9 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder

Finansdepartementet har, i samråd med aktuelle departement, etablert prosedyrar for innrapportering av nettobudsjetterte verksemders kontantbehaldning per 31. desember med verknad for statsrekneskapen for 2009.

Det er i tilknyting til budsjettproposisjonen for 2012 utarbeidd tre standardtabellar med følgjande nøkkeltal for Likestillings- og diskrimineringsombodet, Forbrukarrådet og SIFO:

Tabell 1. Utgifter og inntekter etter art : Formålet med tabellen er å vise brutto utgifter og inntekter for verksemda basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter dei prinsippa som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.

Tabell 2. Inntekter etter inntektskjelde : Dei fleste nettobudsjetterte verksemdene har fleire inntektskjelder, og formålet med tabell 2 er å gi ei oversikt over dei ulike kjeldene.

Tabell 3. Verksemdas kontantbehaldningar per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til : Formålet med tabellen er å vise dei totale overføringane til neste budsjettår og samansetjinga av overføringane.

9.1 Likestillings- og diskrimineringsombodet

Tabell 9.1 Utgifter og inntekter etter art

Rekneskap

Budsjett

 

2008

2009

31.12.2010

2011

Utgiftsart

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

19 617 704

28 392 529

32 427 614

39 236 000

Varer og tenester

15 011 182

23 778 687

21 566 732

17 096 000

Sum driftsutgifter

34 628 886

52 171 216

53 994 346

56 332 000

Investeringsutgifter

0

0

0

0

Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

0

0

0

0

Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

0

0

0

0

Overføringar frå verksemda

0

0

0

0

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

34 628 886

52 171 216

53 994 346

56 332 000

Inntektsart

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

727 660

2 248 115

1 304 095

849 000

Andre driftsinntekter

447 989

3 000

0

0

Sum driftsinntekter

1 175 649

2 251 115

1 304 095

849 000

Inntekter frå investeringar

0

0

0

0

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

31 943 000

49 109 000

51 228 000

52 713 000

Andre innbetalingar

2 278 857

1 942 467

2 813 092

2 300 000

Sum overføringar til verksemda

34 221 857

51 051 467

54 041 092

55 013 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling frå sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

35 397 506

53 302 582

55 345 187

55 862 000

Netto endring i kontantbehaldninga

768 620

1 131 366

1 350 841

Tabell 9.2 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap

 

Budsjett

 

2008

2009

2010

2011

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

31 943 000

49 109 000

51 228 000

52 713 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

31 943 000

49 109 000

51 228 000

52 713 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

447 989

3 000

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

447 989

3 000

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

700 000

2 748 190

2 300 000

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

2 278 857

1 242 467

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

727 660

2 248 115

1368 997

849 000

Sum oppdragsinntekter mv.

3 006 517

4 190 582

4 117 187

3 149 000

Sum inntekter

35 397 506

53 302 582

55 345 187

55 862 000

Tabell 9.3 Verksemdas kontantbehaldningar per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til

Balansedag 31. desember

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

Endring

Beløp i NOK

2009 til 2010

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

5 706 336

6 837 701

8 188 542

1 350 841

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

5 706 336

6 837 701

8 188 542

1 350 841

Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar mv.

1 810 689

2 672 597

2 909 217

236 620

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 000 948

2 814 505

3 182 992

368 487

Gjeld til leverandørar

–66 155

0

0

0

Gjeld til oppdragsgivarar

1 916 250

1 342 467

1 206 600

135 867

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

0

0

0

0

Sum til dekking av oppståtte kostnader som forfell i neste budsjettår

5 661 732

6 829 569

7 298 809

469 240

Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større igangsette, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete igangsette, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete igangsette, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

Fri verksemdskapital

44 604

8 132

889 733

881 601

Sum andre avsetjingar

44 604

8 132

889 733

881 601

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

5 706 336

6 837 701

8 188 542

1 350 841

9.2 Forbrukarrådet

Tabell 9.4 Utgifter og inntekter etter art

 

Rekneskap

Budsjett

2008

2009

31.12.2010

2011

Utgiftsart

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

68 300 000

73 706 000

68 434 000

80 790 000

Varer og tenester

42 924 000

35 816 000

50 103 000

42 339 000

Sum driftsutgifter

111 225 000

109 522 000

118 537 000

123 129 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

0

0

0

0

Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

0

0

0

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

54 000

41 000

19 000

20 000

Sum finansielle aktivitetar

54 000

41 000

19 000

20 000

Sum utgifter

111 278 000

109 563 000

118 556 000

123 149 000

Inntektsart

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

6 491 000

5250 000

1 209 000

2060 000

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

Refusjonar

4 267 000

2 906 000

3 282 000

3 050 000

Andre driftsinntekter

2 762 000

1 566 000

–165 000

1 000 000

Sum driftsinntekter

13 520 000

9 721 000

4 326 000

6 110 000

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

104 954 000

104 137 000

106 928 000

108 778 000

Andre innbetalingar

746 000

5 591 000

5 159 000

8 261 000

Sum overføringar til verksemda

105 700 000

109 728 000

112 086 000

117 039 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling frå sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar

0

8 000

0

0

Sum finansielle aktivitetar

–0

8 000

–0

–0

Sum inntekter

119 221 000

119 457 000

116 412 000

123 149 000

Netto endring i kontantbehaldninga

7 942 000

9 894 000

–2 144 000

0

Tabell 9.5 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap

   

Budsjett

2008

2009

2010

2011

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

104 954 000

104 137 000

106 928 000

108 778 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

104 954 000

104 137 000

106 928 000

108 778 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

3 477 000

5 576 000

5 042 000

1 615 000

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

107 000

0

100

0

Refusjonar

4 267 000

2 906 000

3 282 000

3 050 000

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

6 416 000

6 839 000

1 060 000

9706 000

Sum oppdragsinntekter mv.

