Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Prop. 1 S

2011–2012Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2012

Tilråding frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 16. september 2011, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)