11 Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter – Norsk Romsenter

Innledning

Det er i tilknyting til budsjettproposisjonen for 2012 utarbeidet tre standardtabeller med følgende nøkkeltall for Norsk Romsenter:

Tabell 1 Utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise virksomhetenes brutto utgifter og inntekter basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter samme prinsipper som gjelder for de bruttobudsjetterte virksomhetene.

Tabell 2 Inntekter etter inntektskilde: De fleste nettobudsjetterte virksomheter har flere inntektskilder og formålet med tabellen er å gi en oversikt over de ulike inntektskildene.

Tabell 3 Virksomhetens kontantbeholdning pr. 31. desember med spesifikasjon av de formål kontantbeholdningene skal benyttes til: Formålet med tabellen er å vise de totale overføringer til neste budsjettår og sammensetningen av overføringene.

Tabeller med kommentarer (alle beløp i 1 000 kroner)

Utgifter og inntekter etter art

Utgiftsart

2008

2009

2010

2011

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

20 695

26 927

28 505

29 400

Varer og tjenester

50 755

44 303

71 121

44 200

Sum driftsutgifter

71 450

71 230

99 626

73 600

Investeringsutgifter

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

742

178

659

650

Sum utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

742

178

659

650

Overføringer fra virksomheten

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

0

0

0

0

Utbetalinger til andre virksomheter

420 649

479 257

571 117

649 190

Sum overføringer fra virksomheten

420 649

479 257

571 117

649 190

Finansielle aktiviteter

Andre finansielle utgifter

0

0

20

20

Sum finansielle aktiviteter

0

0

20

20

Sum utgifter

492 841

550 665

671 422

723 460

Inntektsart

2008

2009

2010

2011

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

0

0

0

0

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

0

0

0

0

Refusjoner

0

0

149

0

Andre driftsinntekter

47 471

55 951

59 869

37 500

Sum driftsinntekter

47 471

55 951

60 018

37 500

Inntekter fra investeringer

Salg av varige driftsmidler

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringer til virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger

451 354

508 883

610 300

682 120

Andre innbetalinger

0

0

0

0

Sum overføringer til virksomheten

451 354

508 883

610 300

682 120

Finansielle aktiviteter

Innbetaling ved salg av aksjer og andeler

0

0

0

Andre finansielle innbetalinger (f.eks. innbetaling av rente)

65

6

2

10

Sum finansielle aktiviteter

65

6

2

10

Sum inntekter

498 890

564 840

670 320

719 630

Netto endring i kontantbeholdning

6 049

14 175

-1 102

-3 830

Inntekter etter inntektskilde

Inntektstype

2008

2009

2010

2011

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet

451 354

501 258

610 300

682 120

Bevilgninger fra andre departement

500

7 625

9 170

5 600

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

0

0

0

0

Tildelinger fra Norges forskningsråd

0

0

0

0

Sum bevilgninger til statsoppdraget

451 854

508 883

619 470

687 720

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

400

0

0

0

Bidrag fra private

1 200

1 200

1 200

1 200

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

9 317

10 654

9 872

1 200

Sum bidrag

10 917

11 854

11 072

12 200

Oppdragsinntekter m.v.

Oppdrag fra statlige virksomheter

0

0

0

0

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

0

0

0

0

Oppdrag fra private

0

0

500

500

Andre inntekter og tidsavgrensninger

36 119

44 103

39 278

19 210

Sum oppdragsinntekter m.v.

36 119

44 103

39 778

19 710

Sum inntekter

498 890

564 840

670 320

719 630

Kommentarer til tabell 2

  • Bidrag fra private er betaling fra Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) i forbindelse med datarettigheter til Radarsat-programmet. Beløpet trekkes i fra den statlige bevilgningen til Radarsat-programmet.

  • Tilskudd fra internasjonale organisasjoner er overføring fra den europeiske romorganisasjonen ESA, som bidrag til EASP-programmet på Andøya Rakettskytefelt. Beløpet knytter seg til Frankrikes, Tysklands og Sveits’ del av programmet.

  • Andre inntekter og tidsavgrensninger er inntekter fra avtaler Norsk Romsenter har med NASA og ESA om å levere tjenester til NPP-programmet og Hinode-progammet, samt kommunikasjonstjenester til NASA og NOAA via fibersambandet til Svalbard. Disse inntektene motsvares av nærmest identiske utgiftsposter, og eventuelle forskjeller skyldes valutaeffekt.

Virksomhetens kontantbeholdninger pr. 31. desember

Balansedag 31. desember

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

Endring fra 2009 til 2010

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank

33 062

47 237

46 135

-1 102

Beholdning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbeholdninger

0

0

0

0

Sum kontanter og kontantekvivalenter

33 062

47 237

46 135

-1 102

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

Feriepenger m.v.

1 732

1 857

2 127

270

Skattetrekk og offentlige avgifter

1 985

2 086

2 164

78

Gjeld til leverandører

4 853

709

1 646

937

Gjeld til oppdragsgivere

0

0

0

0

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

-8 338

-1 345

-5 187

-3 842

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

232

3 307

750

-2 557

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i framtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

0

0

0

0

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

2 663

4 263

1 253

-3 010

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

18 084

19 526

23 567

4 041

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål

3 559

5 009

4 735

-274

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

0

1 674

2 568

894

Sum avsetninger til planlagte tiltak i framtidige budsjettår

24 306

30 472

32 123

1 651

Andre avsetninger

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

0

0

0

0

Fri virksomhetskapital

6 914

12 279

13 262

983

Sum andre avsetninger

6 914

12 279

13 262

983

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler

1 610

1 179

0

-1 179

Annen langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

1 610

1 179

0

-1 179

Sum netto gjeld og forpliktelser

33 062

47 237

46 135

-1 102

Kommentarer til tabell 3

  • Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet dreier seg om valutaeffekt som rettes opp i påfølgende budsjettår.

  • Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet er prosjekter som finansieres over nasjonale følgeprogrammer som ennå ikke er utbetalt.

  • Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål er midler til medfinansiering av følgeprogrammer fra andre organisasjoner, hvor midlene ikke er satt i ansvar.