7 Oversikt over resultatområde og verkemiddel

Miljøverndepartementet har gjennom lang tid delt opp miljøpolitikken i resultatområde. Frå 2012 er det valt ei ny tilnærming og inndeling. Resultatområda er meir einsarta, det er etablert eit klarare skilje mellom verkemiddel og dei miljøpolitiske resultatområda og det er lagt økt vekt på økosystema i arbeidet. Ein får no betre fram korleis verkemidla på eit overordna nivå gjeld alle dei miljøpolitiske resultatområda, og at dei er viktige reiskap for å oppnå resultat i miljøpolitikken. Samstundes kan ein no for eksempel lese samla både om viktige utfordringar som marin naturforvaltning, akvakultur, tareskog, oljeforureining og strandsone under Resultatområde 1 – Levande hav og kyst, samstundes som det kjem fram korleis plan- og bygningslova vert nytta for å hindre nedbygging i strandsona.

Resultatområda har fått namn som folk flest lettare vil kunne kjenne igjen. Den nye strukturen skal sikre ei enklare formidling av miljøpolitikken og medverke til auka interesse for miljøpolitikk og miljøvern.

Figur 7.1 Miljøpolitiske resultatområde

Figur 7.1 Miljøpolitiske resultatområde

Dei seinare åra var miljøpolitikken delt inn i 7 resultatområde. Fleire av desse er delt opp i den nye strukturen. Mellom anna er friluftsliv no eit eige resultatområde. Det same gjeld klima som er skilt frå luftforureiningar. Innanfor naturmangfald er dei ulike økosystema skilt ut for å synliggjere at dei er ulike, noko som forenklar framstillinga av både tilstand, påverknader og regjeringas politikk på det enkelte område. Inndelinga av økosystema er i hovudsak basert på inndelinga i Naturindeks for Norge 2010.

Måla frå Prop. 1 S (2010-2011) er flytta inn i den nye strukturen. På resultatområde 1–6 er mange mål justerte eller heilt nye, blant annet som ein følgje av resultata frå partsmøtet for Konvensjonen om biologisk mangfald i Japan i 2010. Andre mål er justerte eller tekne ut. Ein gjer merksam på at det er gitt ei samla rapportering på måla i Prop. 1 S (2010-2011) til slutt i del III.

Kvart resultatområde gir ei samla framstilling av omfang, tilstand og påverknader. Det går òg fram korleis ein skal nå dei nasjonale måla.

Dei viktigaste verkemidla i miljøforvaltninga er kunnskap, regelverk og system, og internasjonalt samarbeid. Tidlegare har verkemidla til dels hatt eigne resultatområde. Dei er no skilte ut og løfta fram. Årsaka til dette er at verkemidla gjeld alle dei miljøpolitiske resultatområda.

Verkemidla representerer grunnleggjande føresetnader for å oppnå resultat i miljøpolitikken. Miljømåla på kvart resultatområde er heilt avhengige av dei verkemidla miljøforvaltninga og andre sektorar har til disposisjon, anten det gjeld internasjonalt arbeid eller kunnskap. Samfunnsplanlegging er eit av eksempla på eit viktig overgripande system som er eit reiskap for å nå dei miljøpolitiske måla. God planlegging føreset plan- og miljøkompetanse og tilgang på oppdaterte grunnlagsdata. Statens kartverk forvaltar og utviklar geografisk infrastruktur og eigedomsinformasjon som er viktig for heile samfunnet, både offentleg sektor, privat næringsliv og den einskilde.