond-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56 144 490 000
56 Norsk kulturfond-flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55 20 261 000
70 Nasjonale institusjoner 242 304 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner 257 203 000
72 Knutepunktinstitusjoner 72 854 000
74 Landsdelsmusikere i Nord-Norge 18 244 000
78 Ymse faste tiltak 105 146 000 1 018 817 000
324 Scenekunstformål:
1 Driftsutgifter 63 634 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 70 350 000
55 Norsk kulturfond- ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56 90 417 000
56 Norsk kulturfond- flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55 16 013 000
70 Nasjonale institusjoner 927 653 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner 351 014 000
72 Knutepunktinstitusjoner 3 733 000
73 Region- og distriktsopera 50 858 000
78 Ymse faste tiltak 143 458 000 1 717 130 000
326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 77 494 778 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 24 154 000
55 Norsk kulturfond 160 672 000
72 Knutepunktinstitusjoner 2 628 000
73 Noregs Mållag 3 738 000
74 Det Norske Samlaget 14 360 000
75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. 19 819 000
76 Ibsenpris m.m. 5 230 000
77 Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1 12 527 000
78 Ymse faste tiltak 103 339 000 841 245 000
328 Museums- og andre kulturvernformål:
55 Norsk kulturfond 10 121 000
70 Det nasjonale museumsnettverket 908 021 000
78 Ymse faste tiltak 30 873 000 949 015 000
329 Arkivformål:
1 Driftsutgifter 297 915 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 7 834 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 9 875 000
78 Ymse faste tiltak 8 501 000 324 125 000
Sum kulturformål 6 478 860 000
Medieformål
334 Film- og medieformål:
1 Driftsutgifter 141 682 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 8 017 000
50 Filmfondet, kan nyttes under post 71 412 931 000
51 Audiovisuelle produksjoner 10 130 000
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50 30 532 000
73 Regional filmsatsing 51 743 000
75 Medieprogram, kan overføres 24 615 000
78 Ymse faste tiltak 25 964 000
79 Til disposisjon 1 185 000 706 799 000
335 Pressestøtte:
71 Produksjonstilskudd 287 944 000
73 Anvendt medieforskning og etterutdanning 12 924 000
75 Tilskudd til samiske aviser 23 367 000
76 Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner 818 000
77 Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark 1 855 000 326 908 000
337 Kompensasjon for kopiering til privat bruk:
70 Kompensasjon 42 423 000 42 423 000
339 Lotteri- og stiftelsestilsynet:
1 Driftsutgifter 63 315 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 7 153 000 70 468 000
Sum medieformål 1 146 598 000
Sum Kulturdepartementet 8 858 852 000
Justis- og politidepartementet
Administrasjon
400 Justisdepartementet:
1 Driftsutgifter 337 047 000
50 Norges forskningsråd 4 784 000
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 8 272 000 350 103 000
Sum administrasjon 350 103 000
Rettsvesen
410 Tingrettene og lagmannsrettene:
1 Driftsutgifter 1 630 386 000
21 Spesielle driftsutgifter 68 975 000 1 699 361 000
411 Domstoladministrasjonen:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 70 237 000 70 237 000
413 Jordskiftedomstolene:
1 Driftsutgifter 206 311 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 8 692 000 215 003 000
414 Forliksråd og andre domsutgifter:
1 Driftsutgifter 137 923 000
21 Spesielle driftsutgifter 41 219 000 179 142 000
Sum rettsvesen 2 163 743 000
Kriminalomsorg
430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:
1 Driftsutgifter 3 392 123 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1 71 306 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 21 364 000
60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres 72 000 000
70 Tilskudd 22 961 000 3 579 754 000
432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
1 Driftsutgifter 168 188 000 168 188 000
Sum kriminalomsorg 3 747 942 000
Politi og påtalemyndighet
440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1 9 707 770 000
21 Spesielle driftsutgifter 193 485 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres 7 352 000
23 Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål 72 152 000
60 Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak 5 000 000
70 Tilskudd 25 790 000
71 Tilskudd Norsk rettsmuseum 3 774 000
73 Tilskudd til EUs yttergrensefond 72 800 000 10 088 123 000
441 Oslo politidistrikt:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1 2 110 192 000 2 110 192 000
442 Politihøgskolen:
1 Driftsutgifter 505 783 000 505 783 000
445 Den høyere påtalemyndighet:
1 Driftsutgifter 142 356 000 142 356 000
446 Den militære påtalemyndighet:
1 Driftsutgifter 7 356 000 7 356 000
448 Grensekommissæren:
1 Driftsutgifter 5 559 000 5 559 000
Sum politi og påtalemyndighet 12 859 369 000
Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap
450 Sivile vernepliktige:
1 Driftsutgifter 10 393 000 10 393 000
451 Samfunnssikkerhet og beredskap:
1 Driftsutgifter 570 065 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 4 679 000
70 Overføringer til private 5 383 000 580 127 000
452 Sentral krisehåndtering:
1 Driftsutgifter 10 385 000 10 385 000
455 Redningstjenesten:
1 Driftsutgifter 759 262 000
21 Spesielle driftsutgifter 16 857 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 6 647 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten 13 984 000
72 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester 92 288 000 889 038 000
456 Direktoratet for nødkommunikasjon:
1 Driftsutgifter 526 340 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 483 562 000 2 009 902 000
Sum redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap 3 499 845 000
Andre virksomheter
460 Spesialenheten for politisaker:
1 Driftsutgifter 38 092 000 38 092 000
466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.:
1 Driftsutgifter 978 386 000 978 386 000
467 Norsk Lovtidend:
1 Driftsutgifter 3 249 000 3 249 000
468 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:
1 Driftsutgifter 14 427 000 14 427 000
469 Vergemålsordningen:
1 Driftsutgifter 62 419 000 62 419 000
Sum andre virksomheter 1 096 573 000
Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.
470 Fri rettshjelp:
1 Driftsutgifter 6 191 000
70 Fri sakførsel 459 922 000
71 Fritt rettsråd 190 900 000
72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak 29 456 000 686 469 000
471 Statens erstatningsansvar:
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning 103 842 000
72 Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning 29 800 000 133 642 000
472 Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre:
1 Driftsutgifter 45 608 000
70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning 376 478 000 422 086 000
473 Statens sivilrettsforvaltning:
1 Driftsutgifter 38 033 000 38 033 000
474 Konfliktråd:
1 Driftsutgifter 72 976 000 72 976 000
475 Bobehandling:
1 Driftsutgifter 72 785 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 8 490 000 81 275 000
476 Førstelinjerettshjelp:
1 Driftsutgifter 7 640 000 7 640 000
Sum fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m. 1 442 121 000
Svalbardbudsjettet
480 Svalbardbudsjettet:
50 Tilskudd 120 715 000 120 715 000
Sum Svalbardbudsjettet 120 715 000
Beskyttelse og innvandring
490 Utlendingsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 763 105 000
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak 1 757 100 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 57 581 000
23 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon, kan overføres 7 217 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, Effekt-programmet, kan overføres 58 311 000
60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger 263 185 000
70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak 518 596 000
71 Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak mv. 14 000 000
72 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres 125 325 000
73 Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60 6 526 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres 14 415 000 3 585 361 000
491 Utlendingsnemnda:
1 Driftsutgifter 249 032 000
21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling 11 303 000 260 335 000
Sum beskyttelse og innvandring 3 845 696 000
Sum Justis- og politidepartementet 29 126 107 000
Kommunal- og regionaldepartementet
Administrasjon m.m.
500 Kommunal- og regionaldepartementet:
1 Driftsutgifter 152 890 000
21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres 9 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 000 000
50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd 15 000 000 177 890 000
Sum administrasjon m.m. 177 890 000
Distrikts- og regionalpolitikk
551 Regional utvikling og nyskaping:
60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 1 500 950 000
61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres 628 600 000 2 129 550 000
552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:
21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres 15 500 000
62 Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres 30 000 000
72 Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres 484 100 000 529 600 000
554 Kompetansesenter for distriktsutvikling:
1 Driftsutgifter 27 200 000 27 200 000
Sum distrikts- og regionalpolitikk 2 686 350 000
Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.
571 Rammetilskudd til kommuner:
21 Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres 13 764 000
60 Innbyggertilskudd 105 326 073 000
61 Distriktstilskudd Sør-Norge 360 789 000
62 Nord-Norge- og Namdalstilskudd 1 392 318 000
63 Småkommunetilskudd 895 028 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64 2 111 000 000
66 Veksttilskudd 81 766 000
67 Storbytilskudd 381 354 000 110 562 092 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner:
60 Innbyggertilskudd 26 652 862 000
62 Nord-Norge-tilskudd 555 759 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64 409 000 000 27 617 621 000
575 Ressurskrevende tjenester:
60 Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning 5 350 218 000 5 350 218 000
579 Valgutgifter:
1 Driftsutgifter 15 000 000 15 000 000
Sum rammeoverføringer til kommune- sektoren mv. 143 544 931 000
Bolig, bomiljø og bygg
580 Bostøtte:
70 Bostøtte, overslagsbevilgning 3 250 000 000 3 250 000 000
581 Bolig- og bomiljøtiltak:
21 Kunnskapsutvikling og -formidling 4 600 000
61 Husleietilskudd 3 400 000
70 Boligetablering i distriktene 20 000 000
74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres 47 500 000
75 Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 435 000 000
76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres 425 600 000
77 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres 26 700 000
78 Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres 68 500 000 1 031 300 000
582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg:
60 Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres 764 500 000
61 Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres 68 700 000 833 200 000
585 Husleietvistutvalget:
1 Driftsutgifter 21 400 000 21 400 000
586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjems- plasser:
63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag 1 253 700 000
64 Investeringstilskudd, kan overføres 1 071 900 000 2 325 600 000
587 Direktoratet for byggkvalitet:
1 Driftsutgifter 66 500 000
22 Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling 17 600 000 84 100 000
Sum bolig, bomiljø og bygg 7 545 600 000
Sum Kommunal- og regionaldepartementet 153 954 771 000
Arbeidsdepartementet
Administrasjon
600 Arbeidsdepartementet:
1 Driftsutgifter 172 340 000 172 340 000
601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:
21 Spesielle driftsutgifter 58 870 000
22 Tiltak mot ufrivillig deltid 25 770 000
50 Norges forskningsråd 115 410 000
70 Tilskudd 24 140 000
72 Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m. 11 700 000 235 890 000
Sum administrasjon 408 230 000
Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken
604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvalt- ningen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45 27 568 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21 200 000 000 227 568 000
605 Arbeids- og velferdsetaten:
1 Driftsutgifter 10 057 290 000
21 Spesielle driftsutgifter 27 883 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 236 006 000
70 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres 195 290 000 10 516 469 000
606 Trygderetten:
1 Driftsutgifter 63 960 000 63 960 000
Sum administrasjon av arbeids- og velferds- politikken 10 807 997 000
Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse
611 Pensjoner av statskassen:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 19 100 000 19 100 000
612 Tilskudd til Statens pensjonskasse:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 9 500 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning 106 000 000 9 606 000 000
613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 825 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning 9 000 000 834 000 000
614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:
1 Driftsutgifter 52 000 000
70 Tap/avskrivninger 2 000 000
90 Utlån, overslagsbevilgning 15 200 000 000 15 254 000 000
615 Yrkesskadeforsikring:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 79 000 000 79 000 000
616 Gruppelivsforsikring:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 157 000 000 157 000 000
Sum pensjoner mv. under Statens pensjonskasse 25 949 100 000
Tiltak for bedrede levekår mv.
