Forslag til vedtak om løyving for budsjettåret 2012, kapitla 1400–1474 og 2465, 4400–4471 og 5578

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, regional planlegging, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

1400

Miljøverndepartementet

01

Driftsutgifter

238 905 000

21

Spesielle driftsutgifter

147 532 000

22

Spesielle driftsutgifter knytte til lokalt miljøvern og universell utforming , kan overførast

3 000 000

70

Grunnstøtte til frivillige miljøvernorganisasjonar

49 577 000

71

Internasjonale organisasjonar

46 837 000

74

Tilskot til AMAP , kan overførast

3 700 000

75

Miljøvennleg byutvikling , kan overførast

31 000 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak , kan overførast

21 346 000

79

Den nordiske verdsarvstiftelsen

4 000 000

80

Tilskot til universell utforming og tilgjenge for alle , kan overførast, kan nyttast under post 22

600 000

81

Tilskot til byutvikling og lokalt miljøvern , kan overførast, kan nyttast under post 22

29 000 000

575 497 000

1410

Miljøvernforsking og miljøovervaking

21

Miljøovervaking og miljødata

171 458 000

50

Basisløyvingar til miljøforskingsinstitutta

158 759 000

51

Forskingsprogram m.m.

167 518 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøvernforsking

6 548 000

70

Nasjonale oppgåver ved miljøforskingsinstitutta

20 188 000

72

Tilskot til Genøk – Senter for biotryggleik

14 900 000

73

Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene

8 920 000

548 291 000

Sum Fellesoppgåver, regional planlegging, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

1 123 788 000

Naturens mangfald og friluftsliv

1425

Vilt- og fisketiltak

01

Driftsutgifter

27 500 000

70

Tilskot til fiskeformål , kan overførast

8 900 000

71

Tilskot til viltformål , kan overførast

43 500 000

79 900 000

1426

Statens naturoppsyn

01

Driftsutgifter

124 103 000

21

Spesielle driftsutgifter

9 000 000

30

Tiltak i nasjonalparkar og landskapsverneområde , kan overførast

23 391 000

31

Tiltak i naturreservat og utvalde kulturlandskap i jordbruket , kan overførast

38 502 000

32

Skjergardsparkar o.a. , kan overførast

23 695 000

218 691 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

01

Driftsutgifter

196 205 000

21

Spesielle driftsutgifter

301 263 000

30

Statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde , kan overførast

36 405 000

31

Tiltak i friluftsområde , kan overførast

24 500 000

32

Statlege tileigningar, fylkesvise verneplanar , kan overførast

17 950 000

34

Statlege tileigningar, nasjonalparkar , kan overførast

154 100 000

35

Statlege tileigningar, nytt skogvern , kan overførast

119 981 000

60

Tilskot til lokalt utviklingsfond

6 000 000

70

Tilskot til kalking og lokale fiskeformål , kan overførast

88 000 000

71

Forvaltningstiltak i verdensarvsområde , kan overførast

9 600 000

72

Erstatning for beitedyr tekne av rovvilt , overslagsløyving

150 755 000

73

Førebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovviltforvaltninga , kan overførast

68 100 000

74

Tilskot til friluftslivstiltak , kan overførast

17 693 000

75

Internasjonale avtaler og medlemskap

1 107 000

76

Nasjonalparksentra og andre naturinformasjonssentra , kan overførast

37 000 000

78

Tilskot til interkommunale friluftsråd og landsomfattande samarbeidsorgan for friluftsliv , kan overførast

17 075 000

81

Verdiskapingsprogram for naturarven , kan overførast, kan nyttast under post 21

10 000 000

82

Tilskot til prioriterte arter og utvalde naturtypar , kan overførast, kan nyttast under post 21

33 000 000

83

Naturfaglige organisasjoner

3 445 000

1 292 179 000

Sum Naturens mangfald og friluftsliv

1 590 770 000

Kulturminne og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren

01

Driftsutgifter

117 512 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under postane 72 og 73

30 915 000

50

Tilskot til Samisk kulturminnearbeid

3 093 000

72

Vern og sikring av freda og verneverdige kulturminne og kulturmiljø , kan overførast, kan nyttast under post 21

