Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2012, kapitlene 1300–1380, 4300–4380, 5611, 5618–5619 og 5622–5624

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet

01

Driftsutgifter

135 200 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

30 700 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

31 100 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

2 600 000

199 600 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

17 600 000

50

Samferdselsforskning , kan overføres

155 500 000

72

Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet , kan overføres

74 800 000

247 900 000

Sum Administrasjon m.m.

447 500 000

Luftfartsformål

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter , kan overføres, kan nyttes under kap. 1311, post 71

705 600 000

705 600 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser , kan overføres, kan nyttes under kap. 1310, post 70

27 400 000

27 400 000

1313

Luftfartstilsynet

01

Driftsutgifter

183 900 000

183 900 000

1314

Statens havarikommisjon for transport

01

Driftsutgifter

60 600 000

60 600 000

Sum Luftfartsformål

977 500 000

Vegformål

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m. , kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

7 587 400 000

26

Vegtilsyn

11 200 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter , kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

434 000 000

30

Riksveginvesteringer , kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

5 610 400 000

31

Rassikring , kan overføres, kan nyttes under post 30

536 900 000

35

Vegutbygging i Bjørvika , kan overføres

330 000 000

36

E16 over Filefjell , kan overføres

220 000 000

37

E6 vest for Alta , kan overføres

320 000 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

175 000 000

62

Tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet , kan overføres

538 400 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester , kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

491 900 000

16 255 200 000

Sum Vegformål

16 255 200 000

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport , kan overføres

493 100 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

738 500 000

1 231 600 000

Sum Særskilte transporttiltak

1 231 600 000

Jernbaneformål

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under post 30

5 185 600 000

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen , kan overføres

92 000 000

30

Investeringer i linjen , kan overføres, kan nyttes under post 23

4 395 600 000

31

Nytt dobbeltspor Oslo–Ski , kan overføres

275 000 000

9 948 200 000

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog , kan overføres

2 516 700 000

2 516 700 000

1354

Statens jernbanetilsyn

01

Driftsutgifter

56 900 000

21

Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg

18 700 000

75 600 000

Sum Jernbaneformål

12 540 500 000

Post og telekommunikasjoner

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester

89 000 000

89 000 000

1380

Post- og teletilsynet

01

Driftsutgifter

167 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

14 300 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap , kan overføres

27 000 000

208 800 000

Sum Post og telekommunikasjoner

297 800 000

Sum departementets utgifter

31 750 100 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Samferdselsdepartementet

4300

Samferdselsdepartementet

01

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 200 000

2 200 000

4312

Oslo Lufthavn AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

444 400 000

4313

Luftfartstilsynet

01

Gebyrinntekter

133 500 000

133 500 000

4320

Statens vegvesen

01

Salgsinntekter m.m.

161 300 000

02

Diverse gebyrer

296 900 000

03

Refusjoner fra forsikringsselskaper

30 800 000

489 000 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

20 000 000

20 000 000

4350

Jernbaneverket

01

Kjørevegsavgift

27 400 000

02

Salg av utstyr og tjenester mv.

239 200 000

06

Videresalg av elektrisitet til togdrift

272 200 000

07

Betaling for bruk av Gardermobanen

92 000 000

630 800 000

4354

Statens jernbanetilsyn

01

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg

14 500 000

14 500 000

4380

Post- og teletilsynet

01

Diverse gebyrer

161 800 000

51

Fra reguleringsfondet

10 000 000

171 800 000

Sum Samferdselsdepartementet

1 906 200 000

Renter og utbytte mv.

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

76 000 000

76 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

156 000 000

156 000 000

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

80

Renter

201 800 000

201 800 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

502 000 000

502 000 000

5623

Aksjer i Baneservice AS

85

Utbytte

5 300 000

5 300 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter

33 000 000

33 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

974 100 000

Sum departementets inntekter

2 880 300 000

Samferdselsdepartementets alminnelige fullmakter

Andre fullmakter

II

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

Luftfartsformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

III

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1313 post 01

kap. 4313 post 02

Vegformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

IV

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1320 postene 23, 30 og 72

kap. 4320 postene 01, 02 og 03

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 5 000 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

VI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan:

  1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1320 Statens vegvesen i Prop. 1 S (2011–2012) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

  2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 1 600 mill. kroner.

VII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 4 300 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 2 000 mill. kroner.

VIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 3 400 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 460 mill. kroner.

IX

Investeringsramme transporttiltak i fylkene

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan gi tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 000 mill. kroner over kap. 1320 Statens vegvesen, post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene.

Andre fullmakter

X

Forhåndsinnkreving av bompenger

Stortinget samtykker i at:

  1. bompengeselskapet får tillatelse til å forhåndsinnkreve bompenger til å finansiere videre planlegging og prosjektering av fv 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal. Viklårene framgår av denne proposisjonen.

  2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for innkrevingen.

Jernbaneformål

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

XI

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

Kap. 1350 postene 23 og 30

Kap. 4350 postene 01, 02 og 06

Kap. 1350 post 25

Kap. 4350 post 07

Kap. 1350 post 30

Kap. 4350 post 37

Kap. 1354 post 21

Kap. 4354 post 01

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XII

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1350

Jernbaneverket

23, 25 og 30

Drift, vedlikehold og investeringer

800 mill. kroner

XIII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan gi tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1350

Jernbaneverket

30

Investeringer i linjen

10 mill. kroner

XIV

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til jernbaneformål utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 200 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

XV

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan:

  1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1350 Jernbaneverket i Prop. 1 S (2011–2012) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

  2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjer og post 31 Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 400 mill. kroner.

XVI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold og post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 500 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 600 mill. kroner.

Andre fullmakter

XVII

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet, for det materiellet som inngår i statens rammeavtale med NSB AS, i 2012 kan:

  1. gi NSB AS en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 2 815 mill. kroner.

  2. gi NSB AS ytterligere restverdigaranti på oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 3 225 mill. kroner.

XVIII

Fullmakt til å inngå kontrakt om kjøp av persontransporttjenester med tog

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan inngå kontrakt med NSB AS om kjøp av persontransporttjenester med tog for perioden 2012–2017 innenfor en samlet økonomisk ramme på 15 420 mill. kroner målt i prisnivået for 2012 .

Post og telekommunikasjoner

Andre fullmakter

XIX

Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2012 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Post- og teletilsynets reguleringsfond.