Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 S

(2011–2012)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2012

Tilråding fra Finansdepartementet 30. september 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)