2 Oversiktstabellar for budsjettforslaget

Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet

186 385

187 400

199 600

6,5

1301

Forskning og utvikling mv.

283 377

241 100

247 900

2,8

Sum kategori 21.10 469 762 428 500 447 500 4,4

Luftfartsformål

1310

Flytransport

648 543

692 600

705 600

1,9

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

80 328

26 600

27 400

3,0

1313

Luftfartstilsynet

186 708

179 600

183 900

2,4

1314

Statens havarikommisjon for transport

56 400

59 000

60 600

2,7

Sum kategori 21.20 971 979 957 800 977 500 2,1

Vegformål

1320

Statens vegvesen

14 968 989

15 084 900

16 255 200

7,8

Sum kategori 21.30 14 968 989 15 084 900 16 255 200 7,8

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak

702 403

825 300

1 231 600

49,2

Sum kategori 21.40 702 403 825 300 1 231 600 49,2

Jernbaneformål

1350

Jernbaneverket

9 278 148

9 266 400

9 948 200

7,4

1351

Persontransport med tog

1 694 548

2 220 100

2 516 700

13,4

1354

Statens jernbanetilsyn

46 051

51 600

75 600

46,5

Sum kategori 21.50

11 018 747

11 538 100

12 540 500

8,7

Sum programområde 21 28 131 880 28 834 600 31 452 300 9,1

Post og telekommunikasjoner

1370

Posttjenester

497 000

345 000

89 000

-74,2

1380

Post- og teletilsynet

200 049

208 200

208 800

0,3

Sum kategori 22.10

697 049

553 200

297 800

-46,2

Sum programområde 22

697 049

553 200

297 800

-46,2

Sum utgifter

28 828 929

29 387 800

31 750 100

8,0

Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

Administrasjon m.m.

4300

Samferdselsdepartementet

4 741

2 100

2 200

4,8

Sum kategori 21.10 4 741 2 100 2 200 4,8

Luftfartsformål

4312

Oslo Lufthavn AS

444 400

444 400

0,0

4313

Luftfartstilsynet

125 424

126 800

133 500

5,3

4314

Statens havarikommisjon for transport

101

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

230 571

236 800

201 800

-14,8

5622

Aksjer i Avinor AS

315 000

502 000

59,4

Sum kategori 21.20 356 096 1 123 000 1 281 700 14,1

Vegformål

4320

Statens vegvesen

637 762

474 400

489 000

3,1

4322

Svinesundsforbindelsen AS

20 500

41 000

20 000

-51,2

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

34 870

34 000

33 000

-2,9

Sum kategori 21.30 693 132 549 400 542 000 -1,3

Jernbaneformål

4350

Jernbaneverket

688 204

599 000

630 800

5,3

4354

Statens jernbanetilsyn

416

14 500

5611

Aksjer i NSB AS

172 000

53 000

76 000

43,4

5623

Aksjer i Baneservice AS

20 378

18 000

5 300

-70,6

Sum kategori 21.50

880 998

670 000

726 600

8,4

Sum programområde 21

1 934 967

2 344 500

2 552 500

8,9

Post og telekommunikasjoner

4370

Posttjenester

317 530

4380

Post- og teletilsynet

164 871

172 100

171 800

-0,2

5618

Aksjer i Posten Norge AS

156 000

Sum kategori 22.10

482 401

172 100

327 800

90,5

Sum programområde 22

482 401

172 100

327 800

90,5

Sum inntekter

2 417 368

2 516 600

2 880 300

14,5