Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Prop. 1 S

(2011–2012)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2012

Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 23. september 2011, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)