2 Oversiktstabeller for budsjettet

2.1 Utgifter

Utgifter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012 Pst. endr. 11/12

Administrasjon

900

Nærings- og handelsdepartementet

253 881

266 170

288 788

8,5

Sum kategori 17.00 253 881 266 170 288 788 8,5

Infrastruktur og rammebetingelser

901

Styret for det industrielle rettsvern

212 923

207 500

216 200

4,2

902

Justervesenet

97 882

102 200

106 900

4,6

903

Norsk akkreditering

33 992

32 900

34 200

4,0

904

Brønnøysundregistrene

621 606

496 000

478 400

-3,5

905

Norges geologiske undersøkelse

210 122

220 750

240 500

8,9

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

18 477

57 300

88 700

54,8

907

Sjøfartsdirektoratet

323 012

310 700

-100,0

908

Skipsregistrene

18 514

18 600

-100,0

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

1 519 207

1 646 600

1 600 000

-2,8

910

Sjøfartsdirektoratet

332 050

913

Standardisering

30 500

28 000

28 000

0,0

Sum kategori 17.10 3 086 235 3 120 550 3 124 950 0,1

Forskning, innovasjon og internasjonalisering

920

Norges forskningsråd

1 327 000

1 337 000

1 360 000

1,7

922

Romvirksomhet

736 676

682 120

661 100

-3,1

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

40 853

40 000

35 000

-12,5

929

Norsk Designråd

36 000

36 000

36 800

2,2

934

Internasjonaliseringstiltak

391 773

436 000

462 000

6,0

937

Svalbard Reiseliv AS

2 100

2 100

2 100

0,0

2421

Innovasjon Norge

48 642 888

45 174 200

45 075 700

-0,2

2426

SIVA SF

302 700

193 600

99 500

-48,6

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

10 000

Sum kategori 17.20 51 489 990 47 901 020 47 732 200 -0,4

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap

14 783 700

10 700

25 700

140,2

953

Kings Bay AS

15 000

15 000

17 500

16,7

960

Raufoss ASA

12 386

8 200

Sum kategori 17.30

14 811 086

25 700

51 400

100,0

Sum utgifter

69 641 192

51 313 440

51 197 338

-0,2

Utgifter fordelt på postgrupper

         

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

01-29

Driftsutgifter

1 793 687

1 661 120

1 717 438

3,4

30-49

Investeringer

5 157

40 500

71 900

77,5

50-59

Overføringer til andre statsregnskaper

1 852 150

1 875 700

1 643 400

-12,4

70-89

Overføringer til andre

4 076 446

3 881 120

4 109 600

5,9

90-99

Lånetransaksjoner

61 913 752

43 855 000

43 655 000

-0,5

Sum under departementet

69 641 192

51 313 440

51 197 338

-0,2

2.2 Inntekter

Inntekter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

Ordinære inntekter

3900

Nærings- og handelsdepartementet

8 185

120

105

-12,5

3901

Styret for det industrielle rettsvern

192 167

46 900

52 700

12,4

3902

Justervesenet

61 393

68 562

71 000

3,6

3903

Norsk akkreditering

29 165

26 700

27 500

3,0

3904

Brønnøysundregistrene

502 909

480 300

495 200

3,1

3905

Norges geologiske undersøkelse

85 552

69 400

71 500

3,0

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

3 377

700

700

0,0

3907

Sjøfartsdirektoratet

195 936

190 300

-100,0

3908

Skipsregistrene

13 676

16 000

-100,0

3910

Sjøfartsdirektoratet

203 600

3950

Forvaltning av statlig eierskap

167 059

10 000

25 000

150,0

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

23 770

15 500

11 112

-28,3

5325

Innovasjon Norge

46 192 980

43 309 000

42 094 200

-2,8

5326

SIVA SF

85 892

160 900

61 600

-61,7

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

494 800

211 800

18 600

-91,2

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

134 700

140 000

3,9

Sum ordniære inntekter 48 056 861 44 740 882 43 272 817 -3,3

Renter og utbytte med mer

5613

Renter fra SIVA SF

37 123

36 600

29 500

-19,4

5614

Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt

742

100

100

0,0

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

382 342

521 000

510 000

-2,1

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

4 857 973

9 946 200

13 180 453

32,5

Sum renter og utbytte med mer

5 278 180

10 503 900

13 720 053

30,6

Sum inntekter

53 335 041

55 244 782

56 992 870

3,2