Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2012, kapitlene 1800–1870, 2440, 2442, 2490, 4800–4833, 5440, 5490, 5680 og 5685

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

1800

Olje- og energidepartementet

01

Driftsutgifter

154 499 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 72

67 921 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

10 200 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål , kan overføres, kan nyttes under post 21

7 000 000

239 620 000

Sum Administrasjon

239 620 000

Petroleum

1810

Oljedirektoratet

01

Driftsutgifter

232 100 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

220 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

4 000 000

456 200 000

Sum Petroleum

456 200 000

Energi og vannressurser

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

01

Driftsutgifter

441 150 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

71 500 000

22

Flom- og skredforebygging , kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

100 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

6 000 000

60

Tilskudd til skredforebygging , kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

14 000 000

70

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak , kan overføres

15 300 000

72

Tilskudd til skredforebygging , kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

32 000 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer , kan overføres

120 000 000

800 250 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

-56 000 000

2 Driftsutgifter

49 500 000

3 Avskrivninger

5 400 000

4 Renter av statens kapital

1 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

2 000 000

2 000 000

Sum Energi og vannressurser

802 250 000

Energiomlegging

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

42 500 000

50

Overføring til Energifondet

1 016 000 000

1 058 500 000

Sum Energiomlegging

1 058 500 000

Teknologi og internasjonalisering

1830

Forskning

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling , kan overføres

28 000 000

50

Norges forskningsråd

718 000 000

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak , kan overføres

12 950 000

758 950 000

1832

Internasjonalisering

70

Internasjonalisering , kan overføres

23 700 000

23 700 000

1833

CO 2 -håndtering

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

996 000 000

22

CO 2 -håndtering, internasjonalt , kan overføres, kan nyttes under post 73

2 000 000

50

Overføring til fond for CLIMIT

80 800 000

70

Administrasjon, Gassnova SF

92 000 000

71

Forskningstjenester, TCM DA , kan overføres

1 088 000 000

72

Lån, TCM DA , kan overføres

577 000 000

73

Tilskudd, CO 2 -håndtering internasjonalt , kan overføres, kan nyttes under post 22

8 000 000

2 843 800 000

Sum Teknologi og internasjonalisering

3 626 450 000

Statlig petroleumsvirksomhet

1870

Petoro AS

70

Administrasjon

281 200 000

281 200 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirks omheten

30

Investeringer

25 000 000 000

25 000 000 000

2442

Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

2 300 000

2 300 000

Sum Statlig petroleumsvirksomhet

25 283 500 000

Sum departementets utgifter

31 466 520 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Ordinære inntekter

4800

Olje- og energidepartementet

03

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

1 520 000

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 250 000

2 770 000

4810

Oljedirektoratet

01

Gebyrinntekter

23 700 000

02

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

66 400 000

03

Refusjon av tilsynsutgifter

10 700 000

100 800 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

01

Gebyrinntekter

65 000 000

02

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

71 500 000

40

Flom- og skredforebygging

14 000 000

150 500 000

4825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

85

Fondsavkastning

996 000 000

996 000 000

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

50

Overføring fra fondet

149 400 000

149 400 000

4833

CO 2 -håndtering

80

Renter, TCM DA

101 000 000

85

Fondsavkastning

91 800 000

86

Avdrag, TCM DA

612 000 000

804 800 000

5490

NVE Anlegg

01

Salg av utstyr mv.

500 000

500 000

Sum Ordinære inntekter

2 204 770 000

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

169 500 000 000

2 Driftsutgifter

-31 600 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 300 000 000

4 Avskrivninger

-17 300 000 000

5 Renter av statens kapital

-6 900 000 000

111 400 000 000

30

Avskrivninger

17 300 000 000

80

Renter av statens kapital

6 900 000 000

135 600 000 000

Sum Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

135 600 000 000

Renter og utbytte mv.

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

93 000 000

93 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

13 353 000 000

13 353 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

13 446 000 000

Sum departementets inntekter

151 250 770 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2012 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1800 post 21

kap. 4800 post 03

kap. 1810 post 21

kap. 4810 post 02

kap. 1820 post 21

kap. 4820 post 02

kap. 1820 post 22

kap. 4820 post 40

kap. 2490 post 45

kap. 5490 post 01

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2012 kan overskride bevilgningen under kap. 1810 Oljedirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 100 mill. kroner mot tilsvarende inntekt under kap. 4810 Oljedirektoratet, post 04 Salg av undersøkelsesmateriale.

IV

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kongen i 2012 kan:

 1. overskride bevilgningen under kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorar og utgifter til faglig bistand ved statlig kjøp/salg av aksjeposter, rådgivning samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i Statoil ASA.

 2. godkjenne utøvelse av statens forkjøpsrett ved overdragelser av andeler i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel og overskride bevilgningen med inntil 5 mrd. kroner under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

V

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2012 kan:

 1. utgiftsføre uten bevilgning tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen under kap. 2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen, post 70 Tilskudd.

