4 Oversiktstabellar

4.1 Merknader til budsjettframlegget

Regjeringa foreslår ei samla løyving til Miljøverndepartementet på 4 893,5 mill. kroner på utgiftssida og 1 385,2 mill. kroner på inntektssida.

4.2 Utgifter

Utgifter under programkategori 12.10 fordelte på kapittel

         

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

1400

Miljøverndepartementet

576 564

580 098

575 497

-0,8

1410

Miljøvernforsking og miljøovervaking

495 127

522 135

548 291

5,0

Utgifter under programkategori 12.20 fordelte på kapittel

         

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

1425

Vilt- og fisketiltak

74 756

80 100

79 900

-0,2

1426

Statens naturoppsyn

201 755

211 832

218 691

3,2

1427

Direktoratet for naturforvaltning

1 109 338

1 113 531

1 292 179

16,0

Utgifter under programkategori 12.30 fordelte på kapittel

         

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

1429

Riksantikvaren

440 030

429 965

448 897

4,4

1432

Norsk kulturminnefond

57 039

59 480

59 480

0,0

Sum kategori 12.30

497 069

489 445

508 377

3,9

Utgifter under programkategori 12.40 fordelte på kapittel

         

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

1441

Klima- og forureiningsdirektoratet

646 159

655 482

699 154

6,7

1445

Miljøvennleg skipsfart

3 930

4 000

4 000

0,0

1447

Miljøomsyn i offentlege innkjøp

13 316

18 000

18 000

0,0

1448

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

11000

11 214

1,9

Sum kategori 12.40

663 405

688 482

732 368

6,4

Utgifter under programkategori 12.50 fordelte på kapittel

         

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

399 990

601 685

630 917

4,9

2465

Statens kartverk

6 903

12 000

12 000

0,0

Sum kategori 12.50

406 893

613 685

642 917

4,8

Utgifter under programkategori 12.60 fordelte på kapittel

         

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

1471

Norsk Polarinstitutt

246 510

246 520

246 414

0,0

1472

Svalbard miljøvernfond

13 164

11 730

11 730

0,0

1473

Radioaktiv forureining av det ytre miljø

11000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

13 941

37 023

37 099

0,2

Sum kategori 12.60

284 615

295 273

295 243

0,0

4.3 Inntekter

Inntekter under programkategori 12.10 fordelte på kapittel

         

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

4400

Miljøverndepartementet

6 232

1 777

1 832

3,1

Sum kategori 12.10

6 232

1 777

1 832

3,1

Inntekter under programkategori 12.20 fordelte på kapittel

         

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

4426

Statens naturoppsyn

432

248

256

3,2

4427

Direktoratet for naturforvaltning

18 764

12 409

15 422

24,3

5578

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet

85 075

88 600

88 400

-0,2

Sum kategori 12.20

104 271

101 257

104 078

2,8

Inntekter under programkategori 12.30 fordelte på kapittel

         

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

4429

Riksantikvaren

14 704

5 383

5 550

3,1

4432

Norsk kulturminnefond

57 039

59 480

59 480

0,0

Sum kategori 12.30

71 743

64 863

65 030

0,3

Inntekter under programkategori 12.40 fordelte på kapittel

         

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

4441

Klima- og forureiningsdirektoratet

71 449

78 232

81 821

4,6

Sum kategori 12.40

71 449

78 232

81 821

4,6

Inntekter under programkategori 12.50 fordelte på kapittel

         

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1 032 988

1 023 305

1 048 000

2,4

5465

Statens kartverk

4 898

Sum kategori 12.50

1 037 886

1 023 305

1 048 000

2,4

Inntekter under programkategori 12.60 fordelte på kapittel

         

(i 1000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

4471

Norsk Polarinstitutt

70 935

70 510

72 696

3,1

4472

Svalbard miljøvernfond

6

25

-100,0

5578

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet

13 158

11 705

11 705

0,0

Sum kategori 12.60

84 099

82 240

84 401

2,6

Utgifter fordelte på postgrupper

         

(i 1000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

01-01

Driftsutgifter

1 127 923

1 366 650

1 438 276

5,2

11-23

Varer og tenester

1 121 520

1 154 503

1 203 169

4,2

30-49

Nybygg, anlegg m.v.

512 224

442 084

515 284

16,6

50-59

Overføringar til andre statsrekneskaper

397 254

411 295

420 626

2,3

60-69

Overføringar til kommunar

10 121

6 000

6 000

0,0

70-89

Overføringar til private

1 140 480

1 214 049

1 310 108

7,9

Sum under departementet

4 309 522

4 594 581

4 893 463

6,5

Inntekter fordelte på postgrupper

         

(i 1000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

01-29

Sal av varer og tenester m.v.

1 212 477

1 188 790

1 221 279

2,7

50-91

Skattar, avgifter og andre overføringar

158 305

162 884

163 883

0,6

Sum under departementet

1 370 782

1 351 674

1 385 162

2,5

Oversikt over bruk av stikkordet «kan overførast»

Det blir foreslått å knyte stikkordet «kan overførast» til dei postane som er viste i tabellen nedanfor. Dette er postar der det knyter seg stor uvisse til utbetalingsår. For å kunne sikre utbetaling av tilsegn om tilskot i 2011 og tidlegare år, må postane tilføyast stikkordet «kan overførast».

**Under Miljøverndepartementet blir stikkordet foreslått knytta til desse postane utanom postgruppe 30-49

         

(i 1000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2011

Forslag 2012

Grunngjeving for stikkordet

1400

22

Spesielle driftsutgifter knytte til lokalt miljøvern og universell utforming

737

3 000

1400

73

Tilskot til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennleg produksjon og forbruk

379

1400

74

Tilskot til AMAP

3 700

1400

75

Miljøvennleg byutvikling

1 351

31 000

1400

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

3 379

21 346

1400

80

Tilskot til universell utforming og tilgjenge for alle

418

600

1400

81

Tilskot til byutvikling og lokalt miljøvern

13 488

29 000

1425

70

Tilskot til fiskeformål

322

8 900

1425

71

Tilskot til viltformål

9 431

43 500

1427

70

Tilskot til kalking og lokale fiskeformål

1 646

88 000

1427

71

Forvaltningstiltak i verdensarvsområde

8

9 600

1427

73

Førebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovviltforvaltninga

7 908

68 100

1427

74

Tilskot til friluftslivstiltak

902

17 693

1427

76

Nasjonalparksentra og andre naturinformasjonssentra

5 874

37 000

1427

78

Tilskot til interkommunale friluftsråd og landsomfattande samarbeidsorgan for friluftsliv

17 075

1427

81

Verdiskapingsprogram for naturarven

6 174

10 000

1427

82

Tilskot til prioriterte arter og utvalde naturtypar

5 820

33 000

1429

72

Vern og sikring av freda og verneverdige kulturminne og kulturmiljø

9 926

225 112

1429

73

Brannsikring og beredskapstiltak

137

10 953

1429

74

Fartøyvern

2 387

43 712

1429

75

Internasjonalt samarbeid

1

1 100

1429

77

Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

507

8 000

1429

78

Tilskot til avgjerdsgrunnlag for utøving av mynde innan arkeologi

38

8 500

1465

21

Spesielle driftsutgifter

10 151

436 486

1471

21

Spesielle driftsutgifter

5 597

59 395

1474

50

Tilskot til stateleg mottakarar

13 000

1474

70

Tilskot til private mottakarar

3 417

20 000