5 Nærmere omtale av bevilgningsforslagene mv.

Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner

Programkategori 00.10 Det kongelige hus

Utgifter under programkategori 00.10 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

Pst. endr. 11/12

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

153 040

155 444

165 919

6,7

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

23 243

23 940

24 721

3,3

Sum kategori 00.10

176 283

179 384

190 640

6,3

Allmenn omtale

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har ansvaret for bevilgningene til Kongehuset. I tillegg til bevilgningene under kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen og kap. 2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen, blir følgende midler foreslått til kongelige formål i 2012:

(i 1 000 kroner)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål

84 052

Utenriksdepartementet

Kap. 104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

8 779

Forsvarsdepartementet

Diverse kapittel (H.M. Kongens adjutantstab)

4 000

Kap. 1732 Sjøforsvaret (Kongeskipet og K/B Stjernen)

36 900

Justisdepartementet

Kap. 441 Oslo politidistrikt (eskortetjenesten)

Oppgis ikke

Kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

01

Apanasje

9 031

9 338

9 674

50

Det kongelige hoff

142 509

146 106

150 635

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

1 500

5 610

Sum kap. 0001

153 040

155 444

165 919

Post 01 Apanasje

Bevilgningen benyttes til personlige utgifter for H.M. Kongen og H.M. Dronningen, inkludert utgifter knyttet til diverse offisielle oppgaver, og til drift og vedlikehold av private eiendommer.

Post 50 Det kongelige hoff

Bevilgningen benyttes til kongehusets utgifter til offisielle oppgaver, drift av organisasjonen, infrastruktur og mindre vedlikeholdsprosjekter. Bevilgningen skal også dekke utgifter til løpende indre vedlikehold og utvikling av de statlige kongelige eiendommer, Det kgl. slott og Bygdøy kongsgård (hovedhuset m/sidebygning og park, og Oscarshall).

Post 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

Kongsseteren ble gitt som folkegave til H.M. Kongen i 1906. I 2011 ble det bevilget 3,2 mill. kroner til å gjennomføre diverse verdibevarende vedlikeholdstiltak på Kongsseteren. Den totale kostnaden for vedlikeholdstiltakene er beregnet til 8,8 mill. kroner. For 2012 foreslås det bevilget 5,61 mill. kroner til for å fullføre prosjektet.

Kap. 2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

01

Apanasje

7 515

7 771

8 051

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

15 728

16 169

16 670

Sum kap. 0002

23 243

23 940

24 721

Post 01 Apanasje

Bevilgningen skal dekke kronprinsparets personlige utgifter, inkludert utgifter til drift og vedlikehold av privateide eiendommer.

Post 50 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

Bevilgningen skal dekke utgifter til kronprinsparets stab på Det Kgl. Slott og betjeningen på Skaugum, og utgifter knyttet til kronprinsparets offisielle oppaver.