Forslag til vedtak om løyving for budsjettåret 2012, kapitla 800–868, 2530, 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

800

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

01

Driftsutgifter

148 886 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 591 000

163 477 000

820

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

01

Driftsutgifter

186 554 000

186 554 000

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling , kan overførast

49 020 000

50

Noregs forskingsråd

6 186 000

60

Integreringstilskot , kan overførast

4 563 218 000

61

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar , overslagsløyving

334 262 000

62

Kommunale innvandrartiltak

108 494 000

70

Busetjingsordninga og integreringstilskot, oppfølging

4 145 000

71

Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd

49 462 000

72

Statsautorisasjonsordninga for tolkar m.m.

2 442 000

73

Tilskot

1 765 000

5 118 994 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap , kan overførast

22 354 000

22

Norskprøver for vaksne innvandrarar

14 325 000

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1 690 352 000

1 727 031 000

823

Kontaktutvalet mellom innvandrarar og myndigheitene

01

Driftsutgifter

6 441 000

6 441 000

840

Krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter

5 719 000

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter , overslagsløyving

70 000 000

70

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak mv. , kan nyttast under kap. 858 post 01

31 518 000

107 237 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle , overslagsløyving

14 261 000

22

Opplæring, forsking, utvikling mv.

4 861 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar , overslagsløyving

6 637 000

70

Tilskot til samlivstiltak , kan nyttast under kap. 858 post 01

4 479 000

71

Tiltak etter samlivsbrot for barn i konfliktfylte familiar

2 941 000

33 179 000

842

Familievern

01

Driftsutgifter , kan nyttast under post 70

206 913 000

21

Spesielle driftsutgifter

7 130 000

70

Tilskot til kyrkja si familievernteneste mv. , kan nyttast under post 01

133 983 000

348 026 000

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

01

Driftsutgifter

3 409 000

3 409 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot , overslagsløyving

1 223 000 000

1 223 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot , overslagsløyving

15 030 000 000

15 030 000 000

846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under post 50

28 435 000

50

Forsking , kan nyttast under post 21

6 702 000

70

Tilskot

14 501 000

72

Tiltak for lesbiske og homofile

9 350 000

73

Tilskot til Likestillingssentre

5 638 000

79

Tilskot til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid , kan overførast

7 712 000

72 338 000

847

Tiltak for personar med nedsett funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under post 71

26 550 000

50

Forsking

5 774 000

70

Tilskot til funksjonshemma sine organisasjonar

166 403 000

71

Tiltak for auka tilgjenge og universell utforming , kan overførast, kan nyttast under post 21

19 583 000

218 310 000

849

Likestillings- og diskrimineringsombodet

50

Basisløyving

54 347 000

54 347 000

850

Barneombodet

01

Driftsutgifter

13 672 000

13 672 000

852

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet , overslagsløyving

15 358 000

15 358 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

01

Driftsutgifter

137 448 000

137 448 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under post 71

79 048 000

50

Forsking

5 155 000

60

Kommunalt barnevern

290 460 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar , overslagsløyving

539 000 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv. , kan nyttast under post 21

24 535 000

72

Tilskot til forsking og utvikling i barnevernet

50 575 000

988 773 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Driftsutgifter , kan nyttast under post 22 og post 60

3 433 510 000

21

Spesielle driftsutgifter

27 118 000

22

Kjøp av private barnevernstenester , kan nyttast under post 01

1 612 824 000

45

Større nyanskaffingar og vedlikehald , kan overførast

67 955 000

60

Tilskot til kommunane , kan nyttast under post 01

180 297 000

5 321 704 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

01

Driftsutgifter

243 214 000

243 214 000

857

Barne- og ungdomstiltak

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under post 71

7 847 000

50

Forsking

4 433 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn , kan overførast

49 993 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjonar

108 740 000

71

Utviklingsarbeid , kan nyttast under post 21

7 124 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. , kan overførast

33 397 000

211 534 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Driftsutgifter , kan nyttast under kap. 855 post 01

