2 Oversikt over budsjettforslaget

Utgifter fordelt på kapitler

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

Administrasjon

1800

Olje- og energidepartementet

192 960

200 320

239 620

19,6

Sum kategori 18.00

192 960

200 320

239 620

19,6

Petroleum

1810

Oljedirektoratet

337 196

325 600

456 200

40,1

Sum kategori 18.10

337 196

325 600

456 200

40,1

Energi og vannressurser

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

718 660

716 000

800 250

11,8

2490

NVE Anlegg

7 589

3 000

2 000

-33,3

Sum kategori 18.20

726 249

719 000

802 250

11,6

Energiomlegging

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

6 061 571

1 064 500

1 058 500

-0,6

Sum kategori 18.25

6 061 571

1 064 500

1 058 500

-0,6

Teknologi og internasjonalisering

1830

Forskning

830 592

763 650

758 950

-0,6

1832

Internasjonalisering

26 150

23 700

23 700

0,0

1833

CO 2 -håndtering

2 137 609

2 592 800

2 843 800

9,7

Sum kategori 18.30

2 994 351

3 380 150

3 626 450

7,3

Statlig petroleumsvirksomhet

1870

Petoro AS

260 000

264 000

281 200

6,5

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

20 064 069

25 000 000

25 000 000

0,0

2442

Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

82 097

10 600

2 300

-78,3

Sum kategori 18.70

20 406 166

25 274 600

25 283 500

0,0

Sum utgifter

30 718 493

30 964 170

31 466 520

1,6

Inntekter fordelt på kapitler

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

Administrasjon

4800

Olje- og energidepartementet

6 810

2 545

2 770

8,8

Sum kategori 18.00

6 810

2 545

2 770

8,8

Petroleum

4810

Oljedirektoratet

123 344

86 800

100 800

16,1

Sum kategori 18.10

123 344

86 800

100 800

16,1

Energi og vannressurser

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

139 029

144 000

150 500

4,5

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

140 500

144 900

149 400

3,1

5490

NVE Anlegg

2 010

1 500

500

-66,7

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

603

6 500

-100,0

Sum kategori 18.20

282 142

296 900

300 400

1,2

Energiomlegging

4825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

795 051

996 000

996 000

0,0

Sum kategori 18.25

795 051

996 000

996 000

0,0

Teknologi og internasjonalisering

4833

CO 2 -håndtering

100 858

91 800

804 800

776,7

Sum kategori 18.30

100 858

91 800

804 800

776,7

Statsforetak

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

132 000

461 000

93 000

-79,8

Sum kategori 18.60

132 000

461 000

93 000

-79,8

Statlig petroleumsvirksomhet

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

123 241 859

126 300 000

135 600 000

7,4

5685

Aksjer i Statoil ASA

12 818 361

12 818 000

13 353 000

4,2

Sum kategori 18.70

136 060 220

139 118 000

148 953 000

7,1

Sum inntekter

137 500 425

141 053 045

151 250 770

7,2

2.1 Bruk av stikkordet «kan overføres»

Under Olje- og energidepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30-49

       

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2011

Forslag 2012

1800

21

Spesielle driftsutgifter

11 388

67 921

1800

72

Tilskudd til olje- og energiformål

7 000

1810

21

Spesielle driftsutgifter

15 042

220 100

1820

21

Spesielle driftsutgifter

4 472

71 500

1820

22

Flom- og skredforebygging

42 555

100 300

1820

60

Tilskudd til skredforebygging

14 000

1820

70

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak

15 300

1820

71

Tilskudd til strømforsyning

34 000

1820

72

Tilskudd til skredforebygging

32 000

1820

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

120 000

1825

21

Spesielle driftsutgifter

15 115

42 500

1825

70

Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger

37 000

1830

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling

3 695

28 000

1830

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak

105

12 950

1832

70

Internasjonalisering

420

23 700

1833

21

Spesielle driftsutgifter

60 000

996 000

1833

22

CO 2 -håndtering, internasjonalt

35 301

2 000

1833

71

Forskningstjenester, TCM DA

1 088 000

1833

72

Lån, TCM DA

724 594

577 000

1833

73

Tilskudd, CO 2 -håndtering internasjonalt

8 000

2442

21

Spesielle driftsutgifter

4 000

2 300

Stikkordet «kan overføres» benyttes fordi utbetaling på en inngått avtale eller tilsagn om tilskudd i 2012 helt eller delvis kan foretas i 2013 eller senere budsjettår for å sikre at alle vilkår i avtalen eller tilsagnet er oppfylt før utbetaling finner sted.

Når det gjelder kap. 1820, post 22, post 60, post 72 og kap. 1833, post 72 kan bruk av stikkordet i tillegg begrunnes ut fra at bevilgningen gjelder bygg, anlegg og materiell.