621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:
21 Spesielle driftsutgifter 38 260 000
63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres 184 525 000
70 Frivillig arbeid, kan overføres 54 396 000
74 Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv. 10 197 000 287 378 000
Sum tiltak for bedrede levekår mv. 287 378 000
Arbeidsmarked
634 Arbeidsmarkedstiltak:
21 Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres 115 779 000
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres 7 274 537 000 7 390 316 000
635 Ventelønn:
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 133 000 000 133 000 000
Sum arbeidsmarked 7 523 316 000
Arbeidsmiljø og sikkerhet
640 Arbeidstilsynet:
1 Driftsutgifter 465 600 000
21 Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud 10 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 4 250 000 479 850 000
642 Petroleumstilsynet:
1 Driftsutgifter 189 700 000
21 Spesielle driftsutgifter 22 400 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 700 000 213 800 000
643 Statens arbeidsmiljøinstitutt:
50 Statstilskudd 101 500 000 101 500 000
646 Pionerdykkere i Nordsjøen:
72 Tilskudd, kan overføres 3 050 000 3 050 000
648 Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.:
1 Driftsutgifter 15 000 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 1 837 000
70 Tilskudd til faglig utvikling 4 000 000 20 837 000
649 Treparts bransjeprogrammer:
21 Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer 10 300 000 10 300 000
Sum arbeidsmiljø og sikkerhet 829 337 000
Kontantytelser
660 Krigspensjon:
70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning 165 000 000
71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning 415 000 000 580 000 000
664 Pensjonstrygden for sjømenn:
70 Tilskudd 311 672 000 311 672 000
666 Avtalefestet pensjon (AFP):
70 Tilskudd 1 940 000 000 1 940 000 000
667 Supplerende stønad til personer over 67 år:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 398 000 000 398 000 000
Sum kontantytelser 3 229 672 000
Sum Arbeidsdepartementet 49 035 030 000
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet mv.
700 Helse- og omsorgsdepartementet:
1 Driftsutgifter 182 139 000 182 139 000
702 Beredskap:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 34 047 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 3 310 000 37 357 000
703 Internasjonalt samarbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 55 729 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60 14 309 000 70 038 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv. 289 534 000
Folkehelse
710 Nasjonalt folkehelseinstitutt:
1 Driftsutgifter 569 200 000
21 Spesielle driftsutgifter 536 096 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 18 003 000 1 123 299 000
711 Ernæring og mattrygghet:
1 Driftsutgifter 19 637 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 11 446 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 1 040 000
74 Skolefrukt, kan overføres 18 378 000 50 501 000
712 Bioteknologinemnda:
1 Driftsutgifter 8 452 000 8 452 000
715 Statens strålevern:
1 Driftsutgifter 74 679 000
21 Spesielle driftsutgifter 42 850 000 117 529 000
716 Statens institutt for rusmiddelforskning:
1 Driftsutgifter 38 573 000 38 573 000
718 Rusmiddelforebygging:
21 Spesielle driftsutgifter 97 113 000
63 Rusmiddeltiltak, kan overføres 15 462 000
70 Andre tilskudd, kan overføres 101 908 000 214 483 000
719 Annet folkehelsearbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79 82 098 000
60 Kommunetilskudd, kan overføres 5 677 000
70 Smittevern mv., kan overføres 15 487 000
73 Fysisk aktivitet, kan overføres 33 470 000
79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 7 839 000 144 571 000
Sum folkehelse 1 697 408 000
Helseforvaltning
720 Helsedirektoratet:
1 Driftsutgifter 878 633 000
21 Spesielle driftsutgifter 140 603 000
22 Elektroniske resepter, kan overføres 48 193 000
70 Refusjon helsehjelp i utlandet 8 248 000 1 075 677 000
721 Statens helsetilsyn:
1 Driftsutgifter 89 122 000
21 Spesielle driftsutgifter 6 186 000 95 308 000
722 Norsk pasientskadeerstatning:
1 Driftsutgifter 131 668 000
70 Advokatutgifter 31 853 000
71 Særskilte tilskudd 1 855 000 165 376 000
723 Pasientskadenemnda:
1 Driftsutgifter 43 552 000 43 552 000
724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell:
1 Driftsutgifter 34 569 000 34 569 000
725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:
1 Driftsutgifter 137 338 000 137 338 000
726 Statens helsepersonellnemnd:
1 Driftsutgifter 8 025 000 8 025 000
728 Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda:
1 Driftsutgifter 3 098 000 3 098 000
729 Pasient- og brukerombud:
1 Driftsutgifter 56 915 000 56 915 000
Sum helseforvaltning 1 619 858 000
Spesialisthelsetjenester
732 Regionale helseforetak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 8 607 000
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75 410 608 000
72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres 44 296 293 000
73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres 15 522 238 000
74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres 11 766 085 000
75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres 10 417 141 000
76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning 15 657 084 000
77 Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning 2 843 994 000
78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres 933 642 000
79 Raskere tilbake, kan overføres 514 013 000
82 Investeringslån, kan overføres 2 050 000 000
83 Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslags-bevilgning 51 000 000
86 Driftskreditter 1 730 000 000
91 Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslags-bevilgning 9 000 000 106 209 705 000
733 Habilitering og rehabilitering:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 18 711 000
70 Behandlingsreiser til utlandet 109 957 000
72 Kjøp av opptrening mv., kan overføres 30 442 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 16 565 000 175 675 000
734 Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak:
1 Driftsutgifter Kontrollkommisjonene 37 811 000
21 Spesielle driftsutgifter 9 485 000
70 Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket 2 255 000
71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede 69 582 000
72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus 46 454 000 165 587 000
Sum spesialisthelsetjenester 106 550 967 000
Legemidler
750 Statens legemiddelverk:
1 Driftsutgifter 220 659 000 220 659 000
751 Legemiddeltiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 11 926 000
70 Tilskudd 60 990 000 72 916 000
Sum legemidler 293 575 000
Helse- og omsorgstjenester i kommunene
761 Omsorgstjeneste:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 143 461 000
60 Kommunale kompetansetiltak, kan overføres 193 425 000
61 Vertskommuner 958 903 000
62 Dagaktivitetstilbud, kan overføres 150 000 000
66 Brukerstyrt personlig assistanse 87 334 000
67 Utviklingstiltak 136 712 000
71 Frivillig arbeid mv. 30 247 000
72 Landsbystiftelsen 65 613 000
73 Særlige omsorgsbehov 20 387 000
75 Andre kompetansetiltak 9 557 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 13 391 000 1 809 030 000
762 Primærhelsetjeneste:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 30 979 000
50 Samisk helse 13 200 000
60 Forebyggende helsetjenester 26 381 000
61 Fengselshelsetjeneste 126 800 000
62 Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76 131 000 000
63 Allmennlegetjenester 67 000 000
70 Tilskudd, kan nyttes under post 21 28 903 000
71 Frivillig arbeid mv. 6 054 000
73 Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres 25 823 000
74 Stiftelsen Amathea 15 361 000 471 501 000
763 Rustiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 61 287 000
61 Kommunalt rusarbeid, kan overføres 419 602 000
71 Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 170 521 000
72 Kompetansesentra mv. 88 371 000 739 781 000
764 Psykisk helse:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 85 061 000
60 Psykisk helsearbeid, kan overføres 205 600 000
72 Utviklingstiltak, kan overføres 368 594 000
73 Vold og traumatisk stress, kan overføres 112 906 000 772 161 000
769 Utredningsvirksomhet mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 31 866 000
70 Utredningsvirksomhet mv., kan nyttes under post 21 4 464 000 36 330 000
Sum helse- og omsorgstjenester i kommunene 3 828 803 000
Tannhelse
770 Tannhelsetjenester:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 13 237 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 115 981 000 129 218 000
Sum tannhelse 129 218 000
Kunnskap og kompetanse
780 Forskning:
50 Norges forskningsråd mv. 284 141 000 284 141 000
781 Forsøk og utvikling mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 63 619 000
70 Norsk Helsenett SF 40 394 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 48 669 000 152 682 000
782 Helseregistre:
21 Spesielle driftsutgifter 16 485 000
70 Tilskudd 33 676 000 50 161 000
783 Personell:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 26 787 000
61 Turnustjeneste 125 134 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 28 763 000 180 684 000
Sum kunnskap og kompetanse 667 668 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet 115 077 031 000
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Administrasjon
800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:
1 Driftsutgifter 148 886 000
21 Spesielle driftsutgifter 14 591 000 163 477 000
Sum administrasjon 163 477 000
Integrering og mangfold
820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 186 554 000 186 554 000
821 Bosetting av flyktninger og tiltak for inn- vandrere:
21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres 49 020 000
50 Norges Forskningsråd 6 186 000
60 Integreringstilskudd, kan overføres 4 563 218 000
61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning 334 262 000
62 Kommunale innvandrertiltak 108 494 000
70 Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging 4 145 000
71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet 49 462 000
72 Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m. 2 442 000
73 Tilskudd 1 765 000 5 118 994 000
822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
21 Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres 22 354 000
22 Norskprøver for voksne innvandrere 14 325 000
60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 1 690 352 000 1 727 031 000
823 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene:
1 Driftsutgifter 6 441 000 6 441 000
Sum integrering og mangfold 7 039 020 000
Tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering
840 Krisetiltak:
21 Spesielle driftsutgifter 5 719 000
61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning 70 000 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1 31 518 000 107 237 000
841 Samliv og konfliktløsning:
21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning 14 261 000
22 Opplæring, forskning, utvikling mv. 4 861 000
23 Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslags- bevilgning 6 637 000
70 Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1 4 479 000
71 Tiltak etter samlivsbrudd for barn i konfliktfylte familier 2 941 000 33 179 000
842 Familievern:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 206 913 000
21 Spesielle driftsutgifter 7 130 000
70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1 133 983 000 348 026 000
843 Likestillings- og diskrimineringsnemnda:
1 Driftsutgifter 3 409 000 3 409 000
844 Kontantstøtte:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 1 223 000 000 1 223 000 000
845 Barnetrygd:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 15 030 000 000 15 030 000 000
846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 28 435 000
50 Forskning, kan nyttes under post 21 6 702 000
70 Tilskudd 14 501 000
72 Tiltak for lesbiske og homofile 9 350 000
73 Tilskudd til likestillingssentre 5 638 000
79 Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres 7 712 000 72 338 000
847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 26 550 000
50 Forskning 5 774 000
70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 166 403 000
71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21 19 583 000 218 310 000
849 Likestillings- og diskrimineringsombudet:
50 Basisbevilgning 54 347 000 54 347 000
Sum tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering 17 089 846 000
Tiltak for barn og ungdom
850 Barneombudet:
1 Driftsutgifter 13 672 000 13 672 000
852 Adopsjonsstøtte:
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning 15 358 000 15 358 000
853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:
1 Driftsutgifter 137 448 000 137 448 000
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 79 048 000
50 Forskning 5 155 000
60 Kommunalt barnevern 290 460 000
65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning 539 000 000
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21 24 535 000
72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet 50 575 000 988 773 000
855 Statlig forvaltning av barnevernet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60 3 433 510 000
21 Spesielle driftsutgifter 27 118 000
22 Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1 1 612 824 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 67 955 000
60 Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1 180 297 000 5 321 704 000
856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:
1 Driftsutgifter 243 214 000 243 214 000
