Kap. 1592 Nidaros domkirke m.m.

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

01

Driftsutgifter

55 122

53 023

52 820

Sum kap. 1592

55 122

53 023

52 820

Innledning

Kapitlet omfatter bevilgninger til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR), som har ansvaret for Nidaros domkirke og Erkebispegården i Trondheim. Kapitlet omfatter også bevilgninger til vedlikehold av utenlandske krigsgraver i Norge.

Mål og prioriteringer 2012

Følgende hovedmål gjelder for bevilgningen under kapitlet:

  • Nidaros domkirke og Erkebispegården skal forvaltes slik at bygningene bevares, utvikles og formidles som levende byggverk

Oppgaven for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider er å forvalte Nidaros domkirke og Erkebispegården i tråd med hovedmålet, i samarbeid med brukere, kirkelige instanser og antikvariske myndigheter. Målet skal nås ved at:

  • NDR ivaretar et planmessig vedlikehold av Nidarosdomen og Erkebispegården, basert på forskning og anerkjente konserveringsmetoder, gjennom en effektiv organisasjon med høy faglig kompetanse

  • NDR forestår formidling av bygningenes historie

  • NDR videreutvikles som et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av verneverdige bygninger i stein

Målet for forvaltningen av de utenlandske krigsgravene og krigskirkegårdene i Norge, er å holde disse i hevd med den orden og verdighet som deres egenart tilsier.

Budsjett 2012

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningene under posten skal dekke utgifter til antikvarisk vedlikehold av Nidaros domkirke og forvaltning og drift av Erkebispegården. Utgifter til vedlikehold av utenlandske krigsgraver i Norge dekkes også over posten.

Etter at det ble påvist betydelige sopp- og råteskader i Artilleribygningen i Erkebispegården, har det vært arbeidet med planer for rehabilitering. Bygningen er nå fraflyttet, og arbeidet med istandsetting er igangsatt fra høsten 2011. Arbeidet er kostnadskrevende. Tidligere har det vært beregnet at istandsettingen vil kunne koste rundt 18 mill. kroner. Arbeidet må gå over flere år, tilpasset Restaureringens årlige bevilgninger og øvrige oppgaver.

Posten er redusert med 1 150 000 kroner som følge av at lønns- og driftsutgiftene for en stilling som kirkegårdskonsulent, som til nå har vært budsjettert under kapitlet, fra 2012 skal belastes kap. 1590, post 01.

Rapport 2010

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider forvalter, vedlikeholder og drifter Nidarosdomen, Erkebispegården, et moderne besøkssenter og ytterligere fem verneverdige/ fredete bygninger, som blant annet inneholder verksteder, kontorer og arkiver. Til sammen utgjør bygningsmassen nær 17 000 kvm, foruten utearealer.

Gjenreisningen av Domkirken, som ble igangsatt i 1869, regnes som avsluttet, men det utføres et kontinuerlig restaurerings- og vedlikeholdsarbeid. Oppgavene ivaretas med grunnlag i kontinuerlig overvåking, undersøkelser og et omfattende planverk.

Arbeidet med restaurering av korets søndre fasade og tårn ble avsluttet i 2010. Av andre arbeider utført på Domkirken i 2010, nevnes kartlegging av Kongeinngangen og oppstart av hugging av stein for restaurering av inngangen. I Erkebispegården ble det utført undersøkelser og noe konservering av kalkmaleriene. Innenfor tekniske anlegg er det særlig arbeidet med brannsikring.

Forberedelser for istandsetting av Artilleribygningen pågikk i 2010, jf. omtalen under post 01.

Formidlingen av Nidarosdomen og Erkebispegården som nasjonale og historisk verdifulle byggverk, er en viktig del av NDRs virksomhet. NDR tilrettelegger tilbud for ulike målgrupper, både turister og andre, for regulær omvisning, gir opplæringstilbud for skoleklasser og tilrettelegger utstillinger. I 2010 ble det registrert 333 081 besøkende i Nidarosdomen, mot 355 659 i 2009. Til Riksregalieutstillingen ble det registrert 28 031 besøkende i 2010, mot 31 660 i 2009. Museet i Erkebispegården hadde 41 010 besøkende i 2010, mot 51 835 i 2009. Det var etter dette en nedgang i besøket i alle deler av anlegget, noe som medførte en reduksjon i billettinntekter. Det var først og fremst antallet utenlandske besøkende som gikk ned.

Det legges stor vekt på å videreutvikle håndverksmiljøet ved NDR. Et studietilbud på bachelornivå ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i teknisk bygningsvern og restaurering, er tidligere etablert gjennom et samarbeid med NDR. 15 av bachelorstudentene i 2010 var tilsatt ved NDR.

NDR er et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av verneverdige bygninger i stein, og skal kunne utføre oppdrag også andre steder i landet. I 2010 ble det blant annet gjennomført et større steinhuggeroppdrag på Ilen kirke i Trondheim, tilstandsundersøkelser for Baroniet i Rosendal og kirker i Halden, Holmestrand og Urnes stavkirke. NDR samarbeider med Restaureringssenteret i Odda om rådgivning i forbindelse med etableringen av et nasjonalt kompetansesenter for industrielle kulturmidler. Samtidig ivaretas en rekke internasjonale kontakter og forbindelser.

NDR har etablert databaser for det historiske arkivet og samlingene. Det arbeides kontinuerlig med å samle informasjon i databasene. To større forskningsprosjekter er under arbeid med tilknytning til Nidarosdomens bygningshistorie.

I 2010 var det 65 ansatte ved NDR, som utgjør 59 årsverk. Det er en jevn kjønnsfordeling blant de ansatte.

Utenlandske krigsgraver i Norge

Forvaltningen av utenlandske krigsgraver i Norge skjer på grunnlag av avtaler med berørte land og i nært samarbeid blant annet med disse landenes myndigheter. Krigskirkegårdene på Tjøtta og i Botn driftes av departementets krigsgravtjeneste. Vedlikeholdet på de øvrige vel 100 steder der det er krigsgraver, ivaretas oftest etter avtale med de stedlige kirkegårdsmyndighetene. Departementets krigsgravtjeneste fører regelmessig tilsyn med krigsgravene gjennom inspeksjonsreiser.

Norge ivaretar ansvaret for vedlikeholdet av de ca. 28 000 utenlandske krigsgravene fra andre verdenskrig som finnes i landet. Rundt 12 700 sovjetere som falt i Norge under siste verdenskrig er gravlagt her, hvorav ca. 2 700 har vært registrert ved navn. På bakgrunn av tysk og russisk dokumentasjon fra krigen som for kort tid siden ble gjort offentlig tilgjengelig, har departementet finansiert et prosjekt under Falstadsenteret for å skaffe kunnskap om identiteten til de ca. 10 000 hittil ukjente sovjetiske falne som er gravlagt i Norge. I prosjektet inngikk også arbeidet med å utvikle et fullstendig register over sovjetiske krigsgraver i Norge. Prosjektet ble avsluttet i 2011. Det var da identifisert ca. 3 400 falne som tidligere har vært ukjente. Falstadsenteret er nå et dokumentasjonssenter på området, og identifisering av flere til nå ukjente falne vil inngå i senterets løpende arbeid.

De fleste av de sovjetiske falne er gravlagt på Tjøtta internasjonale krigskirkegård i Alstahaug kommune. Med bakgrunn i det arbeidet som Falstadsenteret har gjort, vurderes nå utformingen av grav- og navnemerkingen på kirkegården.