225 112 000

73

Brannsikring og beredskapstiltak , kan overførast, kan nyttast under post 21

10 953 000

74

Fartøyvern , kan overførast

43 712 000

75

Internasjonalt samarbeid , kan overførast

1 100 000

77

Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet , kan overførast, kan nyttast under post 21

8 000 000

78

Tilskot til avgjerdsgrunnlag for utøving av mynde innan arkeologi , kan overførast, kan nyttast under post 21

8 500 000

448 897 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

59 480 000

59 480 000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

508 377 000

Klima og forureining

1441

Klima- og forureiningsdirektoratet

01

Driftsutgifter

337 786 000

21

Spesielle driftsutgifter

20 095 000

22

Statleg ordning for frivillig kjøp av klimakvotar

2 025 000

39

Oppryddingstiltak , kan overførast

64 760 000

71

Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og informasjon og kompetanseformidling om produksjon og forbruk

2 118 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak , overslagsløyving

221 320 000

76

Refusjonsordningar , overslagsløyving

50 000 000

80

Miljømerking, miljøvennlig forbruk og forbruksinformasjon

1 050 000

699 154 000

1445

Miljøvennleg skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

4 000 000

4 000 000

1447

Miljøomsyn i offentlege innkjøp

21

Spesielle driftsutgifter

18 000 000

18 000 000

1448

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

01

Driftsutgifter

11 214 000

11 214 000

Sum Klima og forureining

732 368 000

Kart, geodata og eigedomsinformasjon

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

01

Driftsutgifter

194 431 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

436 486 000

630 917 000

2465

Statens kartverk

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-964 917 000

2 Driftsutgifter , overslagsløyving

948 785 000

3 Avskrivingar

13 930 000

4 Renter av statens kapital

2 202 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

12 000 000

12 000 000

Sum Kart, geodata og eigedomsinformasjon

642 917 000

Nord- og polarområda

1471

Norsk Polarinstitutt

01

Driftsutgifter

186 521 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

59 395 000

50

Stipend

498 000

246 414 000

1472

Svalbard miljøvernfond

50

Overføring til Svalbard miljøvernfond

11 730 000

11 730 000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

01

Driftsutgifter , kan nyttast under postane 50 og 70

4 099 000

50

Tilskot til stateleg mottakarar , kan overførast, kan nyttast under postane 01 og 70

13 000 000

70

Tilskot til private mottakarar , kan overførast, kan nyttast under postane 01 og 50

20 000 000

37 099 000

Sum Nord- og polarområda

295 243 000

Sum departementets utgifter

4 893 463 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, regional planlegging, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

4400

Miljøverndepartementet

02

Ymse inntekter

358 000

03

Refusjon frå Utanriksdepartementet

1 474 000

1 832 000

Sum Fellesoppgåver, regional planlegging, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

1 832 000

Naturens mangfald og friluftsliv

4426

Statens naturoppsyn

01

Ymse inntekter

151 000

02

Oppdragsinntekter

105 000

256 000

4427

Direktoratet for naturforvaltning

01

Ymse inntekter

3 138 000

09

Internasjonale oppdrag

7 986 000

54

Gebyr

4 298 000

15 422 000

Sum Naturens mangfald og friluftsliv

15 678 000

Kulturminne og kulturmiljø

4429

Riksantikvaren

02

Refusjonar og diverse inntekter

4 052 000

09

Internasjonale oppdrag

1 498 000

5 550 000

4432

Norsk kulturminnefond

85

Avkastning frå Norsk kulturminnefond

59 480 000

59 480 000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

65 030 000

Klima og forureining

4441

Klima- og forureiningsdirektoratet

02

Inntekter, statleg ordning for frivillig kjøp av klimakvotar

2 161 000

04

Gebyr

40 759 000

05

Leigeinntekter

343 000

06

Gebyrer, fylkas miljøvernavdelingar

22 000 000

07

Gebyrinntekter (Kvotesystemet)