857 Barne- og ungdomstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 7 847 000
50 Forskning 4 433 000
60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres 49 993 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 108 740 000
71 Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 21 7 124 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres 33 397 000 211 534 000
858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1 209 063 000
21 Spesielle driftsutgifter 28 472 000
22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser 31 035 000 268 570 000
859 EUs ungdomsprogram:
1 Driftsutgifter, kan overføres 7 422 000 7 422 000
Sum tiltak for barn og ungdom 7 207 695 000
Forbrukerpolitikk
860 Forbrukerrådet:
50 Basisbevilgning 102 278 000
51 Markedsportaler 11 853 000 114 131 000
862 Positiv miljømerking:
70 Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking 6 002 000 6 002 000
865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 9 188 000
79 EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres 4 660 000 13 848 000
866 Statens institutt for forbruksforskning:
50 Basisbevilgning 27 879 000 27 879 000
867 Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet:
1 Driftsutgifter 7 913 000 7 913 000
868 Forbrukerombudet:
1 Driftsutgifter 21 927 000 21 927 000
Sum forbrukerpolitikk 191 700 000
Sum Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 31 691 738 000
Nærings- og handelsdepartementet
Administrasjon
900 Nærings- og handelsdepartementet:
1 Driftsutgifter 185 588 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 68 100 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 20 000 000
72 Tilskudd til beredskapsordninger 3 100 000
73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres 12 000 000 288 788 000
Sum administrasjon 288 788 000
Infrastruktur og rammebetingelser
901 Styret for det industrielle rettsvern:
1 Driftsutgifter 216 200 000 216 200 000
902 Justervesenet:
1 Driftsutgifter 104 700 000
21 Spesielle driftsutgifter 2 200 000 106 900 000
903 Norsk akkreditering:
1 Driftsutgifter 34 200 000 34 200 000
904 Brønnøysundregistrene:
1 Driftsutgifter 311 200 000
22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres 167 200 000 478 400 000
905 Norges geologiske undersøkelse:
1 Driftsutgifter 169 000 000
21 Spesielle driftsutgifter 71 500 000 240 500 000
906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:
1 Driftsutgifter 16 800 000
30 Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres 10 500 000
31 Miljøtiltak Løkken, kan overføres 61 400 000 88 700 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslags- bevilgning 1 600 000 000 1 600 000 000
910 Sjøfartsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 332 050 000 332 050 000
913 Standardisering:
70 Tilskudd 28 000 000 28 000 000
Sum infrastruktur og rammebetingelser 3 124 950 000
Forskning, innovasjon og internasjonalisering
920 Norges forskningsråd:
50 Tilskudd 1 360 000 000 1 360 000 000
922 Romvirksomhet:
50 Norsk Romsenter 50 200 000
70 Kontingent i European Space Agency (ESA) 131 500 000
71 Internasjonal romvirksomhet 333 800 000
72 Nasjonale følgemidler, kan overføres 42 100 000
73 Galileo 103 500 000 661 100 000
924 Internasjonalt samarbeid og utviklings- programmer:
70 Tilskudd 35 000 000 35 000 000
929 Norsk Designråd:
70 Tilskudd 36 800 000 36 800 000
934 Internasjonaliseringstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 13 000 000
73 Støtte ved kapitalvareeksport 449 000 000 462 000 000
937 Svalbard Reiseliv AS:
71 Tilskudd 2 100 000 2 100 000
Sum forskning, innovasjon og internasjonalisering 2 557 000 000
Statlig eierskap
950 Forvaltning av statlig eierskap:
21 Spesielle driftsutgifter 25 700 000 25 700 000
953 Kings Bay AS:
70 Tilskudd 17 500 000 17 500 000
960 Raufoss ASA:
71 Refusjon for miljøtiltak 8 200 000 8 200 000
Sum statlig eierskap 51 400 000
Sum Nærings- og handelsdepartementet 6 022 138 000
Fiskeri- og kystdepartementet
Administrasjon
1000 Fiskeri- og kystdepartementet:
1 Driftsutgifter 111 544 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 9 721 000
70 Tilskudd diverse formål, kan overføres 500 000
71 Tilskudd til kystkultur, kan overføres 9 250 000 131 015 000
1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner:
70 Tilskudd, kan overføres 10 250 000 10 250 000
Sum administrasjon 141 265 000
Forskning og innovasjon
1020 Havforskningsinstituttet:
1 Driftsutgifter 338 700 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 353 971 000 692 671 000
1021 Drift av forskningsfartøyene:
1 Driftsutgifter 126 446 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 71 781 000 198 227 000
1022 NIFES:
1 Driftsutgifter 60 070 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 85 882 000 145 952 000
1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU:
50 Tilskudd Norges forskningsråd, kan overføres 205 070 000
51 Tilskudd Veterinærinstituttet 41 240 000
52 Basisbevilgning forskningsinstitutter 119 250 000
70 Tilskudd til marin verdiskaping, kan overføres 10 000 000
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres 8 546 000
72 Tilskudd Nofima, kan overføres 75 870 000
74 Tilskudd marin bioteknologi mv., kan overføres 32 800 000
75 Tilskudd Akvariet i Bergen 3 610 000 496 386 000
Sum forskning og innovasjon 1 533 236 000
Fiskeri- og havbruksforvaltning
1030 Fiskeridirektoratet:
1 Driftsutgifter 347 080 000
21 Spesielle driftsutgifter 4 949 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 667 000 353 696 000
1050 Diverse fiskeriformål:
71 Sosiale tiltak, kan overføres 2 000 000
72 Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere 13 700 000
74 Erstatninger, kan overføres 2 140 000
75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres 50 000 000
79 Informasjon ressursforvaltning, kan overføres 1 440 000 69 280 000
Sum fiskeri- og havbruksforvaltning 422 976 000
Kystforvaltning
1062 Kystverket:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 1 499 703 000
21 Spesielle driftsutgifter 117 900 000
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres 488 740 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1 176 510 000
60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres 37 320 000
70 Tilskudd Redningsselskapet 44 400 000 2 364 573 000
1070 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:
1 Driftsutgifter 43 646 000 43 646 000
Sum kystforvaltning 2 408 219 000
Sum Fiskeri- og kystdepartementet 4 505 696 000
Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matforvaltning m.m.
1100 Landbruks- og matdepartementet:
1 Driftsutgifter 144 102 000
21 Spesielle driftsutgifter 1 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50 2 595 000
50 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter 255 000 147 952 000
Sum landbruks- og matforvaltning m.m. 147 952 000
Matpolitikk
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:
50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet 87 306 000
51 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk 63 760 000
52 Støtte til fagsentrene, Bioforsk 16 717 000 167 783 000
1115 Mattilsynet:
1 Driftsutgifter 1 162 596 000
22 Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser 7 225 000
23 Særskilte prosjekt, kan overføres 3 000 000
71 Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning 1 131 000 1 173 952 000
Sum matpolitikk 1 341 735 000
Forskning og innovasjon
1137 Forskning og innovasjon:
50 Forskningsaktivitet 219 271 000
51 Basisbevilgninger til forskningsinstitutter m.m. 186 147 000
53 Omstillingsmidler instituttsektoren mv. 4 096 000 409 514 000
Sum forskning og innovasjon 409 514 000
Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak
1138 Støtte til organisasjoner m.m.:
70 Støtte til organisasjoner, kan overføres 23 647 000
71 Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres 5 179 000 28 826 000
1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:
70 Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres 16 741 000
71 Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres 20 929 000 37 670 000
1141 Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket:
50 Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse 23 142 000
52 Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap 94 970 000 118 112 000
1143 Statens landbruksforvaltning:
1 Driftsutgifter 174 995 000
60 Tilskudd til veterinærdekning 126 118 000
70 Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres 361 000
72 Erstatninger, overslagsbevilgning 302 000
73 Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning 45 610 000
75 Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt 1 000 000 348 386 000
1144 Regionale og lokale tiltak i landbruket:
77 Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres 6 592 000 6 592 000
1147 Reindriftsforvaltningen:
1 Driftsutgifter 42 723 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 6 958 000
70 Tilskudd til fjellstuer 702 000
71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres 8 904 000
82 Radioaktivitetstiltak, kan overføres 2 500 000 61 787 000
1148 Naturskade - erstatninger:
71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning 88 000 000 88 000 000
1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket:
51 Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket 3 271 000
71 Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket m.m., kan overføres 69 977 000 73 248 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:
50 Fondsavsetninger 1 038 653 000
70 Markedsregulering, kan overføres 190 900 000
71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning 40 000 000
73 Pristilskudd, overslagsbevilgning 2 290 100 000
74 Direkte tilskudd, kan overføres 8 351 319 000
77 Utviklingstiltak, kan overføres 233 526 000
78 Velferdsordninger, kan overføres 1 584 604 000 13 729 102 000
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen:
51 Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet 32 800 000
72 Tilskudd til organisasjonsarbeid 6 100 000
75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres 60 000 000
79 Velferdsordninger 3 100 000 102 000 000
1161 Statskog SF - forvaltningsdrift:
70 Tilskudd til forvaltningsdrift 12 673 000
75 Oppsyn i statsallmenninger 9 296 000 21 969 000
Sum næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak 14 615 692 000
Sum Landbruks- og matdepartementet 16 514 893 000
Samferdselsdepartementet
Administrasjon m.m.
1300 Samferdselsdepartementet:
1 Driftsutgifter 135 200 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 30 700 000
71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. 31 100 000
72 Tilskudd til samferdselsberedskap 2 600 000 199 600 000
1301 Forskning og utvikling mv.:
21 Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv. 17 600 000
50 Samferdselsforskning, kan overføres 155 500 000
72 Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres 74 800 000 247 900 000
Sum administrasjon m.m. 447 500 000
Luftfartsformål
1310 Flytransport:
70 Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71 705 600 000 705 600 000
1311 Tilskudd til regionale flyplasser:
71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap.1310 post 70 27 400 000 27 400 000
1313 Luftfartstilsynet:
1 Driftsutgifter 183 900 000 183 900 000
1314 Statens havarikommisjon for transport:
1 Driftsutgifter 60 600 000 60 600 000
Sum luftfartsformål 977 500 000
Vegformål
1320 Statens vegvesen:
23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72 7 587 400 000
26 Vegtilsyn 11 200 000
29 Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30 434 000 000
30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72 5 610 400 000
31 Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 536 900 000
35 Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres 330 000 000
36 E16 over Filefjell, kan overføres 220 000 000
37 E6 vest for Alta, kan overføres 320 000 000
61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene 175 000 000
62 Tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet, kan overføres 538 400 000
72 Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30 491 900 000 16 255 200 000
Sum vegformål 16 255 200 000
Særskilte transporttiltak
1330 Særskilte transporttiltak:
60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres 493 100 000
70 Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes 738 500 000 1 231 600 000
Sum særskilte transporttiltak 1 231 600 000
Jernbaneformål
1350 Jernbaneverket:
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30 5 185 600 000
25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres 92 000 000
30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23 4 395 600 000
31 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, kan overføres 275 000 000 9 948 200 000
1351 Persontransport med tog:
70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres 2 516 700 000 2 516 700 000
1354 Statens jernbanetilsyn:
1 Driftsutgifter 56 900 000
21 Spesielle driftsutgifter - tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg 18 700 000 75 600 000
Sum jernbaneformål 12 540 500 000
Post og telekommunikasjoner
1370 Posttjenester:
70 Kjøp av post- og banktjenester 89 000 000 89 000 000
1380 Post- og teletilsynet:
1 Driftsutgifter 167 500 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 14 300 000
70 Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres 27 000 000 208 800 000
Sum post og telekommunikasjoner 297 800 000
Sum Samferdselsdepartementet 31 750 100 000
Miljøverndepartementet
Fellesoppgaver, regional planlegging, forskning, internasjonalt arbeid m.m.
