1 Oversikt

1.1 Virkeområde

I denne proposisjonen fremmes forslag om utgifter og inntekter under programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner og programområde 01 Fellesadministrasjon.

1.2 Hovedoppgaver og organisering

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med underliggende virksomheter har blant annet ansvar for:

  • utvikling av den sentrale arbeidsgiverpolitikken

  • å samordne fornyingsarbeidet i offentlig sektor og den overordnede forvaltningspolitikken

  • å bidra til at fylkesmannen er et viktig redskap for iverksetting av statlig sektorpolitikk

  • helhet, kvalitet og kostnadseffektivitet på det administrative tjenesteområdet i departementsfellesskapet

  • å ivareta utforming og samordning av politikken overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene

  • gjennomføring av de sektorovergripende virkemidlene i konkurransepolitikken

  • strategi og politikkutforming for bruk av IKT i samfunnet og samordning av IKT-politikken

  • at det overordnede personvernarbeidet blir ivaretatt

  • at politikken innenfor det statlige bygge- og eiendomsområdet blir ivaretatt

  • den sentrale forvaltning av Den norske kirke

Nedenfor følger en oversikt som viser virksomheter innenfor Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets område.

Figur 1.1 Virksomheter innenfor Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets område i 2012.

Figur 1.1 Virksomheter innenfor Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets område i 2012.

1.3 Oversikt over budsjettforslaget for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Programområder under departementet

         

(i 1 000 kr)

 

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner

176 283

179 384

190 640

6,3

Programområde 01 Fellesadministrasjon

7 508 139

7 734 854

7 963 100

3,0

Sum Utgift

7 684 422

7 914 238

8 153 740

3,0

Programområde 01 Fellesadministrasjon

1 651 763

1 282 352

1 283 559

0,1

Sum Inntekt

1 651 763

1 282 352

1 283 559

0,1

Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner

Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner omfatter Kongehuset. Forslag til bevilgning for 2012 under programområdet utgjør 190,64 mill. kroner. Dette er en økning på 11,256 mill. kroner fra vedtatt budsjett 2011 og er i hovedsak knyttet opp mot økt bevilgning til vedlikeholdstiltak på Kongsseteren.

Programområde 01 Fellesadministrasjon

Programområde 01 Fellesadministrasjon omfatter administrasjon mv., fylkesmannsembetene, fellestjenester i regjeringskvartalet, partistøtte, samiske formål, nasjonale minoriteter, konkurransepolitikk, forvaltningsutvikling og IKT-politikk, personvern, bygge- og eiendomspolitikk og Den norske kirke. Forslag til bevilgning for 2012 under programområdet utgjør 7 963,1 mill. kroner. Dette er en økning på 228,246 mill. kroner fra vedtatt budsjett 2011 og skyldes i hovedsak merkostnader etter terroranslaget 22. juli.

Utgifter fordelt på postgrupper

         

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

01–23

Driftsutgifter

3 975 242

3 801 381

3 977 534

4,6

24–24

Driftsresultat

-528 456

-531 499

-433 999

-18,3

30–49

Nybygg, anlegg mv

2 602 655

3 210 834

3 208 039

-0,1

50–59

Overføringer til andre statsregnskap

379 522

399 023

418 956

5,0

60–69

Overføringer til kommuner

19 854

5 634

5 803

3,0

70–79

Overføringer til private

1 235 605

1 028 865

977 407

-5,0

Sum under departementet

7 684 422

7 914 238

8 153 740

3,0