Vedlegg 1 Den finansielle utviklingen i Konsesjonsavgiftsfondet

Tabell 1.1 Oversikt over den finansielle utviklingen i Konsesjonsavgiftsfondet

(i 1000 kr)

Fondskapital per 1.1.2010

53 154

Innbetalte konsesjonsavgifter

93 524

Motregning av renter

-2 292

Renter

1 242

Overført til statsbudsjettet

-140 500

Endring i fondskapitalen

-48 026

Fondskapital per 1.1.2011

5 128

Innbetalte konsesjonsavgifter for 2010

55 480

Budsjetterte konsesjonsavgifter for 2011

139 550

Beregnede renter

1 300

Overføring til statsbudsjettet

-144 900

Beregnet endring i fondskapitalen

51 430

Beregnet fondskapital per 1.1.2012

56 558

Budsjetterte konsesjonsavgifter for 2012

140 600

Beregnede renter

1 500

Forslag til overføring til statsbudsjettet

-144 900

Beregnet endring i fondskapitalen

-2 800

Beregnet fondskapital per 1.1.2013

53 758

I følge Konsesjonsavgiftsfondets vedtekter § 6-7 skal minimum 20 mill. kroner til enhver tid være plassert i statskassen som en sikring mot uforutsette hendelser. Det kan lånes ut inntil 25 mill. kroner til finansiering av tiltak som vedkommende kommune setter i verk og som i tillegg har sammenheng med kraftutbygging eller vassdragsregulering i kommunen.