1400 Miljøverndepartementet:
1 Driftsutgifter 238 905 000
21 Spesielle driftsutgifter 147 532 000
22 Spesielle driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres 3 000 000
70 Grunnstøtte til frivillige miljøvernorganisasjoner 49 577 000
71 Internasjonale organisasjoner 46 837 000
74 Tilskudd til AMAP, kan overføres 3 700 000
75 Miljøvennlig byutvikling, kan overføres 31 000 000
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres 21 346 000
79 Den nordiske verdensarvstiftelsen 4 000 000
80 Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle, kan overføres, kan nyttes under post 22 600 000
81 Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, kan nyttes under post 22 29 000 000 575 497 000
1410 Miljøvernforskning og miljøovervåking:
21 Miljøovervåking og miljødata 171 458 000
50 Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene 158 759 000
51 Forskningsprogrammer m.m. 167 518 000
53 Internasjonalt samarbeid om miljøvernforskning 6 548 000
70 Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene 20 188 000
72 Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet 14 900 000
73 Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene 8 920 000 548 291 000
Sum fellesoppgaver, regional planlegging, forskning, internasjonalt arbeid m.m. 1 123 788 000
Naturens mangfold og friluftsliv
1425 Vilt- og fisketiltak:
1 Driftsutgifter 27 500 000
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres 8 900 000
71 Tilskudd til viltformål, kan overføres 43 500 000 79 900 000
1426 Statens naturoppsyn:
1 Driftsutgifter 124 103 000
21 Spesielle driftsutgifter 9 000 000
30 Tiltak i nasjonalparkene og landskapsverneområdene, kan overføres 23 391 000
31 Tiltak i naturreservat og utvalgte kulturlandskap i jordbruket, kan overføres 38 502 000
32 Skjærgårdsparker mv., kan overføres 23 695 000 218 691 000
1427 Direktoratet for naturforvaltning:
1 Driftsutgifter 196 205 000
21 Spesielle driftsutgifter 301 263 000
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres 36 405 000
31 Tiltak i friluftsområder, kan overføres 24 500 000
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres 17 950 000
34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres 154 100 000
35 Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres 119 981 000
60 Tilskudd til lokalt utviklingsfond 6 000 000
70 Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål, kan overføres 88 000 000
71 Forvaltningstiltak i verdensarvsområder, kan overføres 9 600 000
72 Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning 150 755 000
73 Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres 68 100 000
74 Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres 17 693 000
75 Internasjonale avtaler og medlemskap 1 107 000
76 Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres 37 000 000
78 Tilskudd til interkommunale friluftsråd og landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsliv, kan overføres 17 075 000
81 Verdiskapingsprogrammet for naturarven, kan overføres, kan nyttes under post 21 10 000 000
82 Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21 33 000 000
83 Naturfaglige organisasjoner 3 445 000 1 292 179 000
Sum naturens mangfold og friluftsliv 1 590 770 000
Kulturminner og kulturmiljø
1429 Riksantikvaren:
1 Driftsutgifter 117 512 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under postene 72 og 73 30 915 000
50 Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid 3 093 000
72 Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21 225 112 000
73 Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21 10 953 000
74 Fartøyvern, kan overføres 43 712 000
75 Internasjonalt samarbeid, kan overføres 1 100 000
77 Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet, kan overføres, kan nyttes under post 21 8 000 000
78 Tilskudd til beslutningsgrunnlag for myndighetsutøvelse innen arkeologi, kan overføres, kan nyttes under post 21 8 500 000 448 897 000
1432 Norsk kulturminnefond:
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak 59 480 000 59 480 000
Sum kulturminner og kulturmiljø 508 377 000
Klima og forurensning
1441 Klima- og forurensningsdirektoratet:
1 Driftsutgifter 337 786 000
21 Spesielle driftsutgifter 20 095 000
22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter 2 025 000
39 Oppryddingstiltak, kan overføres 64 760 000
71 Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og informasjon og kompetanseformidling om produksjon og forbruk 2 118 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning 221 320 000
76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning 50 000 000
80 Miljømerking, miljøvennlig forbruk og forbrukerinformasjon 1 050 000 699 154 000
1445 Miljøvennlig skipsfart:
21 Spesielle driftsutgifter 4 000 000 4 000 000
1447 Miljøhensyn i offentlige innkjøp:
21 Spesielle driftsutgifter 18 000 000 18 000 000
1448 Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:
1 Driftsutgifter 11 214 000 11 214 000
Sum klima og forurensning 732 368 000
Kart, geodata og eiendomsinformasjon
1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:
1 Driftsutgifter 194 431 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 436 486 000 630 917 000
Sum kart, geodata og eiendomsinformasjon 630 917 000
Nord- og polarområdene
1471 Norsk Polarinstitutt:
1 Driftsutgifter 186 521 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 59 395 000
50 Stipend 498 000 246 414 000
1472 Svalbard miljøvernfond:
50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond 11 730 000 11 730 000
1474 Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 og 70 4 099 000
50 Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 70 13 000 000
70 Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 50 20 000 000 37 099 000
Sum nord- og polarområdene 295 243 000
Sum Miljøverndepartementet 4 881 463 000
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Administrasjon mv.
1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet:
1 Driftsutgifter 179 441 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 32 750 000
22 Forskning, kan overføres 18 726 000 230 917 000
1503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte:
70 Tilskudd 144 693 000 144 693 000
Sum administrasjon mv. 375 610 000
Fylkesmannsembetene
1510 Fylkesmannsembetene:
1 Driftsutgifter 1 348 790 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 164 547 000 1 513 337 000
Sum fylkesmannsembetene 1 513 337 000
Fellestjenester i regjeringskvartalet
1520 Departementenes servicesenter:
1 Driftsutgifter 469 119 000
22 Fellesutgifter i regjeringskvartalet 83 467 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 71 856 000 624 442 000
Sum fellestjenester i regjeringskvartalet 624 442 000
Partistøtte
1530 Tilskudd til de politiske partier:
1 Driftsutgifter 2 918 000
70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner 237 573 000
71 Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner 31 129 000
73 Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner 67 992 000
75 Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner 19 327 000
76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner 7 221 000 366 160 000
Sum partistøtte 366 160 000
Samiske formål
1533 Sametinget:
50 Sametinget 233 650 000
54 Avkastning av Samefolkets fond 2 535 000 236 185 000
1534 Tilskudd til samiske formål:
50 Samisk høgskole 4 610 000
51 Divvun 5 246 000
72 Samisk språk, informasjon m.m. 9 446 000 19 302 000
1535 Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:
1 Driftsutgifter 3 214 000 3 214 000
1536 Internasjonalt reindriftssenter:
1 Driftsutgifter 3 613 000 3 613 000
Sum samiske formål 262 314 000
Nasjonale minoriteter
1540 Nasjonale minoriteter:
60 Tiltak for rom, kan overføres 5 803 000
70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 6 222 000
71 Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond 3 550 000 15 575 000
Sum nasjonale minoriteter 15 575 000
Konkurransepolitikk
1550 Konkurransetilsynet:
1 Driftsutgifter 83 179 000
23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser 7 726 000 90 905 000
Sum konkurransepolitikk 90 905 000
Forvaltningsutvikling og IKT-politikk
1560 Direktoratet for forvaltning og IKT:
1 Driftsutgifter 156 946 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 48 056 000
22 Betaling av eID til private leverandører 11 900 000
23 Elektronisk ID, kan overføres 79 701 000 296 603 000
1561 IKT-politikk:
22 Samordning av IKT-politikken, kan overføres 13 288 000
71 Tilskudd til fri programvare 4 536 000
72 Tilskudd til forebyggende informasjonssikring 6 641 000
73 Tilskudd til digital kompetanse 2 041 000 26 506 000
1562 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklings- program:
1 Driftsutgifter 4 269 000
70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres 29 906 000 34 175 000
Sum forvaltningsutvikling og IKT-politikk 357 284 000
Personvern
1570 Datatilsynet:
1 Driftsutgifter 35 014 000 35 014 000
1571 Personvernnemnda:
1 Driftsutgifter 1 773 000 1 773 000
Sum personvern 36 787 000
Bygge- og eiendomspolitikk
1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:
30 Prosjektering av bygg, kan overføres 57 000 000
31 Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres 30 000 000
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres 395 600 000
36 Kunstnerisk utsmykking, kan overføres 13 840 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 52 400 000 548 840 000
1581 Eiendommer til kongelige formål:
1 Driftsutgifter 23 484 000
30 Større rehabiliteringsprosjekter, kan overføres 50 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 10 568 000 84 052 000
1582 Utvikling av Fornebuområdet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 300 000
30 Investeringer, Fornebu, kan overføres 3 500 000 3 800 000
1584 Eiendommer utenfor husleieordningen:
1 Driftsutgifter 18 791 000 18 791 000
Sum bygge- og eiendomspolitikk 655 483 000
Den norske kirke
1590 Kirkelig administrasjon:
1 Driftsutgifter 207 648 000
21 Spesielle driftsutgifter 28 472 000
71 Tilskudd til kirkelige formål 209 730 000
72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene 10 000 000
73 Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke 3 000 000
74 Tilskudd til Oslo domkirke 1 000 000
75 Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1 182 900 000
79 Til disposisjon, kan overføres 500 000 643 250 000
1591 Presteskapet:
1 Driftsutgifter 873 658 000
21 Spesielle driftsutgifter 6 199 000 879 857 000
1592 Nidaros domkirke m.m.:
1 Driftsutgifter 52 820 000 52 820 000
Sum den norske kirke 1 575 927 000
Sum Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 5 873 824 000
Finansdepartementet
Finansadministrasjon
1600 Finansdepartementet:
1 Driftsutgifter 303 400 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 43 700 000
70 Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet 11 800 000 358 900 000
1602 Finanstilsynet:
1 Driftsutgifter 311 500 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 11 700 000 323 200 000
1605 Senter for statlig økonomistyring:
1 Driftsutgifter, kan overføres 313 600 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 21 400 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 29 500 000 364 500 000
1608 Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 16 600 000 16 600 000
Sum finansadministrasjon 1 063 200 000
Skatte- og avgiftsadministrasjon
1610 Toll- og avgiftsetaten:
1 Driftsutgifter 1 399 600 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 76 200 000 1 475 800 000
1618 Skatteetaten:
1 Driftsutgifter 4 355 900 000
21 Spesielle driftsutgifter 131 500 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres 163 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 86 500 000 4 737 100 000
Sum skatte- og avgiftsadministrasjon 6 212 900 000
Offisiell statistikk
1620 Statistisk sentralbyrå:
1 Driftsutgifter 502 200 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 194 800 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 9 800 000 706 800 000
Sum offisiell statistikk 706 800 000
Andre formål
1632 Kompensasjon for merverdiavgift:
61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning 15 400 000 000
72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning 1 550 000 000 16 950 000 000
1634 Statens innkrevingssentral:
1 Driftsutgifter 268 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 21 600 000 289 700 000
1637 EU-opplysning:
70 Tilskudd til frivillige organisasjoner 5 000 000 5 000 000
1638 Kjøp av klimakvoter:
1 Driftsutgifter, kan overføres 8 500 000
21 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres 500 000 000
22 Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres 5 000 000 513 500 000
1645 Statens finansfond:
70 Tilskudd til drift 10 300 000 10 300 000
Sum andre formål 17 768 500 000
Statsgjeld, renter og avdrag mv.