209 063 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 472 000

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskassar

31 035 000

268 570 000

859

EUs ungdomsprogram

01

Driftsutgifter , kan overførast

7 422 000

7 422 000

860

Forbrukarrådet

50

Basisløyving

102 278 000

51

Marknadsportalar

11 853 000

114 131 000

862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskot til offentleg stiftelse for positiv miljømerking

6 002 000

6 002 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

9 188 000

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk , kan overførast

4 660 000

13 848 000

866

Statens institutt for forbruksforsking

50

Basisløyving

27 879 000

27 879 000

867

Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet

01

Driftsutgifter

7 913 000

7 913 000

868

Forbrukarombodet

01

Driftsutgifter

21 927 000

21 927 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel , overslagsløyving

15 575 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon , overslagsløyving

354 700 000

72

Feriepengar av foreldrepengar , overslagsløyving

420 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon , overslagsløyving

115 000 000

16 464 700 000

Sum Utgifter

48 156 438 000

Sum departementets utgifter

48 156 438 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

01

Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter

82 100 000

02

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar, ODA-godkjende utgifter

13 124 000

95 224 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter

116 614 000

116 614 000

3842

Familievern

01

Diverse inntekter

595 000

595 000

3846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

01

Prosjektinntekter

500 000

500 000

3855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Diverse inntekter

27 497 000

02

Barnetrygd

3 585 000

60

Kommunale eigendelar

899 357 000

930 439 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

173 160 000

173 160 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Diverse inntekter

433 000

433 000

3859

EUs ungdomsprogram

01

Tilskot frå Europakommisjonen

2 300 000

2 300 000

Sum Inntekter

1 319 265 000

Sum departementets inntekter

1 319 265 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2012 kan:

overskride løyvinga på

mot tilsvarande meirinntekter under

kap. 820 post 01

kap. 3820 post 01

kap. 823 post 01

kap. 3823 post 01

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postane 01, 02 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 859 post 01

kap. 3859 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01

Andre fullmakter

III

Satsar for barnetrygd

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2012 i medhald av lov av 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd, § 10, kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Einslege forsørgjarar som fyller vilkåra for rett til utvida stønad etter barnetrygdlova og full overgangsstønad etter folketrygdlova, og som har barn i alderen 0-3 år har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjeld per einsleg forsørgjer, uavhengig av kor mange barn i alderen 0-3 år vedkommande faktisk forsørgjer.

Stønadsmottakarar busett i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) får eit tillegg i barnetrygda på 3 840 kroner per barn per år, det såkalla finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal òg utbetalast for barn i fosterheim eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle kommunane.

Stønadsmottakarar busett på Svalbard får eit tillegg i barnetrygda på 3 840 kroner per barn per år, det såkalla svalbardtillegget.

IV

Satsar for kontantstøtte til og med 31. juli 2012

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2012 i medhald av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, fram til og med 31. juli 2012 kan utbetale kontantstøtte med desse beløpa for 1- og 2-åringar:

Avtalt opphaldstid i barnehage per veke

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte i kroner per barn per år

Ikkje bruk av barnehageplass

100

39 636

Til og med 8 timar

80

31 704

9–16 timar

60

23 784

17–24 timar

40

15 852

25–32 timar

20

7 932

33 timar eller meir

0

0

V

Satsar for kontantstøtte frå og med 1. august 2012

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet frå og med 1. august 2012 kan utbetale kontantstøtte med desse beløpa:

Avtalt opphaldstid i barnehage per uke

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte i kroner per barn i alderen 13-18 månader per månad

Kontantstøtte i kroner per barn i alderen 19-23 månader per månad

Ikkje bruk av barnehageplass

100

5 000

3 303

Til og med 19 timar

50

2 500

1 652

20 timar eller meir

0

0

0

VI

Satsar for eingangsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2012 i medhald av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kan utbetale:

Eingangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovas § 14-17

35 263 kroner per barn