3 Diverse tabellar

Bruk av stikkordet «kan overførast» på andre postar enn postgruppe 30–49

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2011

Forslag 2012

1301

50

Samferdselsforsking

7 413

155 500

1301

72

Tilskot til miljøvenleg transport, Transnova-prosjektet

70 443

74 800

1310

70

Kjøp av innanlandske flyruter

8 085

705 600

1311

71

Tilskot til ikkje-statlege flyplassar

10 528

27 400

1320

23

Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og køyretøytilsyn m.m.

0

7 587 400

1320

29

Vederlag til OPS-prosjekt

31 087

434 000

1320

62

Tilskot til rassikring på fylkesvegnettet

239 000

538 400

1320

72

Kjøp av riksvegferjetenester

0

491 900

1330

60

Særskilt tilskot til kollektivtransport

119 677

493 100

1350

23

Drift og vedlikehald

0

5 185 600

1350

25

Drift og vedlikehald av Gardermobanen

0

92 000

1351

70

Kjøp av persontransport med tog

63 862

2 516 700

1380

70

Tilskot til teletryggleik og -beredskap

0

27 000

For fleire av postane kan ein forklare stikkordet med at prosjekt/tiltak som får tilskot frå løyvinga over den einskilde posten, kan gå over fleire år. Tilskot blir i hovudsak utbetalt etter framdrift, og sluttutbetaling vil ikkje finne stad før prosjektet er gjennomført. For kap. 1310, post 70, kan stikkordet forklarast med at endringar i rammevilkår som gir grunnlag for nye forhandlingar, og kostnadsendringar som følgje av nye kontraktar, gjer at det kan vere vanskeleg å budsjettere utbetalingane presist for det einskilde året. Løyvinga på kap. 1311, post 71, kan overførast fordi delar av tilskotet blir utbetalt på etterskot.

For 20-postane på kap. 1320 og 1350 er årsaka til stikkordet m.a. at dei blir nytta til tiltak som går ut over budsjettåret og/eller materiellinnkjøpa. Innafor budsjetta til Statens vegvesen og Jernbaneverket er det dessutan i stor grad mogleg å omdisponere midlar mellom dei ulike postane.

Ein del av løyvinga på kap. 1351, post 70, gjeld resultatavhengig tilskot/bonusutbetaling som blir utbetalt etterskotsvis, noko som ikkje alltid skjer i budsjettåret.

Endringar i budsjettet på utgiftskapittel etter saldert budsjett 2011

(i 1000 kr)

Kap.

Post

Prop. S

Innst. S

Saldert budsjett 2011

Endring

Revidert budsjett

1300

01

120

420

128 000

3 000

131 000

1300

70

120

420

26 700

2 300

29 000

1320

29

120

420

443 000

30 000

473 000

1320

30

120

420

5 498 400

110 000

5 608 400

1320

61

120

420

103 800

-13 800

90 000

1320

72

120

420

446 400

20 000

466 400

1350

23

120

420

4 923 000

40 000

4 963 000

1380

01

120

420

167 300

-5 300

162 000

Endringar i budsjettet på inntektskapittel etter saldert budsjett 2011

(i 1000 kr)

Kap.

Post

Prop. S

Innst. S

Saldert budsjett 2011

Endring

Revidert budsjett

4380

01

120

420

162 100

-5 300

156 800

5611

85

120

420

53 000

93 500

146 500

5618

85

120

420

0

138 000

138 000

5622

85

120

420

315 000

189 000

504 000

5623

85

120

420

18 000

-15 800

2 200