1650 Statsgjeld, renter mv.:
1 Driftsutgifter 35 900 000
89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning 14 888 300 000 14 924 200 000
Sum statsgjeld, renter og avdrag mv. 14 924 200 000
Sum Finansdepartementet 40 675 600 000
Forsvarsdepartementet
1700 Forsvarsdepartementet:
1 Driftsutgifter 330 821 000
73 Forskning og utvikling, kan overføres 25 015 000 355 836 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsutgifter, kan overføres 2 886 726 000
46 Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres 61 564 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres 1 715 950 000 4 664 240 000
1716 Forsvarets forskningsinstitutt:
51 Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt 168 872 000 168 872 000
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:
1 Driftsutgifter 232 746 000
43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres 18 000 000
71 Overføringer til andre, kan overføres 68 321 000
78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres 240 000 000 559 067 000
1720 Felles ledelse og kommandoapparat:
1 Driftsutgifter 2 914 228 000 2 914 228 000
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet:
1 Driftsutgifter 129 617 000 129 617 000
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben:
1 Driftsutgifter 1 985 053 000
50 Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres 19 393 000
70 Renter låneordning, kan overføres 6 224 000 2 010 670 000
1731 Hæren:
1 Driftsutgifter 5 539 902 000 5 539 902 000
1732 Sjøforsvaret:
1 Driftsutgifter 3 416 435 000 3 416 435 000
1733 Luftforsvaret:
1 Driftsutgifter 4 102 815 000 4 102 815 000
1734 Heimevernet:
1 Driftsutgifter 1 109 152 000 1 109 152 000
1735 Etterretningstjenesten:
21 Spesielle driftsutgifter 998 104 000 998 104 000
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon:
1 Driftsutgifter 2 373 690 000 2 373 690 000
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45 967 961 000
44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres 40 137 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 8 059 170 000
48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres 81 000 000
75 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44 95 000 000 9 243 268 000
1790 Kystvakten:
1 Driftsutgifter 993 233 000 993 233 000
1791 Redningshelikoptertjenesten:
1 Driftsutgifter 499 652 000 499 652 000
1792 Norske styrker i utlandet:
1 Driftsutgifter 1 234 320 000 1 234 320 000
1795 Kulturelle og allmennyttige formål:
1 Driftsutgifter 246 271 000
60 Tilskudd til kommuner, kan overføres 1 696 000
72 Overføringer til andre 2 119 000 250 086 000
Sum Forsvarsdepartementet 40 563 187 000
Olje- og energidepartementet
Administrasjon
1800 Olje- og energidepartementet:
1 Driftsutgifter 154 499 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72 67 921 000
71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum 10 200 000
72 Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21 7 000 000 239 620 000
Sum administrasjon 239 620 000
Petroleum
1810 Oljedirektoratet:
1 Driftsutgifter 232 100 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 220 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 4 000 000 456 200 000
Sum petroleum 456 200 000
Energi og vannressurser
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat:
1 Driftsutgifter 441 150 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 71 500 000
22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72 100 300 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 6 000 000
60 Tilskudd til skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72 14 000 000
70 Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres 15 300 000
72 Tilskudd til skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60 32 000 000
73 Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres 120 000 000 800 250 000
Sum energi og vannressurser 800 250 000
Energiomlegging
1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 42 500 000
50 Overføring til Energifondet 1 016 000 000 1 058 500 000
Sum energiomlegging 1 058 500 000
Teknologi og internasjonalisering
1830 Forskning:
22 Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres 28 000 000
50 Norges forskningsråd 718 000 000
70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres 12 950 000 758 950 000
1832 Internasjonalisering:
70 Internasjonalisering, kan overføres 23 700 000 23 700 000
1833 CO2-håndtering:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 996 000 000
22 CO2-håndtering, internasjonalt, kan overføres, kan nyttes under post 73 2 000 000
50 Overføring til fond for CLIMIT 80 800 000
70 Administrasjon, Gassnova SF 92 000 000
71 Forskningstjenester TCM DA, kan overføres 1 088 000 000
72 Lån, TCM DA, kan overføres 577 000 000
73 Tilskudd, CO2-håndtering, internasjonalt, kan overføres, kan nyttes under post 22 8 000 000 2 843 800 000
Sum teknologi og internasjonalisering 3 626 450 000
Statlig petroleumsvirksomhet
1870 Petoro AS:
70 Administrasjon 281 200 000 281 200 000
Sum statlig petroleumsvirksomhet 281 200 000
Sum Olje- og energidepartementet 6 462 220 000
Ymse utgifter
2309 Tilfeldige utgifter:
1 Driftsutgifter 11 350 000 000 11 350 000 000
Sum ymse utgifter 11 350 000 000
Statsbankene
2410 Statens lånekasse for utdanning:
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 301 267 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 158 974 000
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning 5 036 446 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning 2 976 742 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning 598 164 000
72 Rentestøtte, overslagsbevilgning 1 265 276 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning 452 020 000
74 Tap på utlån 350 000 000
76 Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning 7 898 000
90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning 19 695 567 000 30 842 354 000
2412 Husbanken:
1 Driftsutgifter 324 500 000
21 Spesielle driftsutgifter 12 400 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 16 400 000
71 Tap på utlånsvirksomhet 19 000 000
72 Rentestøtte 14 000 000
90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning 16 192 000 000 16 578 300 000
2415 Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak:
75 Marint verdiskapingsprogram, kan overføres 40 000 000 40 000 000
2421 Innovasjon Norge:
50 Innovasjon - prosjekter, fond 233 200 000
70 Bedriftsutvikling og administrasjon 311 000 000
71 Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres 380 700 000
72 Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres 285 000 000
73 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres 5 000 000
76 Miljøteknologi, kan overføres 257 000 000
78 Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond 3 800 000
90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning 42 100 000 000
96 Egenkapital, Investinor AS 1 500 000 000 45 075 700 000
2426 SIVA SF:
70 Tilskudd, kan overføres 44 500 000
90 Lån, overslagsbevilgning 55 000 000 99 500 000
Sum statsbankene 92 635 854 000
Statlig petroleumsvirksomhet
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:
30 Investeringer 25 000 000 000 25 000 000 000
2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 300 000 2 300 000
Sum statlig petroleumsvirksomhet 25 002 300 000
Statens forretningsdrift
2445 Statsbygg:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter -3 686 291 000
2 Driftsutgifter 1 603 149 000
3 Avskrivninger 691 663 000
4 Renter av statens kapital 56 134 000
5 Til investeringsformål 924 594 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000 -433 999 000
30 Prosjektering av bygg, kan overføres 205 750 000
32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres 168 350 000
33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres 1 356 000 000
34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres 653 175 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 70 000 000
49 Kjøp av eiendommer, kan overføres 70 000 000 2 089 276 000
2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond -120 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 120 000 000 0 0
2465 Statens kartverk:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter -964 917 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 948 785 000
3 Avskrivninger 13 930 000
4 Renter av statens kapital 2 202 000 0
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 12 000 000 12 000 000
2470 Statens pensjonskasse:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -540 477 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 417 027 000
3 Avskrivninger 135 344 000
4 Renter av statens kapital 24 504 000
5 Til investeringsformål 18 070 000
6 Til reguleringsfondet -2 364 000 52 104 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 29 084 000 81 188 000
2490 NVE Anlegg:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter -56 000 000
2 Driftsutgifter 49 500 000
3 Avskrivninger 5 400 000
4 Renter av statens kapital 1 100 000 0
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 000 000 2 000 000
Sum statens forretningsdrift 2 184 464 000
Folketrygden
Stønad ved fødsel og adopsjon
2530 Foreldrepenger:
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning 15 575 000 000
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning 354 700 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning 420 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning 115 000 000 16 464 700 000
Sum stønad ved fødsel og adopsjon 16 464 700 000
Arbeidsliv
2540 Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 43 800 000 43 800 000
2541 Dagpenger:
70 Dagpenger, overslagsbevilgning 11 540 000 000 11 540 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning 584 000 000 584 000 000
Sum arbeidsliv 12 167 800 000
Sosiale formål
2620 Stønad til enslig mor eller far:
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning 2 522 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning 364 000 000
73 Utdanningsstønad 56 000 000
75 Tilskudd til flytting for å komme i arbeid 200 000
76 Forskuttering av underholdsbidrag 860 000 000 3 802 200 000
2650 Sykepenger:
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning 33 050 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning 1 830 000 000
72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning 530 000 000
73 Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres 290 618 000
75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning 1 815 000 000 37 515 618 000
2651 Arbeidsavklaringspenger:
70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning 37 850 000 000
71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning 530 000 000
72 Legeerklæringer 330 000 000 38 710 000 000
2655 Uførhet:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 21 965 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 34 390 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning 2 180 000 000
73 Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning 13 000 000
75 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning 115 000 000
76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning 80 000 000 58 743 000 000
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:
70 Grunnstønad, overslagsbevilgning 1 730 000 000
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning 1 740 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning 137 000 000
74 Tilskudd til biler 783 500 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 2 728 000 000
76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester 220 000 000
