2 Oversikt over budsjettforslaget for BLD

2.1 Forslag til utgifter og inntekter fordelte på kapittel og postgrupper

Utgifter fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

Administrasjon

800

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

151 043

161 042

163 477

1,5

Sum kategori 11.00 151 043 161 042 163 477 1,5

Integrering og mangfald

820

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

178 038

179 939

186 554

3,7

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

4 102 165

4 781 244

5 118 994

7,1

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1 479 775

1 664 649

1 727 031

3,7

823

Kontaktutvalet mellom innvandrarar og myndigheitene

6 192

6 312

6 441

2,0

Sum kategori 11.05 5 766 170 6 632 144 7 039 020 6,1

Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering

840

Krisetiltak

330 853

114 000

107 237

-5,9

841

Samliv og konfliktløysing

31 469

33 476

33 179

-0,9

842

Familievern

335 039

339 730

348 026

2,4

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

2 283

2 363

3 409

44,3

844

Kontantstøtte

1 401 455

1 437 000

1 223 000

-14,9

845

Barnetrygd

14 849 462

14 950 000

15 030 000

0,5

846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

59 239

69 556

72 338

4,0

847

Tiltak for personar med nedsett funksjonsevne

207 908

213 613

218 310

2,2

849

Likestillings- og diskrimineringsombodet

51 128

52 713

54 347

3,1

Sum kategori 11.10 17 268 836 17 212 451 17 089 846 -0,7

Tiltak for barn og ungdom

850

Barneombodet

14 054

12 912

13 672

5,9

852

Adopsjonsstønad

15 157

14 896

15 358

3,1

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

122 020

132 448

137 448

3,8

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

843 034

813 184

988 773

21,6

855

Statleg forvalting av barnevernet

5 233 593

5 280 933

5 321 704

0,8

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

451 644

229 077

243 214

6,2

857

Barne- og ungdomstiltak

201 921

202 506

211 534

4,5

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

227 107

252 569

268 570

6,3

859

EUs ungdomsprogram

10 233

7 274

7 422

2,0

Sum kategori 11.20 7 118 763 6 945 799 7 207 695 3,8

Forbrukarpolitikk

860

Forbrukarrådet

105 449

108 760

114 131

4,9

862

Positiv miljømerking

4 677

5 822

6 002

3,1

865

Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

15 454

13 432

13 848

3,1

866

Statens institutt for forbruksforsking

26 481

27 041

27 879

3,1

867

Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet

7 635

7 752

7 913

2,1

868

Forbrukarombodet

23 494

21 495

21 927

2,0

Sum kategori 11.30

183 190

184 302

191 700

4,0

Sum programområde 11

30 488 002

31 135 738

31 691 738

1,8

Sum utgifter

45 301 928

46 218 738

48 156 438

4,2

Utgifter fordelte på postgrupper

         

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

01-23

Drift

6 593 064

6 522 143

6 615 787

1,4

30-49

Nybygg og anlegg

26 408

66 427

67 955

2,3

50-59

Overføringar til andre stats- reknskaper

221 837

215 914

224 607

4,0

60-69

Overføringar til kommunar

6 716 895

7 298 266

7 826 076

7,2

70-98

Overføringar til private

31 743 724

32 115 988

33 422 013

4,1

Sum under departementet

45 301 928

46 218 738

48 156 438

4,2

Inntekter fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

Administrasjon

3800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

4 127

Sum kategori 11.00 4 127

Integrering og mangfald

3820

Inkluderings- og mangfalds- direktoratet

5 780

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

77 670

101 334

95 224

-6,0

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

82 872

94 320

116 614

23,6

3823

Kontaktutvalet mellom innvandrarar og myndigheitene

176

Sum kategori 11.05 166 498 195 654 211 838 8,3

Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering

3842

Familievern

4 664

577

595

3,1

3846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

436

500

Sum kategori 11.10 5 100 577 1 095 89,8

Tiltak for barn og ungdom

3850

Barneombodet

1 417

3853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

865

3854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

44 593

3855

Statleg forvalting av barnevernet

1 100 582

953 795

930 439

-2,4

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

283 395

136 900

173 160

26,5

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

7 527

433

433

0,0

3859

EUs ungdomsprogram

3 778

2 300

2 300

0,0

Sum kategori 11.20 1 442 157 1 093 428 1 106 332 1,2

Forbrukarpolitikk

3867

Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet

271

3868

Forbrukarombodet

1 987

Sum kategori 11.30

2 258

Sum programområde 11

1 620 140

1 289 659

1 319 265

2,3

Sum inntekter

1 620 140

1 289 659

1 319 265

2,3

2.2 Postar med stikkordet kan overførast

Under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet blir stikkordet foreslått knytta til desse postane utanom postgruppe 30-49

       

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2011

Forslag 2012

821

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

2 248

49 020

821

60

Integreringstilskot

24 970

4 563 218

822

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap

572

22 354

846

79

Tilskot til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid

4 141

7 712

847

71

Tiltak for auka tilgjenge og universell utforming

8 242

19 583

857

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

13 526

49 993

857

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv.

4 758

33 397

859

01

Driftsutgifter

407

7 422

865

21

Spesielle driftsutgifter

1 583

9 188

865

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk

1 120

4 660

2.3 Meirinntektsfullmakter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet føreslår at departementet i 2012 kan:

overskride løyvinga på

mot tilsvarande meirinntekter under

kap. 820 post 01

kap. 3820 post 01

kap. 823 post 01

kap. 3823 post 01

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postane 01, 02 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 859 post 01

kap. 3859 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01