5 Om oppfølging av oppmodingsvedtak frå Stortinget

Vedtak nr. 639, 15. juni 2011

«Stortinget har den 15. juni 2011 vedtatt en anmodning til Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2013 å foreta en gjennomgang av friluftsloven og andre tilstøtende lover og regelverk med formål å fjerne restriksjoner mot nye friluftsformer i norsk natur og åpne naturen for nye brukergrupper innenfor økologisk bærekraftige rammer.
Anmodningen oversendes Miljøverndepartementet for oppfølging»

Miljøverndepartementet uttaler i brev 18. august 2011:

«Miljøverndepartementet vil igangsette et arbeid med en gjennomgang av friluftsloven og andre tilstøtende regelverk for å klargjøre hvilke restriksjoner som gjelder for nye friluftsformer. Gjennomgangen vil bli lagt frem for Stortinget i Prop. 1 S (2012-2013) for Miljøverndepartementet».

Vedtak nr. 687, 17. juni 2011

«Stortinget har den 17. juni 2011 vedtatt en anmodning til Regjeringen om å gjennomføre følgende tiltak i forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn:… Dok 8:163 S (2010-11)
Anmodningen oversendes Miljøverndepartementet for oppfølging»

Miljøverndepartementet uttaler i brev 18. august 2011:

Miljøverndepartementet vil redegjøre for oppfølgingen av vedtaket i Prop. 1 S (2011-2012) for Miljøverndepartementet . Redegjørelsen følger i kapittel 6 under Programkategori 12.20.