Miljøverndepartementet (MD)

Prop. 1 S

(2011–2012)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2012

Tilråding frå Miljøverndepartementet 16. september 2011, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

Innholdsfortegnelse