77 Ortopediske hjelpemidler 1 060 000 000
78 Høreapparater 454 000 000 8 852 500 000
2670 Alderdom:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 50 860 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 89 200 000 000
72 Ventetillegg, overslagsbevilgning 17 000 000
73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslags- bevilgning 5 950 000 000 146 027 000 000
2680 Etterlatte:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 1 315 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 1 095 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning 108 000 000
74 Utdanningsstønad 500 000
75 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning 6 000 000 2 524 500 000
2686 Gravferdsstønad:
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning 180 000 000 180 000 000
2690 Diverse utgifter:
70 Sykestønadsutgifter i utlandet 285 000 000
77 Pasienter fra gjensidighetsland mv. 95 000 000 380 000 000
Sum sosiale formål 296 734 818 000
Stønad ved helsetjenester
2711 Spesialisthelsetjeneste mv.:
70 Spesialisthjelp 1 470 000 000
71 Psykologhjelp 212 000 000
72 Tannlegehjelp 1 618 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt 430 000 000 3 730 000 000
2751 Legemidler mv.:
70 Legemidler 8 196 000 000
71 Legeerklæringer 11 000 000
72 Medisinsk forbruksmateriell 1 595 000 000 9 802 000 000
2752 Refusjon av egenbetaling:
70 Egenandelstak 1 4 164 600 000
71 Egenandelstak 2 185 000 000 4 349 600 000
2755 Helsetjenester i kommunene mv.:
62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 265 000 000
70 Allmennlegehjelp 3 664 100 000
71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62 1 755 000 000
72 Jordmorhjelp 45 600 000
73 Kiropraktorbehandling 126 000 000
75 Logopedisk og ortoptisk behandling 89 000 000 5 944 700 000
2756 Helsehjelp i utlandet:
70 Helsehjelp i utlandet 50 000 000 50 000 000
2790 Andre helsetiltak:
70 Bidrag 229 837 000 229 837 000
Sum stønad ved helsetjenester 24 106 137 000
Sum Folketrygden 349 473 455 000
Statens pensjonsfond utland
2800 Statens pensjonsfond utland:
50 Overføring til fondet 351 690 700 000 351 690 700 000
Sum Statens pensjonfond utland 351 690 700 000
Totale utgifter 1 453 302 813 000

 
Kap. Post     Kroner   Kroner
Inntekter:
Inntekter under departementene
Regjering
3021 Statsrådet:
1 Leieinntekter 300 000 300 000
3024 Regjeringsadvokaten:
1 Erstatning for utgifter i rettssaker 13 000 000
3 Oppdrag 500 000 13 500 000
Sum Regjering 13 800 000
Stortinget og underliggende institusjoner
3041 Stortinget:
1 Salgsinntekter 6 900 000
3 Leieinntekter 2 500 000 9 400 000
3051 Riksrevisjonen:
1 Refusjon innland 1 600 000
2 Refusjon utland 500 000 2 100 000
Sum Stortinget og underliggende institusjoner 11 500 000
Utenriksdepartementet
3100 Utenriksdepartementet:
1 Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene 14 423 000
2 Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene 93 629 000
5 Refusjon spesialutsendinger mv. 7 068 000
90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet 318 000 115 438 000
Sum Utenriksdepartementet 115 438 000
Kunnskapsdepartementet
3220 Utdanningsdirektoratet:
1 Inntekter ved oppdrag 3 596 000
2 Salgsinntekter mv. 1 055 000 4 651 000
3222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:
2 Salgsinntekter mv. 4 581 000 4 581 000
3224 Senter for IKT i utdanningen:
1 Inntekter fra oppdrag mv. 2 352 000 2 352 000
3225 Tiltak i grunnopplæringen:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 50 423 000 50 423 000
3229 Statens fagskole for gartnere og blomster- dekoratører:
2 Salgsinntekter mv. 1 531 000
61 Refusjon fra fylkeskommuner 1 003 000 2 534 000
3230 Kompetansesentre for spesialundervisning:
1 Inntekter ved oppdrag 54 632 000
2 Salgsinntekter mv. 13 694 000 68 326 000
3256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk:
1 Inntekter ved oppdrag 10 006 000
2 Salgsinntekter mv. 1 276 000 11 282 000
3280 Felles enheter:
2 Salgsinntekter mv. 1 172 000 1 172 000
3281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler:
2 Salgsinntekter mv. 10 000 10 000
3286 Forskningsfond:
86 Avkastning - Regionale forskningsfond 219 000 000
95 Fondskapital 80 000 000 000 80 219 000 000
3287 Forskningsinstitutter og andre tiltak:
86 Avkastning fra Ludvig Holbergs minnefond 9 100 000
90 Fondskapital - Niels Henrik Abels minnefond 200 000 000 209 100 000
3288 Internasjonale samarbeidstiltak:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 4 618 000 4 618 000
Sum Kunnskapsdepartementet 80 578 049 000
Kulturdepartementet
3300 Kulturdepartementet:
1 Ymse inntekter 70 000 70 000
3320 Allmenne kulturformål:
1 Ymse inntekter 1 371 000 1 371 000
3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:
1 Ymse inntekter 109 000 109 000
3323 Musikkformål:
1 Ymse inntekter 29 312 000 29 312 000
3324 Scenekunstformål:
1 Ymse inntekter 109 000
2 Billett- og salgsinntekter m.m. 27 531 000 27 640 000
3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:
1 Ymse inntekter 8 354 000 8 354 000
3329 Arkivformål:
1 Ymse inntekter 5 368 000
2 Inntekter ved oppdrag 7 834 000 13 202 000
3334 Film- og medieformål:
1 Ymse inntekter 9 793 000
2 Inntekter ved oppdrag 8 017 000
70 Gebyr 15 500 000 33 310 000
3339 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser:
1 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS 770 133 000
2 Gebyr-lotterier 6 720 000
4 Gebyr-stiftelser 260 000
7 Inntekter ved oppdrag 7 153 000 784 266 000
Sum Kulturdepartementet 897 634 000
Justis- og politidepartementet
3400 Justisdepartementet:
1 Diverse inntekter 90 000
2 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 1 063 000 1 153 000
3410 Rettsgebyr:
1 Rettsgebyr 165 739 000
3 Diverse refusjoner 1 547 000 167 286 000
3413 Jordskiftedomstolene:
1 Saks- og gebyrinntekter 14 199 000
2 Sideutgifter 8 774 000 22 973 000
3430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:
2 Arbeidsdriftens inntekter 72 700 000
3 Andre inntekter 20 100 000
4 Tilskudd 2 062 000 94 862 000
3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):
3 Andre inntekter 462 000 462 000
3440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:
1 Gebyr - pass og våpen 261 600 000
2 Refusjoner mv. 246 237 000
3 Salgsinntekter 52 173 000
4 Gebyr - vaktselskap 11 207 000
6 Gebyr - utlendingssaker 111 650 000
7 Gebyr - sivile gjøremål 670 021 000 1 352 888 000
3441 Oslo politidistrikt:
2 Refusjoner 25 817 000
3 Salgsinntekter 217 000
5 Personalbarnehage 5 394 000 31 428 000
3442 Politihøgskolen:
2 Diverse inntekter 11 592 000
3 Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter 10 090 000 21 682 000
3451 Samfunnssikkerhet og beredskap:
1 Gebyr 125 950 000
3 Diverse inntekter 22 391 000 148 341 000
3455 Redningstjenesten:
1 Refusjoner 21 697 000 21 697 000
3456 Direktoratet for nødkommunikasjon:
1 Brukerbetaling 103 074 000
2 Refusjoner 18 479 000 121 553 000
3470 Fri rettshjelp:
1 Tilkjente saksomkostninger m.m. 2 340 000 2 340 000
3473 Statens sivilrettsforvaltning:
1 Diverse inntekter 5 000 5 000
3474 Konfliktråd:
2 Refusjoner 2 329 000 2 329 000
3490 Utlendingsdirektoratet:
1 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter 112 232 000
2 Gebyr for nødvisum 266 000
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter 14 270 000
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter 961 661 000
5 Refusjonsinntekter 10 310 000
6 Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter 6 526 000 1 105 265 000
Sum Justis- og politidepartementet 3 094 264 000
Kommunal- og regionaldepartementet
3585 Husleietvistutvalget:
1 Gebyrer 900 000 900 000
3587 Direktoratet for byggkvalitet:
4 Gebyrer, sentral godkjenning foretak 30 500 000 30 500 000
Sum Kommunal- og regionaldepartementet 31 400 000
Arbeidsdepartementet
3605 Arbeids- og velferdsetaten:
1 Administrasjonsvederlag 21 651 000
6 Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag 22 000 000 43 651 000
3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:
1 Gebyrinntekter, lån 35 000 000
90 Tilbakebetaling av lån 7 200 000 000 7 235 000 000
3615 Yrkesskadeforsikring:
1 Premieinntekter 151 000 000 151 000 000
3616 Gruppelivsforsikring:
1 Premieinntekter 87 000 000 87 000 000
3634 Arbeidsmarkedstiltak:
85 Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak 1 000 000 1 000 000
3635 Ventelønn mv.:
1 Refusjon statlig virksomhet mv. 40 009 000
85 Innfordring av feilutbetaling av ventelønn 1 500 000 41 509 000
3640 Arbeidstilsynet:
1 Diverse inntekter 1 134 000
4 Kjemikaliekontroll, gebyrer 5 671 000
5 Tvangsmulkt 2 062 000
7 Byggesaksbehandling, gebyrer 18 506 000
8 Refusjon utgifter regionale verneombud 10 000 000 37 373 000
3642 Petroleumstilsynet:
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 845 000
3 Refusjon av tilsynsutgifter 84 088 000
6 Refusjoner/ymse inntekter 2 876 000 87 809 000
Sum Arbeidsdepartementet 7 684 342 000
Helse- og omsorgsdepartementet
3703 Internasjonalt samarbeid:
3 Refusjon fra Utenriksdepartementet 2 619 000 2 619 000
3710 Nasjonalt folkehelseinstitutt:
2 Diverse inntekter 185 895 000
3 Vaksinesalg 99 300 000 285 195 000
3711 Ernæring og mattrygghet:
2 Diverse inntekter 200 000 200 000
3715 Statens strålevern:
2 Diverse inntekter 39 749 000
4 Gebyrinntekter 4 196 000
5 Oppdragsinntekter 5 352 000 49 297 000
3716 Statens institutt for rusmiddelforskning:
2 Diverse inntekter 3 318 000 3 318 000
3718 Rusmiddelforebygging:
4 Gebyrinntekter 1 599 000 1 599 000
3720 Helsedirektoratet:
2 Diverse inntekter 2 559 000
3 Refusjon helsehjelp i utlandet 8 248 000
4 Gebyrinntekter 3 031 000 13 838 000
3722 Norsk pasientskadeerstatning:
2 Diverse inntekter 1 240 000
50 Premie fra private 17 900 000 19 140 000
3723 Pasientskadenemnda:
50 Premie fra private 500 000 500 000
3724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell:
4 Gebyrinntekter 25 692 000 25 692 000
3725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:
2 Diverse inntekter 132 000 132 000
3732 Regionale helseforetak:
80 Renter på investeringslån 481 000 000
85 Avdrag på investeringslån fom. 2008 151 000 000
90 Avdrag på investeringslån tom. 2007 677 000 000 1 309 000 000
3750 Statens legemiddelverk:
2 Diverse inntekter 2 101 000
4 Registreringsgebyr 124 510 000
6 Refusjonsgebyr 2 646 000 129 257 000
3751 Legemiddeltiltak:
3 Tilbakebetaling av lån 187 000 187 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet 1 839 974 000
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:
1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter 82 100 000
2 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter 13 124 000 95 224 000
3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter 116 614 000 116 614 000
3842 Familievern:
1 Diverse inntekter 595 000 595 000
3846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.:
1 Prosjektinntekter 500 000 500 000
3855 Statlig forvaltning av barnevernet:
1 Diverse inntekter 27 497 000
2 Barnetrygd 3 585 000
60 Kommunale egenandeler 899 357 000 930 439 000
3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 173 160 000 173 160 000
3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
1 Diverse inntekter 433 000 433 000
3859 EUs ungdomsprogram:
1 Tilskudd fra Europakommisjonen 2 300 000 2 300 000
Sum Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet 1 319 265 000
Nærings- og handelsdepartementet
3900 Nærings- og handelsdepartementet:
2 Ymse inntekter 105 000 105 000
3901 Styret for det industrielle rettsvern:
5 Inntekt av informasjonstjenester 7 000 000
7 Inntekter knyttet til NPI 3 500 000
