Kap. 4591 Presteskapet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

02

Ymse inntekter

14 662

13 971

14 404

03

Inntekter ved oppdrag

8 116

6 013

6 199

15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

198

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

5 618

18

Refusjon sykepenger

20 635

Sum kap. 4591

49 229

19 984

20 603

Post 02 Ymse inntekter

Posten gjelder blant annet refusjoner for utgifter til ulike typer samlinger, etterutdanningstiltak mv. som bispedømmene arrangerer for prestene, og refusjoner for utgifter til stillinger som enkelte bispedømmeråd har opprettet i samarbeid med kirkelige fellesråd og andre institusjoner eller organisasjoner, jf. kap. 1591, post 01.

Post 03 Inntekter ved oppdrag

Posten gjelder blant annet inntekter i forbindelse med prestetjenesten ved sykehjem i Oslo kommune og inntekter ved kurs og andre arrangementer, jf. kap. 1591, post 21.