 2. utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpipe Oil AS på inntil 25 mill. kroner under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2012 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt udekket ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

50

Overføring til Energifondet

400,0 mill. kroner

1830

Forskning

50

Norges forskningsråd

33,0 mill. kroner

VII

Fullmakt til å inngå forpliktelser ut over gitt bevilgning

 1. Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2012 kan pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

  Kap

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1800

  Olje- og energidepartementet

  21

  Spesielle driftsutgifter

  7,0 mill. kroner

  1810

  Oljedirektoratet

  21

  Spesielle driftsutgifter

  80,0 mill. kroner

  1820

  Norges vassdrags- og energidirektorat

  22

  Flom- og skredforebygging

  50,0 mill. kroner

  60

  Tilskudd til skredforebygging

  10,0 mill. kroner

  72

  Tilskudd til skredforebygging

  20,0 mill. kroner

  1830

  Forskning

  22

  Forvaltningsrettet forskning og utvikling

  10,0 mill. kroner

  1833

  CO 2 -håndtering

  70

  Administrasjon, Gassnova SF

  20,0 mill. kroner

  1870

  Petoro AS

  70

  Administrasjon

  35,0 mill. kroner

 2. Olje- og energidepartementet i 2012 kan pådra staten forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 1833 CO 2 -håndtering, post 21 Spesielle driftsutgifter, knyttet til skadeløserklæring i avtaler som berører planlegging og forberedelse av fullskala CO 2 -håndtering på Mongstad.

VIII

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2012 kan gi Gassco AS garanti innenfor en samlet ramme på inntil 1 mrd. kroner for skader og tap ved mottaksterminalene på kontinentet som har oppstått som følge av forsettelige handlinger hos ledende personell i Gassco AS.

IX

Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2012 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, knyttet til:

 1. løpende forretningsvirksomhet i interessentskapene, samt deltakelse i annen virksomhet som har tilknytning til leting og utvinning av petroleum.

 2. avsetning av statens petroleum etter avsetningsinstruksen gitt Statoil ASA.

X

Utbyggingsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Kongen i 2012 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, hvor øvre grense for SDØE sin forholdsmessige andel for det enkelte prosjekt/fase utgjør 5 mrd. kroner knyttet til deltakelse i:

 1. utbyggingsprosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel.

 2. utviklingsprosjekter under Gassled.

XI

Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2012 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten knyttet til kontraktsmessige forpliktelser i fasen før plan for utbygging og drift er godkjent eller før tillatelse til anlegg og drift er gitt, herunder forpliktelser knyttet til en pre-interessentskapsfase.

XII

Forpliktelser knyttet til petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel

Stortinget samtykker i at Kongen i 2012 ved eventuell norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel, kan:

 1. pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten innenfor en total økonomisk ramme på 1,5 mrd. kroner, herunder yte innskuddskapital, lån og stille garantier.

 2. etablere en ny organisatorisk enhet, eiet av den norske stat, som direkte eller indirekte skal eie eierandeler i rettighetshaverselskaper i Island.

Andre fullmakter

XIII

Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel

Stortinget samtykker i at Kongen i 2012 kan godkjenne prosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel under følgende forutsetninger:

 1. Prosjektet må ikke ha prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

 2. Øvre grense for de samlede investeringer per prosjekt utgjør 10 mrd. kroner.

 3. Hvert enkelt prosjekt må vise akseptabel samfunnsøkonomisk lønnsomhet og være rimelig robust mot endringer i prisutviklingen for olje og naturgass.

XIV

Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2012 kan godkjenne overføring av eiendomsrett fra en rettighetshavergruppe hvor Petoro AS som forvalter av SDØE er en av rettighetshaverne, til en annen rettighetshaver-gruppe. Det forutsettes at Petoro AS som forvalter av SDØE er sikret tilstrekkelig bruksrett. Denne fullmakt vil gjelde for de prosjekter hvor Kongen har fått fullmakt til å godkjenne plan for utbygging/anlegg og drift, samt ved mindre endringer for prosjekter hvor plan for utbygging/anlegg og drift allerede er godkjent. Fullmakten gis under forutsetning av at overføring av eiendomsrett ikke har prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

XV

Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2012 kan godkjenne overdragelse av andeler for Petoro AS som forvalter av SDØE i utvinningstillatelser der det antas at samlede utvinnbare ressurser i forekomstene er mindre enn 10 mill. tonn oljeekvivalenter.

XVI

Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2012 i tråd med forutsetningene i St.prp. nr. 41 (2003-2004) kan godkjenne at Petoro AS kan delta i:

 1. overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltakerandeler i interessentskap hvor en rettighetshaver velger å tre ut av interessentskapet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

 2. forenklet samordning av utvinningstillatelser med SDØE-andeler.

 3. ny/endret plan for utbygging og drift av forekomster innenfor et samordnet område med SDØE-deltakelse.

 4. overdragelse av deltakerandeler for å oppnå fortsatt harmonisering av deltakerandeler i utvinningstillatelser som er samordnet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

XVII

Overdragelse av andeler i rørledninger til Gassled

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2012 kan godkjenne nødvendige transaksjoner for overdragelse av andeler for Petoro AS som forvalter av SDØE for å innlemme rørledninger med SDØE-andel i Gassled. Statens andel i Gassled skal justeres for å gjenspeile innlemmelsen.

XVIII

Opphevelse av generalforsamlingsklausulen

Stortinget samtykker i at generalforsamlingsklausulen skal kunne oppheves for gitte tillatelser og erstattes av en vetorett i tråd med konsesjonsdirektivet og petroleumsforskriftens § 12, dersom rettighetshaverne skulle ønske dette. Olje- og energidepartementet skal i så fall godkjenne dette i hvert enkelt tilfelle.

XIX

Lån til TCM DA

Stortinget samtykker i at lån til TCM DA aktiveres i statens kapitalregnskap.