8 Gebyrer immaterielle rettigheter 42 200 000 52 700 000
3902 Justervesenet:
1 Gebyrinntekter 57 100 000
3 Inntekter fra salg av tjenester 11 700 000
4 Oppdragsinntekter 2 200 000 71 000 000
3903 Norsk akkreditering:
1 Gebyrinntekter og andre inntekter 27 500 000 27 500 000
3904 Brønnøysundregistrene:
1 Gebyrinntekter 413 000 000
2 Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter 29 000 000
3 Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen 53 200 000 495 200 000
3905 Norges geologiske undersøkelse:
1 Oppdragsinntekter 28 500 000
2 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter 43 000 000 71 500 000
3906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:
1 Leie av bergrettigheter og eiendommer 200 000
2 Behandlingsgebyrer 500 000 700 000
3910 Sjøfartsdirektoratet:
1 Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR 140 400 000
2 Maritime personellsertifikater 10 500 000
3 Diverse inntekter 5 000 000
4 Gebyrer for skip i NIS 42 500 000
5 Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt 5 200 000 203 600 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap:
96 Salg av aksjer 25 000 000 25 000 000
3961 Selskaper under NHDs forvaltning:
70 Garantiprovisjon, Statkraft SF 2 112 000
71 Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA 9 000 000 11 112 000
Sum Nærings- og handelsdepartementet 958 417 000
Fiskeri- og kystdepartementet
4000 Fiskeri- og kystdepartementet:
1 Refusjoner 10 000 10 000
4020 Havforskningsinstituttet:
3 Oppdragsinntekter 353 971 000 353 971 000
4021 Drift av forskningsfartøyene:
1 Oppdragsinntekter 71 781 000 71 781 000
4022 NIFES:
1 Oppdragsinntekter 85 882 000 85 882 000
4023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU:
90 Tilbakebetaling lån fra Nofima 4 284 000 4 284 000
4030 Fiskeridirektoratet:
1 Refusjoner og diverse inntekter 102 000
4 Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet 10 000
5 Saksbehandlingsgebyr 17 991 000
6 Forvaltningssanksjoner 871 000
22 Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning 4 949 000 23 923 000
4062 Kystverket:
2 Andre inntekter 10 052 000 10 052 000
4070 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C:
1 Inntekter fra kioskdrift 566 000
7 Refusjoner 4 310 000 4 876 000
Sum Fiskeri- og kystdepartementet 554 779 000
Landbruks- og matdepartementet
4100 Landbruks- og matdepartementet:
1 Refusjoner m.m. 103 000 103 000
4112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:
30 Husleie, Bioforsk 18 850 000 18 850 000
4115 Mattilsynet:
1 Gebyr m.m. 121 889 000
2 Driftsinntekter og refusjoner mv. 5 135 000 127 024 000
4143 Statens landbruksforvaltning:
1 Driftsinntekter m.m. 36 726 000 36 726 000
4147 Reindriftsforvaltningen:
1 Refusjoner m.m. 37 000 37 000
4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:
85 Markedsordningen for korn 27 700 000 27 700 000
4162 Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap:
90 Avdrag på lån 10 000 000 10 000 000
Sum Landbruks- og matdepartementet 220 440 000
Samferdselsdepartementet
4300 Samferdselsdepartementet:
1 Refusjon fra Utenriksdepartementet 2 200 000 2 200 000
4312 Oslo Lufthavn AS:
90 Avdrag på lån 444 400 000 444 400 000
4313 Luftfartstilsynet:
1 Gebyrinntekter 133 500 000 133 500 000
4320 Statens vegvesen:
1 Salgsinntekter m.m. 161 300 000
2 Diverse gebyrer 296 900 000
3 Refusjoner fra forsikringsselskaper 30 800 000 489 000 000
4322 Svinesundsforbindelsen AS:
90 Avdrag på lån 20 000 000 20 000 000
4350 Jernbaneverket:
1 Kjørevegsavgift 27 400 000
2 Salg av utstyr og tjenester mv. 239 200 000
6 Videresalg av elektrisitet til togdrift 272 200 000
7 Betaling for bruk av Gardermobanen 92 000 000 630 800 000
4354 Statens jernbanetilsyn:
1 Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg 14 500 000 14 500 000
4380 Post- og teletilsynet:
1 Diverse gebyrer 161 800 000
51 Fra reguleringsfondet 10 000 000 171 800 000
Sum Samferdselsdepartementet 1 906 200 000
Miljøverndepartementet
4400 Miljøverndepartementet:
2 Ymse inntekter 358 000
3 Refusjon fra Utenriksdepartementet 1 474 000 1 832 000
4426 Statens naturoppsyn:
1 Ymse inntekter 151 000
2 Oppdragsinntekter 105 000 256 000
4427 Direktoratet for naturforvaltning:
1 Ymse inntekter 3 138 000
9 Internasjonale oppdrag 7 986 000
54 Gebyrer 4 298 000 15 422 000
4429 Riksantikvaren:
2 Refusjoner og diverse inntekter 4 052 000
9 Internasjonale oppdrag 1 498 000 5 550 000
4432 Norsk kulturminnefond:
85 Avkastning fra Norsk kulturminnefond 59 480 000 59 480 000
4441 Klima- og forurensningsdirektoratet:
2 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter 2 161 000
4 Gebyrer 40 759 000
5 Leieinntekter 343 000
6 Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger 22 000 000
7 Gebyrinntekter (Kvotesystemet) 10 600 000
9 Internasjonale oppdrag 5 958 000 81 821 000
4465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:
1 Gebyrinntekter tinglysing, borettslag 59 000 000
2 Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom 989 000 000 1 048 000 000
4471 Norsk Polarinstitutt:
1 Salgs- og utleieinntekter 9 389 000
3 Inntekter fra diverse tjenesteyting 51 748 000
21 Inntekter, Antarktis 11 559 000 72 696 000
Sum Miljøverndepartementet 1 285 057 000
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
4510 Fylkesmannsembetene:
1 Inntekter ved oppdrag 164 504 000 164 504 000
4520 Departementenes Servicesenter:
2 Ymse inntekter 21 231 000
3 Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene 70 507 000
7 Parkeringsinntekter 1 715 000 93 453 000
4533 Sametinget:
51 Avkastning av Samefolkets fond 2 535 000 2 535 000
4540 Nasjonale minoriteter:
71 Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond 3 550 000 3 550 000
4550 Konkurransetilsynet:
2 Ymse inntekter 231 000 231 000
4560 Direktoratet for forvaltning og IKT:
3 Diverse inntekter 3 721 000
4 Internasjonale oppdrag 2 062 000
5 Tilbakebetaling fra kommuner for elektronisk ID 3 700 000
6 Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID 1 500 000 10 983 000
4581 Eiendommer til kongelige formål:
1 Ymse inntekter 143 000 143 000
4584 Eiendommer utenfor husleieordningen:
2 Ymse inntekter 2 938 000 2 938 000
4590 Kirkelig administrasjon:
2 Ymse inntekter 11 780 000
3 Inntekter ved oppdrag 28 472 000 40 252 000
4591 Presteskapet:
2 Ymse inntekter 14 404 000
3 Inntekter ved oppdrag 6 199 000 20 603 000
4592 Nidaros domkirke m.m.:
2 Ymse inntekter 16 337 000
3 Leieinntekter m.m. 3 236 000 19 573 000
Sum Fornyings-, administrasjons- og kirke-departementet 358 765 000
Finansdepartementet
4600 Finansdepartementet:
2 Diverse refusjoner 500 000
85 Avkastning fra Finansmarkedsfondet 11 800 000 12 300 000
4602 Finanstilsynet:
3 Prospektkontrollgebyrer 10 000 000 10 000 000
4605 Senter for statlig økonomistyring:
1 Økonomitjenester 38 000 000 38 000 000
4610 Toll- og avgiftsetaten:
1 Særskilt vederlag for tolltjenester 6 600 000
2 Andre inntekter 2 900 000
3 Refunderte pante- og tinglysingsgebyr 2 000 000
4 Diverse refusjoner 2 800 000
11 Gebyr på kredittdeklarasjoner 175 000 000
85 Overtredelsesgeby - valutadeklarering 5 000 000 194 300 000
4618 Skatteetaten:
1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr 63 000 000
2 Andre inntekter 6 400 000
5 Gebyr for utleggsforretninger 23 000 000
7 Gebyr for bindende forhåndsuttalelser 1 500 000 93 900 000
4620 Statistisk sentralbyrå:
1 Salgsinntekter 300 000
2 Oppdragsinntekter 194 800 000
85 Tvangsmulkt 10 000 000 205 100 000
4634 Statens innkrevingssentral:
2 Refusjoner 34 500 000
85 Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning 240 000 000
86 Bøter, inndragninger mv. 1 225 000 000
87 Trafikantsanksjoner 70 000 000
88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret 200 000 000 1 769 500 000
4638 Salg av klimakvoter:
1 Salgsinntekter 1 100 000 000 1 100 000 000
Sum Finansdepartementet 3 423 100 000
Forsvarsdepartementet
4700 Forsvarsdepartementet:
1 Driftsinntekter 230 000 230 000
4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:
1 Driftsinntekter 3 693 313 000
47 Salg av eiendom 156 569 000 3 849 882 000
4720 Felles ledelse og kommandoapparat:
1 Driftsinntekter 71 465 000 71 465 000
4723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet:
1 Driftsinntekter 2 682 000 2 682 000
4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben:
1 Driftsinntekter 43 561 000
70 Renter låneordning 36 000
90 Lån til boligformål 648 000 44 245 000
4731 Hæren:
1 Driftsinntekter 49 651 000 49 651 000
4732 Sjøforsvaret:
1 Driftsinntekter 38 031 000 38 031 000
4733 Luftforsvaret:
1 Driftsinntekter 165 030 000 165 030 000
4734 Heimevernet:
1 Driftsinntekter 5 497 000 5 497 000
4740 Forsvarets logistikkorganisasjon:
1 Driftsinntekter 110 370 000 110 370 000
4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg:
48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter 81 000 000 81 000 000
4790 Kystvakten:
1 Driftsinntekter 409 000 409 000
4791 Redningshelikoptertjenesten:
1 Driftsinntekter 458 034 000 458 034 000
4792 Norske styrker i utlandet:
1 Driftsinntekter 10 368 000 10 368 000
4795 Kulturelle og allmennyttige formål:
1 Driftsinntekter 2 465 000 2 465 000
4799 Militære bøter:
86 Militære bøter 500 000 500 000
Sum Forsvarsdepartementet 4 889 859 000
Olje- og energidepartementet
4800 Olje- og energidepartementet:
3 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 1 520 000
70 Garantiprovisjon, Gassco 1 250 000 2 770 000
4810 Oljedirektoratet:
1 Gebyrinntekter 23 700 000
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 66 400 000
3 Refusjon av tilsynsutgifter 10 700 000 100 800 000
4820 Norges vassdrags- og energidirektorat:
1 Gebyrinntekter 65 000 000
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 71 500 000
40 Flom- og skredforebygging 14 000 000 150 500 000
4825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon:
85 Fondsavkastning 996 000 000 996 000 000
4829 Konsesjonsavgiftsfondet:
50 Overføring fra fondet 149 400 000 149 400 000
4833 CO2-håndtering:
80 Renter, TCM DA 101 000 000
85 Fondsavkastning 91 800 000
86 Avdrag, TCM DA 612 000 000 804 800 000
Sum Olje- og energidepartementet 2 204 270 000
Ymse inntekter
5309 Tilfeldige inntekter:
29 Ymse 50 000 000 50 000 000
5310 Statens lånekasse for utdanning:
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 24 000 000
29 Termingebyr 25 500 000
89 Purregebyrer 91 009 000
90 Redusert lån og rentegjeld 8 235 800 000
93 Omgjøring av studielån til stipend 4 915 449 000 13 291 758 000
5312 Husbanken:
1 Gebyrer m.m. 14 400 000
11 Tilfeldige inntekter 500 000
90 Avdrag 9 714 000 000 9 728 900 000
5325 Innovasjon Norge:
50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning 5 000 000
51 Tilbakeføring av tapsfondsmidler til såkornkapitalfond 134 700 000
70 Låneprovisjoner 54 500 000
90 Avdrag på utestående fordringer 41 900 000 000 42 094 200 000
5326 SIVA SF:
70 Låne- og garantiprovisjoner 6 600 000
90 Avdrag på utestående fordringer 55 000 000 61 600 000
5341 Avdrag på utestående fordringer:
95 Avdrag på lån til andre stater 200 000 200 000
Sum ymse inntekter 65 226 658 000
Sum inntekter under departementene 176 613 211 000
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter 169 500 000 000
2 Driftsutgifter -31 600 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter -2 300 000 000
4 Avskrivninger -17 300 000 000
5 Renter av statens kapital -6 900 000 000 111 400 000 000
30 Avskrivninger 17 300 000 000
80 Renter av statens kapital 6 900 000 000 135 600 000 000
Sum inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet 135 600 000 000
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.
