Vedlegg 2 Lederes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak under Olje- og energidepartementet

Statnett SF

I 2010 hadde Statnett utgifter på kr 4 437 588 til godtgjørelse av daglig leder. Disse fordelte seg på kr 2 150 200 i lønn, kr 155 379 i andre godtgjørelser og kr 2 132 009 i pensjonskostnad. Statnett har ikke avtaler om bonus, utdeling av overskudd, opsjoner eller lignende for daglig leder.

Daglig leder har ordinær pensjonsalder ved fylte 65 år. Fra fylte 65 år utgjør full årlig alderspensjon 66 pst. av pensjonsgrunnlaget.

Enova SF

Administrerende direktør i Enova SF mottok i 2010 lønn og godtgjørelse på kr 1 376 735. Årlige pensjonsforpliktelser (medlemskap i Statens pensjonskasse), dekket av Enova, utgjør kr 96 528. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder.

Gassnova SF

Administrerende direktør i Gassnova SF mottok godtgjørelse på kr 1 813 574 i 2010. Dette fordelte seg på kr 1 692 563 i lønn og kr 121 011 i andre godtgjørelser. Årlig pensjonsforpliktelse (medlemsskap i Statens pensjonskasse), dekket av Gassnova, utgjør kr 156 304. Foretakets administrerende direktør har avtalt rett til sluttvederlag på tolv måneder utover oppsigelsestiden dersom han fratrer sin stilling. Etter fylte 62 år kan administrerende direktør anmode styret om endret arbeidsinstruks i foretaket med opprettholdelse av avtalens lønnsvilkår.

Petoro AS

Administrerende direktør i Petoro AS mottok i 2010 lønn på kr 3 309 000. I tillegg mottok han annen godtgjørelse på til sammen kr 117 000. Kostnadsførte pensjonsforpliktelser for 2010 var kr 2 641 000. Administrerende direktør når pensjonsalder ved fylte 62 år. Pensjonen utgjør 66 pst. av pensjonsgrunnlaget. Utbetalinger fra Folketrygden og utbetalinger fra andre pensjonsordninger hvor pensjonsrettigheter er opptjent før tiltredelse i Petoro AS kommer til fradrag. Han kan gå av med pensjon ved fylte 60 år mot å stå til disposisjon for selskapet til fylte 62 år med inntil 25 pst. av full arbeidstid. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder. Han har ingen avtale om etterlønn.

Gassco AS

Administrerende direktør i Gassco AS mottok i 2010 lønn på kr 2 564 000. Han har rett på rentefritt billån på kr 700 000, samt fast kjøregodtgjørelse på kr 110 000 per år. Administrerende direktør har en bonusordning som kan gi inntil 15 pst. av grunnlønn i bonus. Bonus og annen godtgjørelse var på kr 457 000 i 2010. Årlige pensjonsforpliktelser utgjorde i 2010 kr 1 838 000.

Administrerende direktør når pensjonsalder ved fylte 62 år og pensjonen utgjør 66 pst. av pensjonsgrunnlaget. Gjensidig oppsigelsestid er seks måneder. Han har ingen avtale om etterlønn.