14 267 000

15 320 000

9 484 000

14 371 000

Sum inntekter

119 221 000

119 457 000

116 412 000

123 149 000

Tabell 9.6 Verksemdas kontantbehaldningar per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til

Balansedag 31. desember

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

Endring

Beløp i NOK

2009 til 2010

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

12 428 000

22 377 000

20 135 000

–2 241 000

Behaldning på andre bankkonti

11 000

–43 000

54 000

98 000

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

12 439 000

22 333 000

20 189 000

–2 144 000

Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar mv.

5 598 000

5 661 000

6 120 000

459 000

Skattetrekk og offentlege avgifter

4 246 000

610 000

4 969 000

4 359 000

Gjeld til leverandørar

1 975 000

5 663 000

1 163 000

–4 500 000

Gjeld til oppdragsgivarar

29 000

3 663 000

1 048 000

–2 615 000

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

173 000

1 054 000

656 000

–398 000

Sum til dekking av oppståtte kostnader som forfell i neste budsjettår

12 021 000

16 651 000

13 956 000

–2 696 000

Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større igangsette, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete igangsette, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

2 456 000

659 000

0

–659 000

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete igangsette, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 456 000

659 000

0

–659 000

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

–13 000

294 000

1 395 000

1 100 000

Fri verksemdskapital

–1 914 000

4 838 000

4 949 000

111 000

SUM andre avsetjingar

–1 928 000

5 133 000

6 344 000

1 211 000

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

–110 000

–110 000

–110 000

0

Sum langsiktig gjeld

–110 000

–110 000

–110 000

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

12 439 000

22 333 000

20 189 000

–2 144 000

9.3 Statens institutt for forbruksforsking

Tabell 9.7 Utgifter og inntekter etter art

 

Rekneskap

Budsjett

2007

2008

31.12.2010

2011

Utgiftsart

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

25 010 714

27 153 961

28 040 062

33 850 000

Varer og tenester

18 102 713

26 023 056

29 020 150

30 000 000

Sum driftsutgifter

43 113 428

53 177 017

57 060 212

63 850 000

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

0

0

0

0

Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

0

0

0

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

43 113 428

53 177 017

57 060 212

63 850 000

Inntektsart

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

1 088 000

642 000

696 000

500 000

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

1 088 000

642 000

696 000

500 000

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

25 010 000

25 660 000

26 481 000

27 041 000

Andre innbetalingar

19 767 389

28 557 816

30 703 181

37 059 000

Sum overføringar til verksemda

44 777 389

54 217 816

57 184 181

64 100 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling frå sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

45 865 389

54 859 816

57 880 181

64 600 000

Netto endring i kontantbehaldninga

2 751 961

1 682 799

819 969

750 000

Tabell 9.8 Inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

Rekneskap

   

Budsjett

2008

2009

2010

2011

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

25 010 000

25 660 000

26 481 000

27 041 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan

244 497

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

6 299 093

14 996 467

20 878 163

22 059 000

Sum løyvingar til statsoppdraget

31 553 589

40 656 467

47 359 163

49 100 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

5 845 592

9 821 138

8 289 859

10 000 000

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

7 162 208

4 380 329

1 535 159

5 000 000

Sum bidrag

13 007 800

14 201 467

9 825 018

15 000 000

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

1 304 000

1 882

696 000

500 000

Sum oppdragsinntekter mv.

1 304 000

1 882

696 000 500 000

Sum inntekter

45 865 389

54 859 816

57 880 181

64 600 000

Tabell 9.9 Verksemdas kontantbehaldningar per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til

Balansedag 31. desember

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

Endring

Beløp i NOK

2009 til 2010

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

3 076 538

6 656 960

9 621 944

2 964 984

Behaldning på andre bankkonti

7 470 997

5 573 374

3 428 358

2 145 016

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

10 547 535

12 230 334

13 050 303

819 968

Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar mv.

2 269 457

2 341 103

2 657 665

316 562

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 936 784

2 156 707

2 787 641

630 934

Gjeld til leverandørar

962 274

592 631

2 622 000

2 029 369

Gjeld til oppdragsgivarar

2 093 117

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

–3 006 928

864 618

–2 255 270

–3 119 888

Sum til dekking av oppståtte kostnader som forfell i neste budsjettår

4 254 705

5 955 059

5 812 036

–143 023

Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større igangsette, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete igangsette, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete igangsette, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål / ikkje spesifiserte formål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

6 292 830

6 275 275

7 238 267

962 992

Sum andre avsetjingar

6 292 830

6 275 275

7 238 267

962 992

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

10 547 535

12 230 334

13 050 303

819 969