5445 Statsbygg:
39 Avsetning til investeringsformål 924 594 000 924 594 000
5446 Salg av eiendom, Fornebu:
40 Salgsinntekter, Fornebu 200 000 200 000
5460 Garanti-instituttet for eksportkreditt:
71 Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning 15 700 000
72 Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland 2 800 000
91 Avdrag på lån til byggelånsgarantiordningen 100 000 18 600 000
5470 Statens pensjonskasse:
30 Avsetning til investeringsformål 18 069 000 18 069 000
5490 NVE Anlegg:
1 Salg av utstyr mv. 500 000 500 000
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:
30 Avskrivninger 846 337 000 846 337 000
Sum avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv. 1 808 300 000
Skatter og avgifter
5501 Skatter på formue og inntekt:
70 Toppskatt mv. 35 300 000 000
72 Fellesskatt 191 000 000 000
73 Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene 700 000 000 227 000 000 000
5506 Avgift av arv og gaver:
70 Avgift 1 850 000 000 1 850 000 000
5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum:
71 Ordinær skatt på formue og inntekt 85 800 000 000
72 Særskatt på oljeinntekter 137 800 000 000
74 Arealavgift mv. 1 800 000 000 225 400 000 000
5508 Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:
70 CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen 2 300 000 000 2 300 000 000
5509 Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:
70 Avgift 40 000 000 40 000 000
5511 Tollinntekter:
70 Toll 2 260 000 000
71 Auksjonsinntekter fra tollkvoter 135 000 000 2 395 000 000
5521 Merverdiavgift:
70 Merverdiavgift 222 300 000 000 222 300 000 000
5526 Avgift på alkohol:
70 Avgift på alkohol 12 450 000 000 12 450 000 000
5531 Avgift på tobakkvarer mv.:
70 Avgift på tobakkvarer mv. 8 220 000 000 8 220 000 000
5536 Avgift på motorvogner mv.:
71 Engangsavgift 21 600 000 000
72 Årsavgift 9 350 000 000
73 Vektårsavgift 342 000 000
75 Omregistreringsavgift 2 350 000 000 33 642 000 000
5537 Avgifter på båter mv.:
71 Avgift på båtmotorer 230 000 000 230 000 000
5538 Veibruksavgift på drivstoff:
70 Veibruksavgift på bensin 6 850 000 000
71 Veibruksavgift på autodiesel 10 300 000 000 17 150 000 000
5541 Avgift på elektrisk kraft:
70 Avgift på elektrisk kraft 7 850 000 000 7 850 000 000
5542 Avgift på mineralolje mv.:
70 Grunnavgift på mineralolje mv. 1 500 000 000
71 Avgift på smøreolje mv. 112 000 000 1 612 000 000
5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv.:
70 CO2-avgift 4 900 000 000
71 Svovelavgift 48 000 000 4 948 000 000
5546 Avgift på sluttbehandling av avfall:
70 Avgift på sluttbehandling av avfall 100 000 000 100 000 000
5547 Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:
70 Trikloreten (TRI) 1 000 000
71 Tetrakloreten (PER) 1 000 000 2 000 000
5548 Miljøavgift på visse klimagasser:
70 Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) 365 000 000 365 000 000
5549 Avgift på utslipp av NOx:
70 Avgift på utslipp av NOx 51 000 000 51 000 000
5550 Miljøavgift på plantevernmiddel:
70 Miljøavgift på plantevernmiddel 50 000 000 50 000 000
5551 Avgift knyttet til mineralvirksomhet:
70 Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum 1 500 000
71 Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven 2 500 000 4 000 000
5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.:
70 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. 1 235 000 000 1 235 000 000
5556 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:
70 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. 1 862 000 000 1 862 000 000
5557 Avgift på sukker mv.:
70 Avgift på sukker mv. 200 000 000 200 000 000
5559 Avgift på drikkevareemballasje:
70 Grunnavgift på engangsemballasje 915 000 000
71 Miljøavgift på kartong 127 000 000
72 Miljøavgift på plast 116 000 000
73 Miljøavgift på metall 179 000 000
74 Miljøavgift på glass 62 000 000 1 399 000 000
5565 Dokumentavgift:
70 Dokumentavgift 6 800 000 000 6 800 000 000
5568 Sektoravgifter under Kulturdepartementet:
71 Årsavgift-stiftelser 19 784 000
72 Inntektsuavhengig vederlag TV2 10 130 000
73 Refusjon - Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS 36 551 000 66 465 000
5572 Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet:
70 Legemiddelomsetningsavgift 66 025 000
71 Vinmonopolavgift 23 300 000
72 Avgift utsalgssteder utenom apotek 4 381 000
73 Legemiddelkontrollavgift 69 322 000 163 028 000
5574 Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet:
71 Avgifter immaterielle rettigheter 140 000 000 140 000 000
5575 Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet:
70 Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur 18 991 000
71 Kontrollavgift fiskeflåten 31 608 000
73 Årsavgift Merkeregisteret 9 550 000
74 Sektoravgifter Kystverket 774 025 000 834 174 000
5576 Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet:
70 Avgifter i matforvaltningen 117 000 000
71 Totalisatoravgift 125 000 000 242 000 000
5578 Sektoravgifter under Miljøverndepartementet:
70 Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond 11 705 000
71 Jeger- og fellingsavgifter 73 600 000
72 Fiskeravgifter 14 800 000 100 105 000
5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet:
70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene 313 200 000 313 200 000
5583 Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:
70 Avgift på frekvenser mv. 183 400 000 183 400 000
Sum skatter og avgifter 781 497 372 000
Renter og utbytte mv.
5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift:
80 Renter av statens faste kapital 83 940 000 83 940 000
5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:
80 Av statskassens foliokonto i Norges Bank 705 300 000
81 Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta 1 000 000
82 Av innenlandske verdipapirer 1 595 500 000
83 Av alminnelige fordringer 79 600 000
84 Av driftskreditt til statsbedrifter 214 400 000
85 Renteinntekter fra bytteavtaler mv. 4 731 400 000
86 Renter av lån til andre stater 400 000
87 Renteinntekter mv. fra Statens finansfond 65 000 000
89 Garantiprovisjon 96 000 000 7 488 600 000
5607 Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:
80 Renter 1 609 000 000 1 609 000 000
5610 Renter av lån til Nofima AS:
80 Renter 1 163 000 1 163 000
5611 Aksjer i NSB AS:
85 Utbytte 76 000 000 76 000 000
5613 Renter fra SIVA SF:
80 Renter 29 500 000 29 500 000
5614 Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt:
80 Renter 100 000 100 000
5615 Husbanken:
80 Renter 4 349 000 000 4 349 000 000
5616 Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS:
85 Aksjeutbytte 194 000 000 194 000 000
5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning:
80 Renter 4 824 476 000 4 824 476 000
5618 Aksjer i Posten Norge AS:
85 Utbytte 156 000 000 156 000 000
5619 Renter av lån til Oslo Lufthavn AS:
80 Renter 201 800 000 201 800 000
5622 Aksjer i Avinor AS:
85 Utbytte 502 000 000 502 000 000
5623 Aksjer i Baneservice AS:
85 Utbytte 5 300 000 5 300 000
5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS:
80 Renter 33 000 000 33 000 000
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge:
80 Renter på lån fra statskassen 490 000 000
81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen 3 000 000
85 Utbytte, lavrisikolåneordningen 15 000 000
86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa 2 000 000 510 000 000
5631 Aksjer i AS Vinmonopolet:
85 Statens overskuddsandel 39 200 000
86 Utbytte 2 000 39 202 000
5651 Aksjer i selskaper under Landbruks- og mat- departementet:
85 Utbytte 5 000 000 5 000 000
5652 Statskog SF - Renter og utbytte:
80 Renter 24 900 000
85 Utbytte 5 000 000 29 900 000
5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning:
85 Utbytte 13 180 453 000 13 180 453 000
5680 Innskuddskapital i Statnett SF:
85 Utbytte 93 000 000 93 000 000
5685 Aksjer i Statoil ASA:
85 Utbytte 13 353 000 000 13 353 000 000
5693 Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.:
85 Utbytte fra Folketrygdfondet 1 000 000 1 000 000
Sum renter og utbytte mv. 46 765 434 000
Folketrygden
5700 Folketrygdens inntekter:
71 Trygdeavgift 101 500 000 000
72 Arbeidsgiveravgift 145 200 000 000 246 700 000 000
5701 Diverse inntekter:
2 Diverse inntekter 350 100 000
3 Hjelpemiddelsentraler m.m. 35 000 000
71 Refusjon ved yrkesskade 925 000 000
73 Refusjon fra bidragspliktige 405 000 000
74 Refusjon medisinsk behandling 21 000 000
80 Renter 1 700 000 1 737 800 000
5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs:
2 Dividende 140 000 000 140 000 000
5705 Refusjon av dagpenger:
1 Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs 50 000 000
3 Refusjon for dagpenger fra EØS-land 6 000 000 56 000 000
Sum Folketrygden 248 633 800 000
Statens pensjonsfond utland
5800 Statens pensjonsfond utland:
50 Overføring fra fondet 120 247 468 000 120 247 468 000
Sum Statens pensjonsfond utland 120 247 468 000
Statslånemidler
5999 Statslånemidler:
90 Lån -57 862 772 000 -57 862 772 000
Sum Statslånemidler -57 862 772 000
Totale inntekter: 1 453 302 813 000