Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)

Prop. 1 S

(2011–2012)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2012

Tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet 16. september 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)