4 Oversikt over forslaget til budsjett for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Utgifter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

153 040

155 444

165 919

6,7

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

23 243

23 940

24 721

3,3

Sum kategori 00.10

176 283

179 384

190 640

6,3

Sum programområde 00 176 283 179 384 190 640 6,3

Administrasjon mv.

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

318 076

250 474

230 917

-7,8

1502

Tilskudd til kompetanseutvikling

5 298

15 000

-100,0

1503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

136 460

136 462

144 693

6,0

1504

Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond

318 821

Sum kategori 01.00 778 655 401 936 375 610 -6,5

Fylkesmannsembetene

1510

Fylkesmannsembetene

1 522 614

1 468 384

1 513 337

3,1

Sum kategori 01.10 1 522 614 1 468 384 1 513 337 3,1

Fellestjenester i regjeringskvartalet m.m.

1520

Departementenes servicesenter

534 974

482 007

624 442

29,6

Sum kategori 01.20 534 974 482 007 624 442 29,6

Partistøtte

1530

Tilskudd til de politiske partier

346 757

358 755

366 160

2,1

Sum kategori 01.30 346 757 358 755 366 160 2,1

Samiske formål

1533

Sametinget

219 785

229 248

236 185

3,0

1534

Tilskudd til samiske formål

11 644

20 024

19 302

-3,6

1535

Gáldu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter

8 173

3 151

3 214

2,0

1536

Internasjonalt reindriftssenter

7 932

3 541

3 613

2,0

Sum kategori 01.33 247 534 255 964 262 314 2,5

Nasjonale minoriteter

1540

Nasjonale minoriteter

15 011

15 025

15 575

3,7

Sum kategori 01.40 15 011 15 025 15 575 3,7

Konkurransepolitikk

1550

Konkurransetilsynet

90 668

89 261

90 905

1,8

Sum kategori 01.50 90 668 89 261 90 905 1,8

Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

306 976

287 382

296 603

3,2

1561

IKT-politikk

26 685

25 969

26 506

2,1

1562

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

25 879

27 691

34 175

23,4

Sum kategori 01.60 359 540 341 042 357 284 4,8

Personvern

1570

Datatilsynet

32 862

32 051

35 014

9,2

1571

Personvernnemnda

1 318

1 742

1 773

1,8

Sum kategori 01.70 34 180 33 793 36 787 8,9

Bygge- og eiendomspolitikk

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

698 206

610 100

548 840

-10,0

1581

Eiendommer til kongelige formål

57 299

58 328

84 052

44,1

1582

Utvikling av Fornebuområdet

11 587

9 700

3 800

-60,8

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen

15 893

18 791

18,2

2445

Statsbygg

1 286 257

1 987 061

2 089 276

5,1

Sum kategori 01.80 2 053 349 2 681 082 2 744 759 2,4

Den norske kirke

1590

Kirkelig administrasjon

598 421

690 284

643 250

-6,8

1591

Presteskapet

871 314

864 298

879 857

1,8

1592

Nidaros domkirke m.m.

55 122

53 023

52 820

-0,4

Sum kategori 01.90

1 524 857

1 607 605

1 575 927

-2,0

Sum programområde 01

7 508 139

7 734 854

7 963 100

3,0

Sum utgifter

7 684 422

7 914 238

8 153 740

3,0

Inntekter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

Administrasjon mv.

4500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

3 119

Sum kategori 01.00 3 119

Fylkesmannsembetene

4510

Fylkesmannsembetene

278 264

159 558

164 504

3,1

Sum kategori 01.10 278 264 159 558 164 504 3,1

Fellestjenester i regjeringskvartalet m.m.

4520

Departementenes servicesenter

136 046

90 643

93 453

3,1

Sum kategori 01.20 136 046 90 643 93 453 3,1

Samiske formål

4533

Sametinget

4 649

3 593

2 535

-29,4

4535

Gáldu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter

4 539

4536

Internasjonalt reindriftssenter

3 978

Sum kategori 01.33 13 166 3 593 2 535 -29,4

Nasjonale minoriteter

4540

Nasjonale minoriteter

3 556

3 550

3 550

0,0

Sum kategori 01.40 3 556 3 550 3 550 0,0

Konkurransepolitikk

4550

Konkurransetilsynet

53 168

224

231

3,1

Sum kategori 01.50 53 168 224 231 3,1

Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

4560

Direktoratet for forvaltning og IKT

12 267

5 675

10 983

93,5

Sum kategori 01.60 12 267 5 675 10 983 93,5

Personvern

4570

Datatilsynet

1 107

Sum kategori 01.70 1 107

Bygge- og eiendomspolitikk

4581

Eiendommer til kongelige formål

17

139

143

2,9

4584

Eiendommer utenfor husleieordningen

2 850

2 938

3,1

5445

Statsbygg

1 005 290

923 509

924 594

0,1

5446

Salg av eiendom, Fornebu

30 166

14 600

200

-98,6

Sum kategori 01.80 1 035 473 941 098 927 875 -1,4

Den norske kirke

4590

Kirkelig administrasjon

47 712

39 042

40 252

3,1

4591

Presteskapet

49 229

19 984

20 603

3,1

4592

Nidaros domkirke m.m.

18 656

18 985

19 573

3,1

Sum kategori 01.90

115 597

78 011

80 428

3,1

Sum programområde 01

1 651 763

1 282 352

1 283 559

0,1

Sum inntekter

1 651 763

1 282 352

1 283 559

0,1

Under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30–49

       

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2011

Forslag 2012

1500

21

Spesielle driftsutgifter

16 938

32 750

1500

22

Forskning

3 521

18 726

1502

70

Tilskudd

17 151

1510

21

Spesielle driftsutgifter

10 403

164 547

1540

60

Tiltak for rom

377

5 803

1560

21

Spesielle driftsutgifter

6 373

48 056

1560

23

Elektronisk ID

9 869

79 701

1560

60

Prosjekttilskudd til digital-fornying i kommunene

20 192

1561

22

Samordning av IKT-politikken

15 922

13 288

1562

70

Tilskudd til internasjonale program

5 149

29 906

1582

21

Spesielle driftsutgifter

401

300

1582

70

Erstatninger og oppgjør

313

1590

70

Demokratireformen

168

1590

75

Trosopplæring

11 550

182 900

1590

76

Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i kirken

330

1590

79

Til disposisjon

145

500

Overførbare bevilgninger på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets område er knyttet til prosjekter og ordninger som går over flere år, og hvor det kan være en viss usikkerhet om framdriften. Oversikten gjelder ikke postgruppen 30–49 Nybygg, anlegg mv.

Tabell 4.1 Årsverk per 1. mars 2011 på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets område (ekskl. ledere på kontrakt)

Kap.

Betegnelse

Årsverk per 1.3.2011

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

195

1510

Fylkesmannsembetene

2 229

1520

Departementenes servicesenter

510

1533

Sametinget

146

1535

Gáldu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter

4

1536

Internasjonalt reindriftssenter

6

1550

Konkurransetilsynet

102

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

214

1570

Datatilsynet

37

1571

Personvernnemnda

1

2445

Statsbygg

810

1590

Kirkerådet

66

1590

Bispedømmekontorene

179

1591

Presteskapet

1 533

1591

Det praktisk-teologiske seminar

15

1592

Nidaros domkirke Restaureringsarbeider

49

Opplysningsvesenets fond

48