10 600 000

09

Internasjonale oppdrag

5 958 000

81 821 000

Sum Klima og forureining

81 821 000

Kart, geodata og eigedomsinformasjon

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

01

Gebyrinntekter tinglysing, burettslag

59 000 000

02

Gebyrinntekter tinglysing, fast eigedom

989 000 000

1 048 000 000

Sum Kart, geodata og eigedomsinformasjon

1 048 000 000

Nord- og polarområda

4471

Norsk Polarinstitutt

01

Sals- og utleigeinntekter

9 389 000

03

Inntekter frå diverse tenesteyting

51 748 000

21

Inntekter, Antarktis

11 559 000

72 696 000

Sum Nord- og polarområda

72 696 000

Skattar og avgifter

5578

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

11 705 000

71

Jeger- og fellingsavgifter

73 600 000

72

Fiskaravgifter

14 800 000

Sum Skattar og avgifter

100 105 000

Sum departementets inntekter

1 385 162 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Miljøverndepartementet i 2012 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 1400 post 01

  kap. 4400 post 02

  kap. 1427 post 01

  kap. 4427 post 01

  kap. 1427 post 21

  kap. 4427 postane 09 og 54

  kap. 1429 post 01

  kap. 4429 postane 02 og 09

  kap. 1432 post 50

  kap. 4432 post 85

  kap. 1441 post 01

  kap. 4441 postane 04, 05, 06 og 09

  kap. 1441 post 22

  kap. 4441 post 02

  kap. 1465 post 01 kap. 4465 post 01

  kap. 1471 post 01

  kap. 4471 postane 01 og 03

  kap. 1471 post 21

  kap. 4471 post 21

  kap. 1472 post 50

  kap. 5578 post 70

 2. overskride løyvinga under kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, med eit beløp som tilsvarer rekneskapsførte inntekter frå sal av anleggsmidlar under kap. 5465 Statens kartverk, post 49 Sal av anleggsmidlar. Unytta inntekter frå slikt sal kan takast med ved utrekning av overført beløp.

III

Fullmakter til å utgiftsføre utan løyving

Stortinget samtykkjer i at Miljøverndepartementet i 2012 kan utgiftsføre utan løyving fastslåtte tap på garantiar for lån til miljøverntiltak og energiøkonomiseringsformål som staten er juridisk forplikta til å dekkje, under kap. 1400 Miljøverndepartementet, post 77 Oppfylling av garantiansvar.

IV

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Miljøverndepartementet i 2012 kan omdisponere inntil 10 mill. kroner mellom kap. 1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald.

V

Fullmakt til overskriding

Stortinget samtykkjer i at Miljøverndepartementet i 2012 kan fråvike spesifikasjonane under kap. 2465 Statens kartverk, post 24 Driftsresultat, ved bruk av reguleringsfondet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

VI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Miljøverndepartementet i 2012 kan gjere bestillingar:

 1. av materiell o.l. utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye bestillingar og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

  Kap

  Post

  Nemning

  Samla ramme

  1426

  Statens naturoppsyn

  32

  Skjergardsparkar mv.

  7,00 mill. kroner

 2. av kartgrunnlag ut over gitt løyving under kap. 1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar ikkje overstig 90 mill. kroner.

VII

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Miljøverndepartementet i 2012 kan gi tilsegn om tilskot ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap

Post

Nemning

Samla ramme

1427

Direktoratet for naturforvaltning

30

Statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde

55,00 mill. kroner

32

Statlege tileigningar, fylkesvise verneplanar

10,30 mill. kroner

34

Statlege tileigningar, nasjonalparkar

350,00 mill. kroner

35

Statlege tileigningar, nytt skogvern

140,00 mill. kroner

76

Nasjonalparksenter og andre naturinformasjonssenter

2,00 mill. kroner

79

Kompensasjon ved flytting av oppdrettsanlegg,

6,75 mill. kroner

1429

Riksantikvaren

72

Vern og sikring av freda og verneverdige kulturminne og kulturmiljø

35,00 mill. kroner

73

Brannsikring og beredskapstiltak

2,00 mill. kroner

74

Fartøyvern

12,00 mill. kroner

VIII

Fullmakt til å inngå forpliktingar

Stortinget samtykkjer i at Miljøverndepartementet i 2012 kan ta på seg forpliktingar for framtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsegn om tilskot ut over gitt løyving under kap. 1441 Klima- og forureiningsdirektoratet, post 39 Oppryddingstiltak, men slik at samla ramme for nye forpliktingar og gammalt ansvar ikkje overstig 25 mill. kroner.